Użytkownik:Leszekj

Z Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Wstęp

Potrzeba zwiększenia funkcjonalności central jak i wprowadzenia dodatkowych udogodnień dla użytkowników końcowych korzystających ze standardowych aparatów telefonicznych doprowadziła do wprowadzenia przez firmę Slican nowych, innowacyjnych rozwiązań. Bazują one zarówno na usługach telefonicznych oraz komputerowych i umożliwiają osiągnięcie ich wyższego poziomu integracji.


Owocem tych działań jest rozbudowana aplikacja komputerowa – PhoneCTI. Przy współpracy z centralą telefoniczną Slican wprowadza szereg dodatkowych usług, nie tylko stricte związanych z usługami telefonicznymi. To zintegrowany system komputerowo - telefoniczny wspomagający korzystanie z telefonu na komputerze używanym przez abonenta numeru wewnętrznego centrali. Posiada prosty i intuicyjny interfejs z systemem pop-upów informujących o nowym połączeniu lub wiadomości. Wizualnie przedstawia wszystkie stany skojarzonego z nią telefonu, stanów innych użytkowników i skonfigurowanej usługi. Umożliwia obsługę połączeń za pomocą ekranu dotykowego lub myszy komputerowej, zamiast przycisków i klawiatury telefonu. Posiada wiele dodatkowych funkcji ułatwiających współpracę z telefonem, np. obsługę połączeń na monitorze, przez co wszystkie czynności są proste a wyświetlane stany czytelne i intuicyjne. Udostępnia również szereg dodatkowych informacji: miedzy innymi konfigurowalną listę kontaktów, historię połączeń, ekranową klawiaturę telefonu i książkę telefoniczną. Posiada wiele innych użytecznych funkcji ułatwiających współpracę z telefonem.

Do wersji 2.xx aplikacja PhoneCTI pełniła rolę wspomagania użytkownika w korzystaniu z aparatu telefonicznego. Od wersji 3.xx jest już pełnoprawnym komunikatorem, pozwalającym na przeprowadzanie rozmów. Nie jest już konieczne korzystanie z zewnętrznego telefonu. Wbudowany klient VoIP (softphone) pozwala na przeprowadzanie rozmów korzystając tylko z zainstalowanego na komputerze oprogramowania PhoneCTI, zasobów audio komputera (karta dźwiękowa, ewentualnie słuchawki z mikrofonem) i centrali Slican.

Dodatkowo, zostały zaimplementowane mechanizmy obsługi połączeń wideo. Dzięki temu możliwe jest prowadzenie rozmowy, podczas której nie tylko słychać, ale też widać rozmówcę na ekranie monitora komputera. Do przeprowadzenia wideorozmów konieczna jest centrala Slican NCP, komputer z zainstalowanym oprogramowaniem PhoneCTI, zasoby audio komputera (karta dźwiękowa, ewentualnie słuchawki z mikrofonem) oraz dodatkowo kamera internetowa. Wykorzystując zasoby odpowiednio wyposażonego laptopa możliwe jest stworzenie rozbudowanego, mobilnego centrum telefonicznego.


Podstawowe funkcjonalności

 • integracja książek telefonicznych zgromadzonych w centrali i komputerze użytkownika programu
 • mechanizm dodawania, usuwania i edycji kontaktów i grup kontaktów
 • identyfikacja dzwoniącego na podstawie wpisów w książce
 • realizacja połączeń zarówno ze standardowego telefonu jak i z aplikacji - klawiatury ekranowej, klawiatury komputera, historii połączeń i wpisów w książce za pomocą myszki i monitora
 • rozbudowany mechanizm przeszukiwania książki
 • możliwość przekazywania połączeń
 • historia połączeń z funkcją odsłuchu treści nagrań
 • historia wiadomości i SMS
 • rozbudowana, automatyczna wizualizacja stanów abonentów centrali z możliwością wstawiania własnych komentarzy
 • dostęp do najczęściej używanych funkcji centrali PBX
 • czat tekstowy pomiędzy użytkownikami centrali z potwierdzeniem odczytania
 • wysyłanie i otrzymywanie SMS z potwierdzeniem wysłania i dostarczenia wiadomości
 • przeprowadzanie rozmów VoIP za pomocą wbudowanego komunikatora głosowego z wykorzystaniem kodeka G.711
 • wykonywanie połączeń Video z wykorzystaniem kodeka H.263 lub H.263+ (tylko z centralą NCP)


Uwaga! Rozmowy wideo możliwe są do realizacji tylko z centralą Slican NCP


Podstawowe składniki

 • jedna z central Slican: NCP, MAC-6400, IPL-256, IPM-032, CCT-1668, CXS-024, IPU-14, IPS-08
 • licencja na aplikację
 • telefon
 • komputer z monitorem przyłączony do sieci LAN, w której pracuje centrala
 • aplikacja PhoneCTI


Wymagania minimalne komputera

W celu zainstalowania aplikacji SLICAN ConsoleCTI spełnione muszą zostać następujące wymagania minimalne:

 • Taktowanie komputera: > 1,8 GHz
 • Pamięć RAM komputera: minimum 2GB
 • Karta graficzna: zgodna z DirectX 9
 • System operacyjny: WindowsXP SP3 lub nowszy
 • Przeglądarka: Internet Explorer 8 lub nowsza
 • Dodatkowe oprogramowanie: Microsoft .NET Framework 4.0 lub nowszy

Na komputerze, który nie spełnia powyższych wymagań minimalnych możliwe jest zainstalowanie aplikacji, ale będzie ona działała wolno lub nie będzie w pełni funkcjonalna.

Uwaga! Aplikacja PhoneCTI współpracuje jedynie z centralami wyposażonymi w firmware 6.01 lub wyższy.


Instalacja aplikacji

Aplikacja PhoneCTI jest licencjonowana i jej używanie wymaga wykupienia odpowiedniej licencji. Zakupiony kod licencji należy wprowadzić do bazy danych centrali w trakcie jej konfiguracji, decyduje on o ilości stanowisk, które mogą używać programu PhoneCTI. Licencjonowanie nie ma wpływu na instalację aplikacji. Wersję instalacyjną programu można pobrać ze strony Slican i zainstalować program na swoim komputerze, wprowadzając po instalacji odpowiednie, niezbędne do połączenia aplikacji z centralą, dane wymagane w zakładce Ustawienia - Połączenie


Uwaga! Jeżeli numer wewnętrzny wprowadzony w zakładce Ustawienia - Połączenie nie posiada uprawnień do korzystania z aplikacji PhoneCTI nie będzie możliwości połączenia z centralą i synchronizacji danych.


Drugi etap instalacji (nieobowiązkowy) polega na wgraniu do centrali odpowiednio przygotowanego pliku zawierającego aplikację PhoneCTI. Może to zostać wykonane z poziomu administratora centrali. Operacja ta, jeżeli zostanie wykonana, umożliwia automatyczną aktualizację oprogramowania PhoneCTI na stanowiskach roboczych., Aktualizacja została opisana w rozdziale Aktualizacja aplikacji.


Uruchomienie aplikacji

Program PhoneCTI uruchamia się identycznie jak każdy inny program w systemie operacyjnym Windows. W ustawieniach programu można aktywować funkcję automatycznego uruchamiania programu po starcie systemu operacyjnego. W trakcie uruchomienia następuje zalogowanie się programu do centrali (zgodnie z ustawieniami określonymi w zakładce Ustawienia - Połączenie. Po pomyślnym zalogowaniu następuje synchronizacja danych programu z danymi w centrali.


Aktualizacja aplikacji

Aktualizacja programu jest dokonywana automatycznie i użytkownik nie ma wpływu na jej przebieg. Podobnie jak aktualizacja firmware centrali, karty VoIP lub karty REC dokonywana jest również (przez administratora centrali) aktualizacja programu PhoneCTI. Każdorazowo podczas uruchomienia programu PhoneCTI dokonywane jest sprawdzenie wersji programu w centrali i jego porównanie z numerem wersji programu zainstalowanego na komputerze. Jeżeli te dwa numery są różne, następuje automatyczne pobranie i zainstalowanie wersji programu znajdującej się w centrali, a następnie dopiero logowanie się do centrali. W zależności on numeru wersji aktualizacja taka może spowodować zainstalowanie nowszej lub starszej wersji.


