Instrukcja obsługi MessengerCTI

Z Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Wstęp

Program Slican MessengerCTI zawiera funkcjonalności umożliwiające integrację telefonu i komputera używanego przez abonenta numeru wewnętrznego. Jest to program komputerowy przeznaczony na system operacyjny Windows, który łączy w sobie możliwość sterowania telefonem, dostęp do książki telefonicznej, historii, podglądu statusu innych abonentów, czatu. Dodatkowo, specjalnie dla nowej wersji bramofonów - DPH.IP wyposażonych w kamerę - wprowadzono funkcję podglądu obrazu video. Możliwe jest również korzystanie z kamer innych producentów których formaty video i kodeki są zgodne z bibliotekami aplikacji VLC. Aplikacja może być stosowana we współpracy z wszystkimi telefonami przyłączonymi do centrali: systemowymi CTS, analogowymi i telefonami VoIP. . Niewątpliwą korzyść odniosą również użytkownicy telefonów analogowych, ponieważ uzyskują oni dostęp do funkcjonalności zupełnie niedostępnych dla tej klasy telefonów.

Dużą zaletą tego oprogramowania jest integracja książek telefonicznych zgromadzonych w centrali i komputerze użytkownika programu. W MessengerCTI wykorzystywane są zawsze książki zgromadzone w centrali, przy czym modyfikacja ich wpisów może być dokonywana zarówno z telefonu systemowego jak i komputera (program MessengerCTI lub WebCTI). Dokonana modyfikacja jest widoczna natychmiast po wprowadzeniu. Zasadami edytowania wpisów w książkach telefonicznych są zasady zdefiniowane w centrali. Ponadto program Slican MessengerCTI posiada funkcjonalność komunikatora wewnętrznego - czatu (użytkownikami komunikatora mogą być wszyscy abonenci danej centrali i central zlinkowanych systemem eSSL ver.2). Funkcjonalność ta może być atrakcyjna dla tych firm, które posiadając centrale Slican, nie zezwalają ze względów bezpieczeństwa, na korzystanie z komunikatorów ogólnodostępnych.


Uwaga!

Aplikacja MessengerCTI została wydana głównie dla obsługi obrazu wideo z bramofonów DPH.IP. Obecnie nie posiada jeszcze wszystkich funkcjonalności obsługiwanych przez aplikację PhoneCTI

Wymagania minimalne

W celu zainstalowania aplikacji SLICAN MessengerCTI spełnione muszą zostać następujące wymagania minimalne:

 • Procesor z taktowaniem - > 800MHz
 • Pamięć RAM - 1GB
 • Karta graficzna - zgodna z DirectX 9
 • System operacyjny - Windows 7 lub nowszy

Na komputerze, który nie spełnia powyższych wymagań minimalnych możliwe jest zainstalowanie aplikacji, ale będzie ona działała wolno lub nie będzie w pełni funkcjonalna.


Uwaga!

Aplikacja MessengerCTI współpracuje z centralami IPx, MAC i CCT wyposażonymi w firmware 6.52 lub wyższy, oraz NCP od fw. 1.10

Instalacja aplikacji

Używanie aplikacji MessengerCTI jest licencjonowane więc wymaga wykupienia odpowiedniej licencji. Zakupiony kod jest wprowadzany w trakcie konfiguracji centrali i decyduje o ilości stanowisk, które mogą używać programu. Licencjonowanie aplikacji nie ma wpływu na jej instalację. Wersję instalacyjną programu można pobrać ze strefy ServNET [1] i zainstalować program na swoim komputerze. Po zainstalowaniu należy ją odpowiednio skonfigurować wprowadzając niezbędne dane do połączenia aplikacji z centralą: Ustawienia - Połączenie.


Uwaga!

Jeżeli numer wewnętrzny wprowadzony w zakładce Ustawienia - Połączenie nie posiada uprawnień do korzystania z aplikacji MessengerCTI - nie będzie możliwości połączenia z centralą i synchronizacji danych.