Struktura programu

Interfejs użytkownika

PhoneCTI - widok ogólny.png


Elementy okna programu:

Pasek tytułu

Pasek udostępnia nazwę używanej aplikacji, umożliwia przypięcie do ekranu i minimalizację aplikacji


PhoneCTI - pasek tytułu.png


 • ikona 'Pinezka' - przypina aplikację do wierzchu ekranu
 • ikona 'Zamknij' – minimalizuje do obszaru powiadomień paska zadań systemu Windows


Pasek menu

Pasek zawiera trzy dostępne opcje: Program, Kontakty i Pomoc.PhoneCTI - pasek menu.png


Każda z głównych pozycji zawiera podmenu, rozwijalne po kliknięciu na napis.


 • Podmenu Program:
  • WebCTI – odnośnik do aplikacji WebCTI (dostępnej przez przeglądarkę internetową)
  • Aktualizuj aplikację - wymuszenie aktualizacji programu
  • Ustawienia – dostęp do opcji konfiguracyjnych programu
  • Wyjście – opuszczenie programu
 • Podmenu Kontakty:
  • Dodaj kontakt – dodawanie kontaktu do bazy kontaktów centrali. Pozwala zdefiniować nazwę użytkownika, przypisać do pięciu różnych typów telefonów dla każdego abonenta, zadeklarować czy dany numer zapisać w książce prywatnej lub publicznej, wybrać grupę czy dopisać informacje dodatkowe
  • Dodaj grupę – pozwala dodać grupę do książki prywatnej lub publicznej
  • Konferencja tekstowa - pozwala na zestawienie konferencji tekstowej między pozostałymi użytkownikami centrali posiadającymi zainstalowanay program PhoneCTI
  • Książka – wyświetlanie książki telefonicznej w prawym panelu
 • Podmenu Pomoc
  • Wyślij raport błędu – wysyłanie raportu błędu na adres mailowy firmy Slican lub innego zdefiniowanego przez użytkownika, ze zrzutem aktywnych procesów i środowiska pracy w chwili zaistnienia problemu
  • Pomoc – odnośnik do pomocy na stronie slican.pl
  • O programie – ogólne informacje o programie, wersji, licencji


Okno stanu i wyszukiwania

Standardowo w oknie wyświetlane są informacje:

 • ikona stanu telefonu i stanu aplikacji
 • nazwa użytkownika
 • okno opisu pozwalające umieścić informacje własne lub z dostępnych szablonów
 • poniżej - okno wyszukiwania pozwalające na:
  • znajdowanie określonego ciągu znaków w książce kontaktów publicznych i prywatnych
  • wpisanie numeru telefonu i wykonania czynności dostępnej pod ikoną z rozwijanym menu po prawej stronie (Wykonaj połączenie, Wyślij SMS'a, Dodaj nowy Kontakt)


PhoneCTI - Okno stanu i wyszukiwania2.png


Okno zakładek

Zakładka Kontakty

Umożliwia wyświetlanie, personalizację kontaktów z książki oraz uruchamianie wybranych akcji związanych z kontaktem. Domyślnie widoczna jest grupa Wszystkie kontakty. Dostęp do abonentów z pozostałych grup można uzyskać klikając myszką w rozwijaną listę i wskazując grupę nas interesującą. Z poziomu listy uzyskujemy dostęp do:

 • wszystkich kontaktów
 • ulubionych
 • ostatnio używanych
 • numerów wewnętrznych
 • książki publicznej
 • książki prywatnej
 • grup utworzonych przez użytkowników

W oknie Kontaktów przy każdym z abonentów wewnętrznych centrali widoczne są stany ich telefonów. Jeżeli wyświetlany jest kontakt z numerem spoza centrali, jego stan wyświetlany jest jako nieznany, ponieważ nie jest on sprawdzany.

PhoneCTI - Okno zakładek - Kontakty.png


W oknie Kontaktów możliwe jest przeprowadzenie wielu operacji na abonencie. Zrzut poniżej prezentuje listę usług dostępnych po kliknięciu kontaktu lewym klawiszem myszki.

PhoneCTI - Okno zakładek - Kontakty2.png


Poniżej dostępne opcje po kliknięciu kontaktu prawym klawiszem myszki

PhoneCTI - Okno zakładek - Kontakty3.png


Zakładka Historia

Pozwala na wyświetlenie historii połączeń numeru zalogowanego do aplikacji PhoneCTI użytkownika. Każda pozycja z okna historii oznacza jedno połączenie: wychodzące, przychodzące, nieodebrane. Widoczne są wszystkie połączenia zapamiętane przez centralę. W każdej pozycji widoczny jest numer dzwoniącego i/lub komentarz (jeżeli abonent zapisany jest w książce telefonicznej centrali), data i czas realizacji połączenia, dodatkowe informacje typu numer wybrany lub osiągnięty. Oprócz informacji tekstowych w każdym wierszu znajdują się ikony opisujące dane połączenie. Strzałka zielona oznacza połączenie przychodzące, które zostało odebrane Strzałka niebieska oznacza połączenie wychodzące, niezależnie od tego czy doszło ono do skutku, czy też nie Strzałka czerwona oznacza nieodebrane połączenie przychodzące. Cyfra pojawiająca się przy strzałce informuje o liczbie takich połączeń Symbol ten oznacza, że dana rozmowa została nagrana

W Historii dostępne jest również narzędzie umożliwiające wyszukiwanie i wyświetlanie połączeń według zadanych parametrów.


PhoneCTI - Okno zakładek - Historia.png


Zakładka Telefon

Okno z klawiaturą numeryczną, które pozwala na wybranie numeru i wykonanie połączenia za pomocą ekranu dotykowego lub myszy komputerowej.


PhoneCTI - Okno zakładek - Telefon2.png


Pasek zadań

Na pasku zadań dostępne są skróty do najczęściej używanych opcji programu

PhoneCTI - Pasek zadań.png


Zasady oznaczania

W programie Phone CTI przyjęto zasadę intuicyjnego, z pomocą odpowiednich ikon, oznaczania stanu telefonu widocznego w każdym z okien programu. Ikony te zachęcają także użytkownika do wykonania określonej akcji.


Ikony i symbole

W przypadku numerów telefonów będących numerami wewnętrznymi centrali, znaczek symbolizujący stan telefonu i sprzężonego z nim programu PhoneCTI składa się z dwóch ikon. Jedna symbolizuje stan telefonu, druga stan aplikacji.

W Tabeli 1 przedstawiono ikony symbolizujące stan telefonu.

Stan telefonu
Ikona Znaczenie ikony
PhoneCTI phone free.png Telefon jest wolny
PhoneCTI call.png Z telefonu właśnie prowadzona jest rozmowa
PhoneCTI phone sleep.png Z telefonu nie prowadzono rozmowy co najmniej przez ostatnie 8 godzin
PhoneCTI phone ringing.png Telefon właśnie się rozdzwania
PhoneCTI phone off.png Telefon jest wyłączony lub konto niezalogowane

Tabela 1: Ikony symbolizujące stan telefonu.


W Tabeli 2 przedstawiono ikony symbolizujące stan aplikacji.

Stan aplikacji
Ikona Znaczenie ikony
<Brak> Brak ikony oznacza, że do danego portu nigdy nie była zalogowana aplikacja PhoneCTI
PhoneCTI apps ok.png Ikona ta oznacza, że aplikacja jest uruchomiona i zalogowana do danego portu
PhoneCTI apps clock.png Ikona ta oznacza, że aplikacja przeszła w stan "Zaraz wracam", czas przejścia jest zdefiniowany w zakładce Ustawienia - Ogólne
PhoneCTI apps dnd.PNG Ikona ta oznacza, że aplikacja stwierdziła stan DND (nie przeszkadzać) telefonu[1]

Tabela 2: Ikony symbolizujące stan aplikacji.


Ostatecznie symbol telefonu i sprzężonej z nim aplikacji jest tworzony poprzez złożenie jednej z ikon z Tabeli 1 i jednej z ikon z Tabeli 2.
Przykład: Dla zobrazowania powyższych zasad przedstawiono trzy symbole wraz z ich opisem:

Symbol Znaczenie symbolu
PhoneCTI free not logged.PNG Symbol oznaczający, że telefon jest wolny, natomiast do portu tego telefonu nie jest zalogowana aplikacja PhoneCTI
PhoneCTI busy ok.PNG Symbol oznaczający, że telefon jest zajęty, natomiast aplikacja PhoneCTI jest zalogowana do portu tego telefonu
PhoneCTI free dnd.PNG Symbol oznaczający, że telefon jest wolny, natomiast aplikacja stwierdziła jego stan DND

Tabela 3: Przykłady symboli używanych w aplikacji


Jeżeli numer przypisany do kontaktu jest numerem zewnętrznym, ikonka symbolizująca ten telefon ma postać przedstawioną w Tabeli 4. Ikona ta zawsze ma kolor niebieski, gdyż w przeciwieństwie do numerów wewnętrznych stan takiego telefonu nie jest monitorowany.

Stan telefonu
Ikona Znaczenie ikony
PhoneCTI Numer zewnętrzny.PNG Ikona symbolizująca telefon zewnętrzny

Tabela 4: Ikona symbolizująca telefon zewnętrzny


Lokalizacja i znaczenie symboli

Symbole, których przykłady przedstawiono w Tabeli 3 pojawiają się w dwóch miejscach aplikacji. Po zalogowaniu symbol ten jest widoczny w górnej części okna PhoneCTI, jak to przedstawiono na poniższym rysunku:

PhoneCTI Zalogowanie.PNG


Ponadto na liście kontaktów we wszystkich programach PhoneCTI jest on również widoczny obok komentarza zdefiniowanego dla danego numeru wewnętrznego:

PhoneCTI Lista kontaktów.PNG


Dodatkowo należy zwrócić uwagę na następujące elementy:

 • Poniżej komentarza zdefiniowanego w centrali znajduje się opis wprowadzany indywidualnie przez danego użytkownika. Opis ten jest oczywiście opcjonalny i jeżeli go nie ma, w górnej części okna pojawia się tekst "Tutaj wpisz swój opis..." - zachęcający do wprowadzenia opisu, a na liście kontaktów drugi wiersz nie jest wyświetlany.
 • Jeżeli dany kontakt posiada numer wewnętrzny, to jest on pokazany po prawej stronie komentarza.
 • Jeżeli dany numer znajduje się w książce publicznej i dla tego numeru włączona jest opcja "Zastrzeż numer" (zaznaczone jest pole EdLck), wówczas pojawia się jedynie opis, uniemożliwiając odczytanie numeru telefonu.
 • Ikony znajdujące po prawej stronie kontaktu mają następujące znaczenie:
  • PhoneCTI Koperta zielona.PNG - program PhoneCTI jest zalogowany dla danego numeru i istnieje możliwość wysłania do komputera sprzężonego z tym numerem wiadomości tekstowej, która zostanie natychmiast wyświetlona na ekranie tego komputera.
  • PhoneCTI Koperta niebieska.PNG - program PhoneCTI był logowany dla danego numeru, ale nie jest zalogowany w chwili obecnej i istnieje jedynie możliwość wysłania wiadomości tekstowej, która zostanie wyświetlona na ekranie komputera po zalogowaniu programu PhoneCTI.
  • PhoneCTI Koperta szara.PNG - kontakt zawiera numer zdefiniowany w publicznej lub prywatnej książce telefonicznej (kontakt taki sygnalizowany jest ikoną PhoneCTI Numer zewnętrzny.PNG po swojej lewej stronie) i istnieje jedynie możliwość wysłania SMSa na ten numer
  • PhoneCTI Gwiazdka pusta.PNG - znaczek ten oznacza, że dany kontakt nie znajduje się w grupie Ulubionych. Kliknięcie w tę gwiazdkę spowoduje jego dodanie.
  • PhoneCTI Gwiazdka pełna.PNG - znaczek ten oznacza, że dany kontakt został dodany do grupy Ulubionych. Kliknięcie w tę gwiazdkę spowoduje jego usunięcie z tej listy.


Ustawienia

Uwaga! Niektóre z opcji mogą być niedostępne ze uwagi na korzystanie z innej wersji oprogramowania niż opisywane

Po wybraniu opcji Ustawienia z menu Program na ekranie pojawi się okno z kilkoma zakładkami, służące do ustawienia szeregu opcji programu. Poszczególne zakładki zostały opisane w kolejnych paragrafach.


Ustawienia - Połączenie

Po wybraniu zakładki Połączenie na ekranie widoczne jest następujące okno:


PhoneCTI Ustawienia Połączenie.PNG


Widoczne na rysunku pola służą do wprowadzenia danych niezbędnych do nawiązania połączenia z centralą. Do pierwszego z pól wprowadzamy numer wewnętrzny telefonu, z którym sprzężony będzie program PhoneCTI. Kolejne pole powinno zawierać hasło zdefiniowane dla telefonu o numerze wewnętrznym podanym w poprzednim polu (hasło może zawierać od 4 do 16 znaków, z wyłączeniem ";" i "~"). Powinno zostać wprowadzone przez administratora w programie ConfigMAN (arkusz Abonenci/Ustawienia CTI pole Pss). Podczas pierwszego logowania programu PhoneCTI do centrali, zostanie wymuszona jego zmiana. Zmiany takiej można także dokonać w dowolnym momencie klikając link Zmień hasło, znajdujący się poniżej pola zawierającego hasło. Na ekranie pojawi się następujące okno:


PhoneCTI Zmiana hasła.PNG


W oknie należy wprowadzić stare hasło oraz dwukrotnie nowe. Jeżeli wszystkie dane zostaną wprowadzone poprawnie, hasło zostanie zmienione i wprowadzone do centrali. Z tego też względu administrator centrali nie zna haseł poszczególnych użytkowników. Wprowadzone hasło może zostać zapamiętane w programie, poprzez zaznaczenie okienka znajdującego się po prawej stronie pola zawierającego hasło. Jeżeli pole to nie zostanie zaznaczone, program będzie pytał o hasło przy każdej próbie logowania. Kolejne pole występujące w ramach ustawień logowania przeznaczone jest do wprowadzenia adresu IP centrali. Adres ten może zostać wpisany ręcznie lub wprowadzony automatycznie po przyciśnięciu przycisku "Znajdź serwer" i wybraniu odpowiedniej centrali z listy central widocznych w sieci. Naciśnięcie klawisza "Połącz" po poprawnym wypełnieniu wszystkich wymienionych pól spowoduje połączenie programu z centralą telefoniczną i synchronizację książki telefonicznej oraz pozostałych danych związanych z podanym numerem wewnętrznym.


Po pomyślnym połączeniu z centralą, w dolnej części okna pojawi się napis: PhoneCTI Udane połączenie.PNG

Jeżeli wprowadzone dane są błędne w dolnej części okna pojawi się napis: PhoneCTI Nieudane połączenie.PNG


Jednocześnie link Zmień hasło zmienia się na Przypomnij hasło, a po jego kliknięciu następuje otwarcie odpowiedniej strony aplikacji WebCTI, gdzie możliwe jest wysłanie na podany adres mailowy wiadomości z hasłem.

Ustawienia - Ogólne

PhoneCTI Ustawienia Ogólne1.PNG


W oknie tym istnieje możliwość ustawienia szeregu parametrów decydujących o sposobie działania programu. Definiują one sposób uruchamiania aplikacji, jej zachowania i wyświetlania określonych danych. W jednym z pól użytkownik ma możliwość ustalenia czasu po jakim aplikacja przejdzie w stan 'Zaraz wracam' jeżeli w aplikacji nie wykonano żadnej akcji przez ten czas - nastąpi wówczas zmiana ikony symbolizującej stan aplikacji na 10px‎.