Drugi etap (nieobowiązkowy) polega na wgraniu do zasobów centrali odpowiednio przygotowanego pliku zawierającego aplikację MessengerCTI. Może to zostać wykonane przez administratora centrali, posiadającego uprawnienia administratora WebCTI. Operacja ta, jeżeli zostanie wykonana, umożliwia automatyczną aktualizację oprogramowania na stanowiskach roboczych. Aktualizacja została opisana w rozdziale Aktualizacja aplikacji.


Uruchomienie aplikacji

Program MessengerCTI uruchamia się identycznie jak każdy inny program w systemie operacyjnym Windows. W ustawieniach programu można aktywować funkcję automatycznego uruchamiania programu po starcie systemu operacyjnego. W trakcie uruchomienia następuje zalogowanie się programu do centrali (zgodnie z ustawieniami określonymi w zakładce Ustawienia - Połączenie). Po pomyślnym zalogowaniu następuje synchronizacja danych programu z danymi w centrali.

Aktualizacja aplikacji

Aktualizacja programu jest dokonywana automatycznie i użytkownik nie ma wpływu na jej przebieg. Podobnie jak aktualizacja firmware centrali, karty VoIP lub karty REC dokonywana jest również aktualizacja programu MessengerCTI (przez administratora centrali). Każdorazowo podczas uruchomienia programu następuje porównanie wersji programu w centrali i programu zainstalowanego na komputerze. Jeżeli są różne, następuje automatyczne pobranie wersji znajdującej się w centrali, zainstalowanie jej, a następnie logowanie się aplikacji do centrali. W zależności od wersji programu znajdującego się w centrali aktualizacja może spowodować zainstalowanie nowszej lub starszej wersji.

Struktura programu

Okno główne

W oknie głównym aplikacji widoczne są: nazwa i numer zalogowanego użytkownika, jego opis, aktualny status, dostęp do menu konfiguracyjnego programu oraz skrót do dodawania nowych kontaktów

MessengerCTI okno główne.png


Zmiana koloru ikony MessengerCTI free.png oraz związanego z nią opisu pozwala użytkownikowi na ustawienie jego stanu w zależności od aktualnie wykonywanych czynności. Dostępne są ustawienia: dostępny MessengerCTI free.png, nie przeszkadzać MessengerCTI busy.png, zaraz wracam MessengerCTI brb.png, niewidoczny, niezalogowany MessengerCTI brokenPhone.png.


Pod nazwą użytkownika dostępne jest edytowalne pole pozwalające na dodanie dodatkowej informacji opisowej, np. o zbliżającym się lub przebywaniu na urlopie, o zajmowaniu się wybranym projektem.

W oknie dostępne są dwie zakładki:

 • Ostatnie - związane z historią połączeń i przesyłanych wiadomości
 • Kontakty - z dostępem do kontaktów książki telefonicznej centrali, z możliwością ich filtrowania

Zasady oznaczania

W programie MessengerCTI przyjęto zasadę intuicyjnego, z pomocą odpowiednich ikon, oznaczania stanu telefonu widocznych w oknach programu. Ikony te umożliwiają wykonywanie wybranej akcji.

Ikony i symbole

W Tabeli 1 przedstawiono:

 • dla abonentów wewnętrznych centrali - ikony symbolizujące stan aplikacji i chata. Stany mogą być ustawione ręcznie przez użytkownika. Klikniecie w ikonę pozwala rozpocząć czat lub wykonać połączenie do wskazanego użytkownika
 • dla abonentów publicznych - ikonę pozwalającą na wysłanie SMS lub wykonania połączenia do wskazanego użytkownika
 • dla bramofonów DPH.IP z przyłączonym czujnikiem otwarcia drzwi - aktualne położenie drzwi.
Stan aplikacji
Ikona Znaczenie ikony
MessengerCTI chat free.png abonent centrali; aplikacja MessengerCTI jest uruchomiona i zalogowana na abonenta
MessengerCTI chat zaraz wracam.png abonent centrali; użytkownik ustawił lub aplikacja przeszła w stan "Zaraz wracam", czas samoczynnego przejścia zdefiniowany w Ustawieniach aplikacji
MessengerCTI chat DND.png abonent centrali; użytkownik ustawił stan "Nie przeszkadzać"
MessengerCTI chat no login.png abonent centrali; aplikacja nie zalogowana lub niedostępna
MessengerCTI SMS.png abonent spoza centrali; pole SMS
MessengerCTI door open.png bramofon; drzwi otwarte
MessengerCTI door closed.png bramofon; drzwi zamknięte
MessengerCTI kamera.png kamera skojarzona z telefonem lub bramofonem

Tabela 1: Ikony symbolizujące stany aplikacji, użytkowników i bramofonów.