Między innymi w oknie tym można określić jaka akcja zostanie wykonana przez program w wyniku podwójnego kliknięcia na danym kontakcie. Do dyspozycji są akcje wybierane z poniższej listy rozwijanej:


PhoneCTI - Akcja dwukrotnego kliknięcia kontaktu.png


Pokaż okno połączenia - wybranie tej opcji spowoduje, że podwójne kliknięcie spowoduje wyświetlenie na ekranie komputera następującego okna [2]


PhoneCTI Okno połączenia.PNG


Kliknięcie na - znajdującym się w tym oknie - przycisku z zieloną słuchawką spowoduje wybranie odpowiedniego numeru i zestawienie połączenia. Proces zestawiania połączenia jest różny, zależny od rodzaju telefonu, na który zalogowany jest program PhoneCTI. W przypadku telefonu cyfrowego, centrala na polecenie programu symuluje podniesienie słuchawki, wybierany jest odpowiedni numer, a po odebraniu połączenia przez osobę po drugiej stronie następuje automatyczne włączenie akustyki i istnieje możliwość prowadzenia rozmowy. W przypadku telefonu analogowego, centrala na polecenie programu wybiera odpowiedni numer, a po odebraniu przez osobę po drugiej stronie oddzwania na numer wewnętrzny, na który zalogowany jest program PhoneCTI.

Wykonaj połączenie - wybranie tej opcji spowoduje, że po podwójnym kliknięciu w danego abonenta centrala zadzwoni do tego abonenta i zestawi połączenie według zasad identycznych jak opisane w poprzedniej opcji.

Pokaż okno wiadomości - wybranie tej opcji spowoduje, że podwójne kliknięcie spowoduje wyświetlenie na ekranie komputera okna opisanego w rozdziale Okno wiadomości.

Ustawienia - WebCTI

PhoneCTI Ustawienia WebCTI.PNG

W oknie tym określamy numer portu logowania do usługi WebCTI - wykorzystywanej podczas odsłuchu nagrań zachowanych w centrali. Ustawienie to jest wykorzystywane jedynie w przypadku połączeń zdalnych (spoza sieci lokalnej). Ponadto w tej zakładce znajduje się link Przejdź do WebCTI, którego kliknięcie przenosi nas do aplikacji WebCTI znajdującej się w centrali.


Ustawienia - Historia

PhoneCTI Ustawienia Historia.PNG

Od wersji 2.00 istnieje możliwość grupowania historii, celem zorganizowania jej widoku.


Ustawienia - Rozmowy

PhoneCTI Ustawienia Rozmowy.PNG


W oknie tym możemy zdefiniować sposób sygnalizacji połączenia. Zaznaczenie pierwszej opcji spowoduje, że w momencie nadejścia połączenia (przy połączeniu przychodzącym) lub podniesienia słuchawki (przy połączeniu wychodzącym) na ekranie komputera pojawi się jedno z poniższych okien (zależnie od kierunku połączenia):

PhoneCTI Okno połączenia 2.PNG


PhoneCTI Podniesiona słuchawka okno.JPG


Jeżeli zaznaczona zostanie druga opcja, to okno połączenia zostanie zamknięte po zadeklarowanym czasie. Szczegółowy opis tego okna znajduje się w rozdziale 3.6.4 Okno Połączenia.

Trzecia opcja jest odpowiedzialna z włączenie/wyłączenie obsługi linków callto (akcji wybierania numeru) ze stron www w przeglądarkach internetowych.


Ustawienia - Wiadomości

PhoneCTI Ustawienia SMS1.PNG


Wybranie odpowiedniej opcji będzie skutkowało wyświetlaniem się poniższego powiadomienia o nadejściu nowej wiadomości przez zadeklarowany przez nas czas.

PhoneCTI Okno wiadomości.PNG


Powyższe powiadomienie zniknie z ekranu po czasie określonym w pierwszym polu ( 1,2,5,60 sekund), ale w trayu ikona programu będzie zmieniać się naprzemiennie z ikoną: PhoneCTI Koperta powiadomienia.PNG


Po kliknięciu w kopertę, na ekranie komputera pojawi się okno zawierające treść wiadomości.

PhoneCTI Wiadomość 1.PNG


W oknie pojawiają się wszystkie wiadomości przesłane do i od abonenta w trakcie bieżącego dnia. Wiadomości z okresów poprzednich są przechowywane w archiwum. Jeżeli omawiane pole nie zostanie zaznaczone, to okno powiadamiania o wiadomościach nie będzie się pojawiało. Szczegółowy opis tego okna znajduje się w rozdziale : Okno wiadomości.

W polu "Okres ważności SMS'a" określamy czas przez jaki wysłany SMS jest przechowywany u dostawcy sieci komórkowych, jeżeli nie mógł zostać dostarczony odbiorcy. Przez ten czas operator będzie ponawiał próby jego wysłania.

Ostanie pole umożliwia włączenie sprawdzania polskiej pisowni w treści wiadomości za pomocą wbudowanego słownika

Ustawienia - Nie przeszkadzać (DND)

PhoneCTI Ustawienia NiePrzeszkadzać.PNG


Ekran ten służy do ustawienia zasad włączania usługi DND. Włączenie tej usługi może nastąpić po określonej przez użytkownika ilości minut bezczynności. Za stan bezczynności uważany jest stan, w którym użytkownik nie korzysta zarówno z telefonu, jak i komputera. Możliwe jest też ustawienie powodujące automatyczne włączenie usługi DND po wyjściu z aplikacji. Możliwe jest także włączanie usługi DND w obydwu powyższych przypadkach. U dołu ekranu głównego programu PhoneCTI znajduje się niewielki przycisk, którego kliknięcie powoduje włączenie lub wyłączenie (zależnie od stanu) usługi DND dla numeru wewnętrznego powiązanego z programem PhoneCTI.


Ustawienia - Przekierowanie (FWD)

PhoneCTI Ustawienia Przekierowanie1.PNG


W oknie tym umieszczono wszystkie ustawienia decydujące o zasadach realizacji przekierowań z danego telefonu. Ustawienia te mogą zostać dokonane także w programie ConfigMAN lub za pomocą odpowiednich usług. Włączenie przekierowania może nastąpić po określonej przez użytkownika ilości minut bezczynności. Za stan bezczynności uważany jest stan, w którym użytkownik nie korzysta zarówno z telefonu, jak i komputera. Możliwe jest też ustawienie powodujące automatyczne włączenie przekierowania po wyjściu z aplikacji. Możliwe jest także włączanie przekierowania w obydwu powyższych przypadkach. W przypadku automatycznego włączenia przekierowania, jest ono włączane zgodnie z ustawieniami dokonanymi w tej zakładce. Standardowo, wciśnięcie przycisku FWD, znajdującego się u dołu okna głównego programu PhoneCTI powoduje wyświetlenie na ekranie komputera powyższego okna. Zaznaczenie ostatniego z pól widocznych w powyższym oknie, spowoduje zamiast wyświetlania okna ustawień przekierowania, włączenie przekierowania z zapamiętanymi ustawieniami.


Ustawienia - Ustawienia audio

PhoneCTI Ustawienia Ustawienia Audio1.PNG


W oknie tym określamy sposób sygnalizacji dźwiękowej przychodzących wiadomości. W przypadku podłączonych do komputera dodatkowych urządzeń audio (zestaw słuchawkowy, głośnomówiący), możliwe jest dodatkowo ustalenie ich poziomu głośności.


Uwaga! W lewym dolnym rogu wszystkich okien ustawień znajduje się przycisk Ustaw domyślne. Przycisk ten powoduje zawsze przywrócenie ustawień domyślnych w danym oknie.


Ustawienia - Ustawienia wideo

W wersji 3.00 programu PhoneCTI zaimplementowano obsługę kamery i przesył obrazu. Między abonentami SIP zalogowanymi do centrali wspierającej połączenia wideo możliwe jest przeprowadzanie takich połączeń. Centrala musi być przystosowana do obsługi kodeka H.263 lub H.263+.

Funkcjonalność programu oparto na bibliotece multimedialnej PJSIP, zapewniającej pełną kontrolę nad strumieniem wideo, negocjacją kodeków oraz wyświetlaniem obrazu. Do wyświetlania wideo wykorzystano wieloplatformową bibliotekę open-source SDL (Simple DirectMedia Layer). Kontrolę strumienia zapewnia FFmpeg - projekt dostarczający biblioteki oraz aplikacje do nagrywania, konwertowania i przesyłania strumieniowych treści audiowizualnych. Umożliwia on między innymi obsługę kodeków H.261, H.263 (+) i H.264/MPEG-4 AVC. Program PhoneCTI jest przystosowany do obsługi stratnej metody kompresji wideo - H.263 oraz H.263+. Do przyszłościowych rozwiązań jest gotowy do wprowadzenia kodowania H.264


Poniższy obrazek przedstawia zakładkę konfiguracyjną odpowiadającą za ustawienia i testowanie urządzeń związanych z obsługą wideo.

Okno konfiguracyjne wideo.png


Pola konfiguracyjne dostępne w zakładce:

 • ustawienia źródła - wybór źródła sygnału wideo
 • ustawienia kodeka - wybór wykorzystywanego kodeka wideo
 • przetestuj urządzenie - wyświetlanie obrazu z wybranego źródła sygnału wideo (kamery) w oknie testowym
 • automatycznie rozpocznij przesyłanie wideo podczas rozmowy - automatyczne włączanie strumienia wideo w chwili zgłoszenia się rozmówcy
 • pokazuj wideo przychodzące - włącza/wyłącza obraz z kamery rozmówcy podczas połączenia
 • pokazuj wideo wychodzące - włącza/wyłącza obraz z własnej kamery


Ustawienia - Połączenie VoIP

PhoneCTI VoIP.PNG


Od wersji 3.00 PhoneCTI umożliwia wykonywanie połączeń głosowych. Wprowadzenie funkcjonalności klienta VoIP (SoftPhone'a) oparto na bibliotece multimedialnej PJSIP. Biblioteka zapewnia kontrolę nad strumieniem audio, nawiązywaniem połączeń i zestawianiem konferencji. Przydziela wynegocjowany kodek audio oraz kontroluje rozmowy za pomocą odpowiednich komend. W program PhoneCTI wbudowano obsługę kodeka audio G.711 - standardowy kodek przy modulacji sygnałów mowy w kanałach o prędkości transmisji do 64 kbit/s. Dodatkowo, dzięki wprowadzeniu mechanizmów dostępu do słuchawek i mikrofonu stało się możliwe przeprowadzanie połączeń bezpośrednio z poziomu programu, bez konieczności wykorzystywania zewnętrznego telefonu.

Po aktywowaniu konta VoIP w centrali i odpowiedniej konfiguracji PhoneCTI (zakładka: Połączenie VoIP) możliwe jest wykonywanie wszystkich operacji związanych połączeniem tylko za pomocą aplikacji. W polu Login wpisujemy numer katalogowy abonenta VoIP powołanego w centrali. Celem autoryzacji numeru katalogowego w centrali pole Hasło uzupełniamy znakami otrzymanymi od administratora centrali. Adres serwera to adres IP centrali.

Książka telefoniczna

Poniższy rysunek prezentuje okno książki telefonicznej, ukazujące się po wybraniu opcji Książka z menu Kontakty.

PhoneCTI Książka telefoniczna.PNG


Po lewej stronie powyższego okna widoczny jest panel Grupy, w którym znajduje się lista grup do jakich należą numery znajdujące się w książce telefonicznej oraz ich struktura. Użytkownik programu PhoneCTI może dodawać, edytować i usuwać grupy, jednakże jeżeli nie posiada on zdefiniowanych w centrali uprawnień do edycji publicznej książki telefonicznej wszelkie jego operacje na grupach będą dotyczyły jedynie prywatnej książki telefonicznej. W celu utworzenia nowej grupy należy zaznaczyć grupę wyższego rzędu, w której tworzona grupa ma się znaleźć i kliknąć w przycisk Dodaj. Na ekranie pojawi się poniższe okno:

PhoneCTI Nowa Grupa.PNG


Wprowadzenie nazwy grupy i jej zatwierdzenie spowoduje dodanie nowej grupy w odpowiednim miejscu panelu po lewej stronie. Zaznaczenie grupy i wybranie jej edycji powoduje pojawienie się na ekranie poniższego okna:


PhoneCTI Edycja Grupy.PNG


W oknie tym możemy zmienić nazwę utworzonej wcześniej grupy. W podobny sposób zaznaczenie danej grupy i wybranie jej usunięcia spowoduje pojawienie się następującego okna:


PhoneCTI Usuń Grupę.PNG


Po potwierdzeniu wskazana grupa zostanie usunięta. W panelu po prawej stronie okna, zatytułowanym Książka, widoczne są poszczególne kontakty. Kontakty widoczne w tym panelu zależą od zaznaczenia dokonanego w panelu po lewej stronie. Wśród kontaktów znajdują się numery wewnętrzne centrali, numery z publicznej książki telefonicznej oraz numery wpisane przez danego użytkownika do prywatnej książki telefonicznej. Widoczne są wszystkie kontakty lub jedynie kontakty należące do określonej grupy. Kliknięcie w przycisk Dodaj spowoduje pojawienie się na ekranie poniższego okna:


PhoneCTI Nowy Kontakt.PNG


W oknie tym należy wprowadzić nazwę kontaktu. Dla każdego kontaktu możliwe jest wprowadzenie wielu numerów, opatrując każdy z nich jednym ze zdefiniowanych komentarzy. Błędnie wprowadzone numery można usuwać. Ponadto możliwe jest przydzielenie kontaktu do grupy - w omawianym przykładzie nie ma możliwości dodania kontaktu do grupy oznaczonej ikonką PhoneCTI Rączka.PNG, oznaczającą przynależność danej grupy do publicznej książki telefonicznej. Występuje to w sytuacji, gdy użytkownik programu PhoneCTI nie ma uprawnień do edytowania publicznej książki telefonicznej.


Historia połączeń

Wybranie zakładki Historia - oknie głównym programu powoduje pokazanie historii połączeń z udziałem telefonu o numerze wewnętrznym, na który zalogowany jest program PhoneCTI. Okno główne programu po wybraniu zakładki Historia przybiera następujący wygląd:


PhoneCTI Historia.PNG


Każda pozycja z okna historii oznacza jedno połączenie wychodzące z danego numeru lub na ten numer przychodzące. Widoczne są wszystkie połączenia dotyczące tego numeru i znajdujące się centrali. W każdej pozycji widoczny jest numer dzwoniącego, jego komentarz (w przypadku połączeń wychodzących jest to numer wybrany i komentarz dla tego numeru), data i czas realizacji połączenia.


Oprócz informacji tekstowych, w każdym wierszu znajduje się szereg ikon opisujących dane połączenie:

PhoneCTI Połączenie przychodzące.PNG - połączenie przychodzące, które zostało odebrane.

PhoneCTI Połączenie wychodzące.PNG - połączenie wychodzące, niezależnie od tego czy doszło ono do skutku, czy też nie

PhoneCTI Połączenie nieodebrane.PNG - nieodebrane połączenie przychodzące.

PhoneCTI Połączenie nieodebrane 2.PNG - kilka nieodebranych połączeń przychodzących danego dnia od tego samego numeru, do momentu przejrzenia historii połączeń. Liczba widoczna przy symbolu oznacza ilość takich połączeń.