W przypadku telefonów będących numerami wewnętrznymi centrali, pojawia się ikona symbolizująca stan telefonu.

Stan telefonu
Ikona Znaczenie ikony
MessengerCTI phone free.png telefon jest wolny
MessengerCTI call.png z telefonu prowadzona jest rozmowa

Tabela 2: Ikony symbolizujące stan telefonu.

Ustawienia

Po wybraniu ikony trybiki' na ekranie pojawi się okno z zakładkami, służące do zmiany ustawień opcji programu. Poszczególne zakładki zostały opisane w kolejnych paragrafach.

Ustawienia - Połączenie

Po wybraniu zakładki Połączenie na ekranie widoczne jest następujące okno:

MessengerCTI polaczenie.png

Ustawienia logowania

Logowanie aplikacji do centrali możliwe jest dopiero po nadaniu odpowiedniego poziomu dostępu w konfiguracji dla danego użytkownika. Widoczne na rysunku pola służą do wprowadzenia danych niezbędnych przy nawiązaniu połączenia z centralą. Do pierwszego z tych pól wprowadzamy numer wewnętrzny telefonu, z którym sprzężony będzie program MessengerCTI. Kolejne pole powinno zawierać hasło zdefiniowane dla podanego numeru telefonu (hasło to może zawierać od 4 do 16 znaków, z wyłączeniem znaków ";" i "~"). Hasło powinno zostać wprowadzone przez administratora w programie ConfigMAN(centrale IPx, MAC, CCT, arkusz Abonenci/Ustawienia CTI pole Pss) lub WebConfig (centrala NCP, arkusz Numery wewnętrzne/Abonenci/CTI ustawienia/Hasło) . Podczas pierwszego logowania programu do centrali, wymagana jest zmiana hasła.

Jeżeli wszystkie dane zostaną wprowadzone poprawnie, hasło zostanie zmienione i wprowadzone do centrali. Administrator centrali po pierwszej zmianie nie ma dostępu do haseł użytkowników. Wprowadzone hasło może zostać zapamiętane w programie, poprzez zaznaczenie pola znajdującego się po prawej stronie hasła. Jeżeli pole to nie zostanie zaznaczone, program będzie pytał o nie przy każdej próbie logowania. Poniżej znajduje się pole pole przeznaczone do wprowadzenia adresu IP centrali. Po poprawnym wypełnieniu wszystkich wymienionych pól naciśnięcie klawisza "Połącz" spowoduje połączenie programu z centralą telefoniczną i synchronizację książki telefonicznej oraz pozostałych danych związanych z podanym numerem wewnętrznym. Po pomyślnym połączeniu z centralą, w dolnej części okna pojawi się napis - "Zalogowano poprawnie". Jeżeli wprowadzone dane są błędne w dolnej części okna pojawi się napis - "Nierozpoznany login lub hasło"


Ustawienia - Ogólne

MessengerCTI ustawienia ogólne.png


W oknie tym istnieje możliwość ustawienia parametrów decydujących o sposobie działania programu. Definiują one sposób uruchamiania i jej zachowania.