PhoneCTI Połączenie odebrane inny.PNG - połączenie przychodzące, odebrane przez innego abonenta. Symbol ten może wystąpić w dwóch sytuacjach:

 • połączenie skierowane na grupę, do której należy dany numer wewnętrzny zostało odebrane przez innego agenta w grupie
 • połączenie skierowane indywidualnie na danego abonenta zostało przejęte przez innego abonenta.


PhoneCTI SMS.PNG - pod wskazany numer wysłany został SMS, którego treść będzie widoczna w oknie ukazującym się po podwójnym kliknięciu w daną pozycję.

PhoneCTI Wiadomość.PNG - symbol ten oznacza, że z PhoneCTI powiązanym z danym numerem wewnętrznym prowadzona była rozmowa tekstowa. Treść tej rozmowy będzie widoczna w oknie ukazującym się po podwójnym kliknięciu w daną pozycję.

PhoneCTI Nagranie.PNG - rozmowa została nagrana.


Dzwonienie

Wybieranie numeru z listy kontaktów

Wybieranie numeru z historii połączeń

Wybieranie numeru z okna aplikacji

Okno Połączenia

Przykładowe Okno połączenia zostało przedstawione w rozdziale 3.2.3 Ustawienia - Rozmowy. Wygląd tego okna zmienia się w zależności od kontekstu w jakim występuje. Przede wszystkim zmienia się tytuł tego okna. Możliwe są następujące sytuacje:
1. PhoneCTI - Okno wybieranie2.png - gdy podniesiemy słuchawkę telefonu, aby wybrać numer.


2. PhoneCTI - Dzwonienie2.png - gdy numer zostanie wybrany i wołany telefon rozdzwania się.


3. PhoneCTI - Rozmowa Voice2.png - po zgłoszeniu się numeru wybranego lub odebraniu połączenia (rozmowa głosowa)


4. PhoneCTI - Rozmowa Wideo.png - po zgłoszeniu się numeru wybranego lub odebraniu połączenia (rozmowa wideo)


5. PhoneCTI - Połaczenie przychodzące Voice2.png - w przypadku nadejścia połączenia przychodzącego.


6. PhoneCTI - Transfer Voice.png - w przypadku przekazywania połączenia.


7. PhoneCTI - Zawieszony przez2.png - zawieszenie/zaparkowanie odebranego połączenia.


W środkowej części okna wyświetlane są trzy typy informacji:

 • Komentarz przypisany do numeru telefonu dzwoniącego, wybieranego lub z którym rozmawiamy
 • Numer tego telefonu
 • Czas rozmowy, a przed zestawieniem połączenia - czas wywoływania


Uwaga! Jeżeli numer dzwoniący, wybierany lub z którym rozmawiamy to numer wewnętrzny centrali, to jest to komentarz zapisany w konfiguracji centrali, jeżeli jest to numer zapisany w prywatnej lub publicznej książce telefonicznej to jest to nazwa zapisana w tej książce, jeżeli natomiast jest to numer zewnętrzny i centrala rozmówcy wysyła komentarz, to wyświetlana jest jego treść.


U dołu okna pojawią się przyciski umożliwiające podjęcie akcji, która będzie miała wpływ na zachowanie telefonu na który zalogowana jest aplikacja PhoneCTI.


PhoneCTI - Przycisk Zadzwoń.png - w połączeniu wychodzącym gdy numer abonenta docelowego jest już wybrany istnieje możliwość zainicjowania połączenia

PhoneCTI Czerwona słuchawka.PNG - przycisk pojawiający się w dolnym wierszu po prawej stronie okna zależy od rodzaju połączenia. W przypadku połączenia wychodzącego jest to przedstawiony przycisk obrazujący czerwoną słuchawkę. Naciśnięcie tego przycisku powoduje rozłączenie zestawionego połączenia (jeżeli było ono zestawione) i wysłanie do telefonu sygnału zajętości. Odłożenie słuchawki telefonu spowoduje zniknięcie Okna Połączenia z ekranu komputera.

PhoneCTI - Przycisk Odrzuć.png - w połączeniu przychodzącym jest możliwe odrzucenie rozmowy

PhoneCTI Zielona słuchawka.PNG - w przypadku połączenia przychodzącego przycisk pojawiający się dolnym wierszu przedstawia zieloną słuchawkę, po podjęciu rozmowy zmienia się na Parkuj

PhoneCTI - Przycisk Parkuj.png - w czasie rozmowy można połączenie zaparkować lub zaparkować a następnie przekazać do innego abonenta

PhoneCTI - Przycisk Przekaż.png - przycisk inicjujący przekazanie połączenia do innego abonenta

PhoneCTI - Przycisk Wiadomość.png - przycisk umożliwiający wysłanie wiadomości lub SMS do innego użytkownika.


Przeprowadzanie połączenia audio z wykorzystaniem telefonu

Do przeprowadzenia rozmowy audio między użytkownikami niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego sprzętu, oprogramowania oraz ich prawidłowej konfiguracji:

 • centrala telefoniczna Slican
 • stanowiska komputerowe z zainstalowanym oprogramowaniem PhoneCTI
 • na każdym stanowisku odpowiednio skonfigurowany PhoneCTI:
  • program zalogowany do centrali na numer wewnętrzny abonenta (zakładka: Połączenie),
 • telefon systemowy Slican, VoIP, analogowy lub SoftPhone


Połączenie wychodzące:

Wybieranie numeru:

 • z Kontaktów - zakładka Kontakty - wybieramy abonenta z odpowiedniej grupy (jeśli taka istnieje) lub bezpośrednio z grupy Wszystkie kontakty. Następnie na jego listwie wciskamy zieloną słuchawkę lub dwukrotnie klikamy nazwę użytkownika.
 • z Książki telefonicznej - zakładka Kontakty/Książka - wybieramy abonenta z odpowiedniej grupy (jeśli taka istnieje) lub bezpośrednio z grupy Wszystkie kontakty. Następnie na jego listwie klikamy skojarzony z użytkownikiem numer telefonu
 • z Historii - zakładka Historia - odnajdujemy abonenta, z którym mieliśmy kontakt (dzwonił do nas, lub my do niego) a następnie dwukrotnie klikamy na listwę połączenia
 • z klawiatury ekranowej - w zakładce Telefon wybieramy numer abonenta żądanego, automatycznie będzie się on wpisywał w oknie wyszukiwania (powyżej) - następnie klikamy na skojarzoną z paskiem zieloną słuchawkę
 • bezpośrednio wpisując numer telefonu w Polu wyszukiwania za pomocą klawiatury komputera, następnie klikając skojarzoną z paskiem zieloną słuchawkę

Po wybraniu numeru pokazuje się standardowe okno zestawiania połączenia:

PhoneCTI-Połaczenie wychodzące.png

Wszelkie czynności łączeniowe (wybieranie numeru, odebranie połączenia, przełączenie rozmowy, zaparkowanie) można wykonywać przy pomocy myszki komputerowej na monitorze komputera. Sama rozmowa między abonentami odbywa się za pomocą telefonu podłączonego do centrali i skojarzonego z programem PhoneCTI. W przypadku telefonu systemowego Slican wszelkie czynności wykonywane na komputerze mają automatyczne przełożenie na zachowanie telefonu, tzn. można zestawić kompletne połączenie do innego abonenta, na telefonie automatycznie podnosi się akustyka i tylko na czas rozmowy podnieść słuchawkę.

Zachowanie centrali przy współpracy z telefonem analogowym, VoIP lub SoftPhone'm jest inne i po wybraniu z programu numeru abonenta żadanego i zainicjowaniu połączenia, centrala automatycznie oddzwoni najpierw do wybierającego (powiadomi go o gotowości zestawienia połączenia) a po podniesieniu przez niego słuchawki telefonu, automatycznie zestawia połączenie do abonenta żądanego.

Inna obsługa telefonu Slican i pozostałych wynika z różnej obsługi telefonów przez centralę. Telefony systemowe są w pełni kontrolowane przez centralę, natomiast nad pozostałymi nie ma takiej kontroli. Podniesienie słuchawki jest sygnałem dla centrali o gotowości abonenta do przeprowadzenia rozmowy.


Połączenie przychodzące:

Połączenie sygnalizowane jest za pomocą wyskakującego okienka:

PhoneCTI - Połaczenie przychodzące Voice.png


Odebrać połączenie można przez:

 • w telefonie systemowym Slican - wciśnięcie przycisku Odbierz (na telefonie systemowym podnosi się akustyka telefonu) lub podniesienie słuchawki telefonu
 • w telefonach analogowych, VoIP lub SoftPhonach - przez podniesienie słuchawki telefonu


Podczas trwającej rozmowy wyświetlane jest okno:


PhoneCTI - Rozmowa Voice.png


Przeprowadzanie połączenia audio z wykorzystaniem wbudowanego klienta SIP

Do przeprowadzenia rozmowy audio między klientami SIP wbudowanych w aplikację PhoneCTI konieczne jest zapewnienie odpowiedniego sprzętu, oprogramowania oraz ich prawidłowej konfiguracji:

 • centrala telefoniczna Slican
 • stanowiska komputerowe z zainstalowanym oprogramowaniem PhoneCTI ver. 3.xx
 • na każdym stanowisku odpowiednio skonfigurowany PhoneCTI:
  • program zalogowany do centrali na numer klienta SIP (zakładka: Połączenie),
  • klient SIP programu zalogowany do centrali (zakładka: Połączenie VoIP),
  • prawidłowo skonfigurowane urządzenia audio komputera na każdym stanowisku (zakładka: Ustawienia audio)


Połączenie wychodzące:

Wybieranie numeru:

 • z Kontaktów - zakładka Kontakty - wybieramy abonenta z odpowiedniej grupy (jeśli taka istnieje) lub bezpośrednio z grupy Wszystkie kontakty. Następnie na jego listwie wciskamy zieloną słuchawkę lub dwukrotnie klikamy nazwę użytkownika.
 • z Książki telefonicznej - zakładka Kontakty/Książka - wybieramy abonenta z odpowiedniej grupy (jeśli taka istnieje) lub bezpośrednio z grupy Wszystkie kontakty. Następnie na jego listwie klikamy skojarzony z użytkownikiem numer telefonu
 • z Historii - zakładka Historia - odnajdujemy abonenta, z którym mieliśmy kontakt (dzwonił do nas, lub my do niego) a następnie dwukrotnie klikamy na listwę połączenia
 • z klawiatury ekranowej - w zakładce Telefon wybieramy numer abonenta żądanego, automatycznie będzie się on wpisywał w oknie wyszukiwania (powyżej) - następnie klikamy na skojarzoną z paskiem zieloną słuchawkę
 • bezpośrednio wpisując numer telefonu w Polu wyszukiwania za pomocą klawiatury komputera, następnie klikając skojarzoną z paskiem zieloną słuchawkę

Po wybraniu numeru pokazuje się standardowe okno zestawiania połączenia:

PhoneCTI-Połaczenie wychodzące.png

Wszelkie czynności łączeniowe (wybieranie numeru, odebranie połączenia, przełączenie rozmowy, zaparkowanie) można wykonywać przy pomocy myszki komputerowej na monitorze komputera. Sama rozmowa między abonentami odbywa się za pomocą klienta SIP z aplikacji PhoneCTI zalogowanej do centrali. Wszelkie czynności wykonywane na komputerze mają automatyczne przełożenie na zachowanie telefonu, tzn. można zestawić kompletne połączenie do innego abonenta, na telefonie automatycznie podnosi się akustyka. Rozmowę przeprowadzamy przy pomocy przyłączonych do komputera słuchawek z mikrofonem (lub mikrofonu i głośników komputera).


Połączenie przychodzące:

Połączenie sygnalizowane jest za pomocą wyskakującego okienka:

PhoneCTI - Połaczenie przychodzące Voice.png


Odebrać połączenie można przez wciśnięcie przycisku Odbierz. Podczas prowadzonej rozmowy wyświetlane jest okno Rozmowy. Umożliwia ono zarządzanie aktualnym połączeniem, w tym włączanie transmisji wideo:


PhoneCTI - Rozmowa VoIP.png


Przeprowadzanie połączenia wideo

Do przeprowadzenia rozmowy wideo między użytkownikami niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego sprzętu, oprogramowania oraz ich prawidłowej konfiguracji:

 • centrala telefoniczna Slican NCP umożliwiająca przesyłanie strumienia wideo kodowanego przy użyciu H.263 lub 263+
 • stanowiska komputerowe z zainstalowanym oprogramowaniem PhoneCTI ver. 3.x
 • na każdym stanowisku odpowiednio skonfigurowany PhoneCTI:
  • program zalogowany do centrali na numer klienta SIP (zakładka: Połączenie),
  • klient SIP programu zalogowany do centrali (zakładka: Połączenie VoIP),
  • prawidłowo skonfigurowane urządzenia audio i wideo na każdym stanowisku (zakładki: Ustawienia audio i Ustawienia wideo)


Jeżeli w zakładce programu Ustawienia wideo zaznaczymy opcję "Automatycznie rozpocznij przesyłanie wideo podczas rozmowy" - zestawianie połączenia nie różni się od zwykłego połączenia audio.

W ruchu wychodzącym po wybraniu numeru z kontaktów, książki telefonicznej, historii, klawiatury ekranowej lub pola wybierania pokazuje się standardowe okno zestawiania połączenia:


PhoneCTI-Połaczenie wychodzące.png


Przy połączeniu przychodzącym:


PhoneCTI-Połaczenie przychodzace.png


Okno wideo pojawi się automatycznie w chwili zgłoszenia abonenta żądanego. W pełnej konfiguracji widoczne jest okno podglądu z własnej kamery, okno rozmówcy oraz okno Rozmowa. Na ekranie monitora okna można swobodnie je rozmieszczać, zmieniać rozmiar, minimalizować i maksymalizować.


PhoneCTI-Połaczenie wideo3.png


Dodatkowo podczas połączenia wyświetlane jest okienko Rozmowa pozwalające na zarządzanie wizualizacją ekranu - włączenie/wyłączenie strumienia wideo, zamykanie okna jednej lub obydwóch stron rozmowy.


PhoneCTI-Rozmowa.png


Znaczenie ikon okna Rozmowa:

PhoneCTI - wlacz wylacz wideo.png - wyłaczenie strumienia wideo

PhoneCTI - wlacz wylacz okno rozmówcy.png - wyłączenie okna rozmówcy

PhoneCTI - wlacz wylacz okno podgladu.png - wyłączenie okna podglądu z własnej kamery

PhoneCTI - maksymalizuj okno.png - maksymalizacja aktywnego okna (rozmówcy lub podglądu)


Powiadamianie o dostępności abonenta

Możliwe jest również włączenie automatycznych powiadomień o pojawieniu się przy telefonie osoby, której numer był uprzednio niedostępny. W wielu miejscach programu m. in.: w Kontaktach, Historii, oknie wybierania numeru - pojawia się pole Powiadom mnie gdy dostępny, można zaznaczyć powiadamianie.

Komunikat o dostępności pojawia się w momencie, gdy wywoływana, uprzednio niedostępna osoba, wykona jakąkolwiek operację na telefonie.

W prawym dolnym rogu ekranu pojawi się okno:

PhoneCTI Powiadomienie.PNG


Okno powyższe znika z ekranu po czasie określonym w oknie Wiadomości, ale w tray'u (obszarze powiadomień paska zadań systemu Windows) ikona programu pojawia się naprzemiennie z ikoną: PhoneCTI Koperta powiadomienia.PNG

Oznacza to wiadomość jaka nadeszła od tego numeru. Kliknięcie w tę ikonę powoduje wyświetlenie na ekranie poniższego okna:

PhoneCTI Wiadomość wolny.PNG


Wiadomość zawarta oknie informuje o możliwości zadzwonienia pod uprzednio niedostępny telefon.