Dostępne ustawienia:

 • Uruchamiaj aplikacje przy starcie systemu - ustawienie domyślnego sposobu uruchamiania aplikacji
 • Ustaw stan "Zaraz wracam" po czasie bezczynności - ustawienie odpowiedniej ikony informującej o naszej nieobecności przy komputerze po zadeklarowanym przez użytkownika czasie


Wykonywanie i odbieranie połączeń

Do przeprowadzenia rozmowy między użytkownikami, niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego sprzętu, oprogramowania oraz ich prawidłowej konfiguracji:

 • centrala telefoniczna Slican
 • stanowisko komputerowe z zainstalowanym i odpowiednio skonfigurowanym oprogramowaniem MessengerCTI,
  • program zalogowany do centrali na numer wewnętrzny abonenta (zakładka Preferencje, pole Połączenie),
 • telefon systemowy Slican, VoIP lub analogowy,
 • w przypadku połączeń z podglądem obrazu - bramofon DPH.IP z kamerą lub telefon ze skojarzoną z nim kamerą zewnętrzną (nie dotyczy telefonów VoIP z wbudowaną kamerą)


Połączenie można zestawić przy pomocy myszki komputerowej i monitora komputera. Sama rozmowa między abonentami odbywa się za pomocą telefonu podłączonego do centrali skojarzonego z programem MessengerCTI. Po wybraniu z aplikacji numeru abonenta żądanego i zainicjowaniu połączenia, centrala automatycznie oddzwoni najpierw do wybierającego (powiadomi go o gotowości zestawienia połączenia) a po podniesieniu przez niego słuchawki telefonu, automatycznie zestawi połączenie do abonenta żądanego.

Wykonywanie połączeń pod określony numer:

 • z zakładki Kontakty - wybieramy abonenta z odpowiedniej grupy (jeśli taka istnieje) lub bezpośrednio z grupy Wszystkie kontakty, połączenie wykonujemy przez ikonę: MessengerCTI chat free.png MessengerCTI SMS.png lub przez menu Zadzwoń dostępne z prawokliku,
 • z zakładki Kontakty - bezpośrednio wpisując numer telefonu w polu Szukaj za pomocą klawiatury komputera, następnie klikając skojarzoną z paskiem zieloną słuchawkę.
 • z zakładki Ostatnie - historii połączeń - odnajdujemy abonenta, z którym mieliśmy kontakt (dzwonił do nas lub my do niego) a następnie połączenie wykonujemy przez ikonę: MessengerCTI chat free.png MessengerCTI SMS.png MessengerCTI Połączenie wychodzące.PNG MessengerCTI Połączenie przychodzące.PNG MessengerCTI Połączenie nieodebrane.PNG MessengerCTI Wiadomość.PNG lub przez menu Zadzwoń dostępne z prawokliku,

Połączenie przychodzące:

Połączenie sygnalizowane jest za pomocą wyskakującego okienka na komputerze oraz za pomocą dzwonka na telefonie abonenta. Odebrać połączenie można przez podniesienie słuchawki.

Połączenie z podglądem z kamery:

Realizacja połączenia z bramofonem DPH.IP z wbudowaną kamerą lub z telefonem ze skojarzoną, zewnętrzną kamerą IP (nie dotyczy telefonów VoIP z wbudowaną kamerą), spowoduje na monitorze komputera automatyczne otwarcie okna z obrazem. W przypadku połączenia z bramofonem pozwala na zidentyfikowanie osoby i za pomocą ikony MessengerCTI door closed.png otwarcie drzwi lub bramy bez odebrania połączenia.

MessengerCTI połaczenie z bramofonu.png

Przesyłanie wiadomości

Aplikacja umożliwia wysyłanie i przyjmowanie wiadomości tekstowych pomiędzy użytkownikami aplikacji (czat wewnętrzny) oraz wysyłanie SMS. Klikając ikonę MessengerCTI chat free.png lub MessengerCTI SMS.png wybieramy rodzaj wysyłanej wiadomości. Dodatkowo, jeśli w książce telefonicznej centrali do numeru wewnętrznego centrali abonent ma dopisany numer komórkowy, to przy wysyłaniu wiadomości możliwy jest wybór rodzaju wiadomości - czatu lub SMS. Otrzymanie nowej wiadomości sygnalizowane jest na pasku powiadomień głównego okna Windows naprzemiennym wyświetlaniem ikon: MessengerCTI free.png i MessengerCTI mail.png. Starsze wiadomości dostępne są pod linkiem Wczytaj poprzednie. Historia przechowywana jest lokalnie na dysku komputera.