Przesyłanie wiadomości

Program PhoneCTI umożliwia przesyłanie wiadomości pomiędzy użytkownikami tego programu (podobnie jak znany program "Gadu-Gadu"), możliwe jest również wysyłanie wiadomości w postaci SMSów do osób, które posiadają telefony komórkowe. Zainicjowanie wysłania wiadomości następuje po kliknięciu prawym klawiszem myszki na dowolny kontakt z listy. Pojawi się wówczas poniższe menu kontekstowe:

PhoneCTI Menu kontekstowe.PNG

Z powyższego menu wybieramy opcję Wyślij wiadomość lub Wyślij SMS'a, zależnie od tego czy chcemy wysłać wiadomość na numer wewnętrzny, czy inny. Po wybraniu odpowiedniej opcji pojawi nam się okno omówione w następnym akapicie. Powyższy tekst wskazuje na sposób wysłania wiadomości do innego użytkownika programu PhonCTI. Możliwe jest też odpowiadanie na przychodzące wiadomości. Omówiono to w następnym akapicie. Załóżmy, że inny użytkownik programu PhoneCTI wysłał do nas wiadomość.


Okno wiadomości

Pojawienie się wiadomości jest sygnalizowane pojawieniem się w dolnym prawym rogu poniższego okienka:

PhoneCTI Okno wiadomości.PNG

Okienko to pojawi się jedynie wówczas, gdy zaznaczona zostanie odpowiednia opcja w ustawieniach: Ustawienia - Wiadomości i zniknie po czasie również tam ustawionym, natomiast zawsze ikona programu tray'u zacznie pojawiać się naprzemiennie z poniższą ikoną:

PhoneCTI Koperta powiadomienia.PNG

Kliknięcie w tę ikonę spowoduje wyświetlenie na ekranie komputera okna z wiadomością:

PhoneCTI Wiadomość 1.PNG

W oknie tym oprócz treści wiadomości wyświetlona jest także informacja o osobie, która tę wiadomość wysłała (wraz z jej opisem - jeżeli taki posiada) oraz godzina przesłania wiadomości. W dolnej części okna możliwe jest wpisanie treści odpowiedzi, którą chcemy wysłać. W górnej części okna znajduje się też przycisk umożliwiający zadzwonienie na numer abonenta, od którego otrzymaliśmy wiadomość. Kliknięcie lewej części klawisza spowoduje zestawienie połączenia z numerem, z którego otrzymaliśmy wiadomość, natomiast po kliknięciu w prawą część klawisza na ekranie ukaże się lista wszystkich numerów telefonów przypisanych do danego kontaktu. Z listy tej możemy wybrać numer, na który chcemy zadzwonić. Zestawienie połączenia odbywa się według standardowych zasad opisanych w rozdziale: Ustawienia - Ogólne.


Chat

Dzięki programowi PhoneCTI możemy prowadzić rozmowę z innym użytkownikiem programu, odpowiadając na jego wiadomości. Przykład takiej konwersacji pokazano na poniższym rysunku:

PhoneCTI Chat.PNG

Wiadomości w zaprezentowanej powyżej formie są przechowywane do końca dnia. Następnie trafiają do archiwum i można je wyświetlić na ekranie po wybraniu odpowiedniej zakładki w Oknie wiadomości i określeniu dnia.


SMS

Wysłanie wiadomości w postaci SMS jest możliwe również do innych osób nie posiadających numeru wewnętrznego w centrali. Wysyłanie SMSa odbywa się poprzez bramkę GSM znajdującą się w centrali. Abonent chcący wysyłać wiadomości SMS musi posiadać uprawnienia zgodne lub wyższe od znajdujących się w zakładce Ruch wychodzący/Prefiksy SMS pole Prg. Wiadomość SMS jest wysyłana automatycznie przez centralę, a raport w postaci informacji o wysłaniu SMSa pojawia się w Oknie wiadomości:

PhoneCTI Wiadomość SMS.PNG


Wysyłany SMS może mieć maksymalnie 160 znaków. Jeżeli jednak korzystamy z polskich znaków diakrytycznych ilość ta zmniejsza się do 70. Liczba znaków jakie pozostały do wpisania wyświetlana jest po prawej stronie okna. Program PhoneCTI uniemożliwi wpisanie większej niż dopuszczalna ilości znaków. W Oknie wiadomości znajduje się pole, którego zaznaczenie spowoduje, że wiadomość wysłana zostanie w postaci Flash SMS'a.

Ustawianie strony kodowej w centralach za granicą

W związku z coraz powszechniejszym instalowaniem central Slican poza granicami naszego kraju, nasuwa się problem obsługi znaków diaktrycznych w innych językach w wiadomościach SMS. W przypadku instalacji centrali za granicą może wystąpić problem z otrzymywaniem i wysyłaniem wiadomości poprzez program PhoneCTI (puste pola, inne znaki).

W celu prawidłowego przekazywania SMS'ów w innych krajach należy:

 • centralę wyposażyć w najnowszy firmware (najstarszy możliwy to 6.22.0260_en).
 • posiadać aplikację PhoneCTI nie starszą niż 1.00.0320 .
 • ustawić stronę kodową centrali właściwą dla kraju poprzez polecenie systemowe PBX_CodePage <wartość>

Wartość – strona kodowa – możliwe:
WIN-1250
WIN-1251
WIN-1252
WIN-1253
WIN-1254
WIN-1257

Uwaga! Podane operacje należy przeprowadzać tylko na angielskiej wersji firmware centrali.


Konferencje

Wersja 2.01 oprogramowania wprowadza możliwość przeprowadzenia konferencji tekstowej. Jest to funkcja chatu, w której uczestniczy więcej niż dwóch użytkowników aplikacji PhoneCTI.

Aby stworzyć konferencje: wybieramy użytkownika z pola Kontakty. Wciskając na nim prawy klawisz myszy, z rozwijanego okna wybieramy opcję Dodaj do konferencji. Drugim sposobem jest uaktywnienie przycisku Konferencja na dolnym pasku aplikacji.

Phone conf 01.pngPhone conf 02.png


Po wybraniu którejkolwiek z możliwości i opcji, otworzy nam się nowe okno rozmowy, natomiast okno aplikacji zmieni się, w ten sposób że możemy wybrać wielu użytkowników.

Phone conf 03.pngPhone conf 04.pngPhone conf 05.png


Po wybraniu składników, z którymi chcemy przeprowadzić konferencję tekstową, możemy zacząć pisać. Każda osoba może dołączać oraz usuwać nowych użytkowników. Może również sama opuścić konferencję.


Wyszukiwanie danych

W programie PhoneCTI zastosowano stosunkowo zaawansowany sposób wyszukiwania tekstów. Wyszukiwania można dokonywać w każdym oknie programu, w którym pojawia się poniższe pole:

PhoneCTI wyszukiwanie.PNG

W miarę wprowadzania liter do powyższego okna, program PhoneCTI przeprowadza automatyczne wyszukiwanie. Odbywa się ono następująco:

 • jeżeli liczba wprowadzonych znaków wynosi 1 lub 2, program wyszuka wszystkie łańcuchy tekstowe, w których dowolne ze słów zaczyna się od wprowadzonego tekstu,
 • jeżeli liczba znaków wynosi 3 lub więcej, program wyszuka wszystkie łańcuchy, w których każde ze słów tego łańcucha zawiera wprowadzony tekst.

Jeżeli wyszukiwanie dotyczy kontaktów i odbywa się na liście kontaktów, a poszukiwany tekst nie zostanie znaleziony, program poinformuje o tym, zaproponuje nowego kontaktu i pokaże inne kontakty, które zawierają wprowadzony tekst i znajdują się poza aktualnym obszarem wyszukiwania. Działanie to ilustruje poglądowo poniższe okno:

PhoneCTI Sugestie.PNG

Przypisy

 1. W ustawieniach aplikacji można wymusić włączenie DND na telefonie, jeżeli telefon i aplikacja pozostają w stanie bezczynności przez odpowiednio długi czas.
 2. Poniższe okno pojawi się po podwójnym kliknięciu na abonencie 1058 Instrukcja