MessengerCTI czat.png

Wyszukiwanie danych

W programie MessengerCTI zastosowano zaawansowany sposób wyszukiwania tekstów. Wyszukiwania można dokonywać w zakładce Kontakty w polu Szukaj:


MessengerCTI - pole wyszukiwania.PNG

W trakcie wprowadzania znaków do powyższego okna, program przeprowadza automatyczne wyszukiwanie w całej bazie danych. Wpisy znalezione w grupie abonentów wyświetlanej po lewej stronie pola, wyświetlane są poniżej. Wpisy z pozostałych grup kwalifikowane są jako Sugerowane.

Kontakty

Umożliwia wyświetlanie, personalizację oraz uruchamianie wybranych akcji związanych z kontaktem. Domyślnie widoczna jest grupa Ulubione. Dostęp do abonentów z pozostałych grup można uzyskać rozwijając listę za pomoca myszki.


MessengerCTI Kontakty2.png

Z poziomu listy uzyskujemy dostęp do:

 • ulubionych
 • wszystkich kontaktów
 • numerów wewnętrznych
 • utworzonych grup abonentów
 • kontaktów publicznych
 • kontaktów prywatnych

Historia połączeń

Wybranie zakładki Ostatnie - oknie głównym programu, spowoduje wyświetlenie historii połączeń z udziałem telefonu o numerze wewnętrznym, na który zalogowany jest program MessengerCTI. Okno główne przybiera następujący wygląd:


MessengerCTI Historia.PNG


W historii widoczne są wszystkie połączenia dotyczące zalogowanego numeru. Każda pozycja z okna oznacza co najmniej jedno połączenie lub wiadomość. Jeśli od tego samego abonenta (numeru) jest ich więcej niż jedno, to przy odpowiedniej ikonie wyświetlana jest stosowna liczba. W każdej pozycji widoczny jest numer dzwoniącego, jego komentarz (w połączeniach wychodzących - numer wybrany i komentarz), czas lub data realizacji połączenia. W przypadku numerów wewnętrznych również stan rozmowy. Oprócz informacji tekstowych w każdym wierszu znajduje się szereg ikon opisujących połączenie:

MessengerCTI Połączenie wychodzące.PNG Strzałka oznacza połączenie wychodzące, niezależnie od tego czy doszło ono do skutku, czy też nie.

MessengerCTI Połączenie przychodzące.PNG Strzałka oznacza połączenie przychodzące, które zostało odebrane.

MessengerCTI Połączenie nieodebrane.PNG lub MessengerCTI Połączenie nieodebrane ile.PNG Strzałka oznacza nieodebrane połączenia przychodzące. Cyfra wskazuje na ich liczbę.

MessengerCTI Wiadomość.PNG lub MessengerCTI Wiadomość ile.PNG Symbol oznacza, że z danym numerem wewnętrznym prowadzony był czat tekstowy lub wysłany SMS. Cyfra wskazuje na liczbę nieprzeczytanych wiadomości.

Jeśli w historii znajdują się nie przejrzane nieodebrane połączenia lub nieodczytane wiadomości to ikona z zakładki Ostatnie jest podświetlona na czerwono.


Z okna Historii połączeń możliwe jest oddzwanianie lub wysyłanie wiadomości do wskazanych użytkowników przy pomocy prawokliku na komentarzu abonenta, numeru, kliknięcia na ikonach MessengerCTI chat free.png MessengerCTI SMS.png oraz MessengerCTI Połączenie wychodzące.PNG MessengerCTI Połączenie przychodzące.PNG MessengerCTI Połączenie nieodebrane.PNG MessengerCTI Wiadomość.PNG. Jeżeli abonent wewnętrzny posiada w książce kontaktów dodatkowe numery, to jest możliwość wyboru jednego z nich. Dodatkowo, przy abonentach wewnętrznych dostępna jest edycja i usuwanie kontaktu oraz usunięcie z listy ulubionych.