Usługi telefonu CTS-220.IP-BK.GNM

Z Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Powrót do instrukcji


Każdą usługę, jaką posiada centrala, można wywołać na aparacie bezpośrednio za pomocą klawiatury po podniesieniu słuchawki.

Opis wszystkich usług dostępnych w centrali i sposobu ich wywoływania znajduje się w instrukcjach obsługi serwerów Slican. Poniżej opisany zostanie sposób wybierania usług bezpośrednio za pomocą menu telefonu.

W celu usprawnienia wybierania usług w telefonie systemowym można zaprogramować je pod klawiszami programowalnymi.

Transfer (przekazanie) połączenia

1 Połączenie, które aktualnie masz zestawione, można przekazać do dowolnego abonenta w centrali lub poza nią, jeśli masz do tego uprawnienia nadane przez administratora centrali.
2 W tym celu wciśnij klawisz FLASH.
3 Wybierz żądany numer, na który chcesz przekazać połączenie.
4 Jeśli przekazujesz rozmowę z awizowaniem, poczekaj aż abonent, którego numer wybrałeś, odbierze telefon. Jeśli nie chcesz awizować rozmowy, od razu odłóż słuchawkę.
UWAGA! Aby powrócić do abonenta oczekującego na transfer, należy 2-krotnie przycisnąć klawisz FLASH. Aby dalej poszukiwać osoby, do której chcemy przekazać dzwoniącego do nas rozmówcę, należy powtórzyć kroki niniejszej procedury od pkt 2.
5 Po odłożeniu słuchawki centrala zestawi połączenie pomiędzy abonentami.

Uwaga: W przypadku przekazywania połączeń miejskich należy zwrócić uwagę czy są to połączenia przychodzące czy wychodzące. Połączenia przychodzące można zawsze przełączyć, natomiast aby przełączyć rozmowę którą sami zrealizowaliśmy potrzebne są uprawnienia które nadaje administrator centrali.

Nie przeszkadzać – usługa DND

Usługa „Nie przeszkadzać” blokuje telefon dla połączeń w ruchu przychodzącym. Wówczas dzwoniący dostaje komunikat: „Abonent jest czasowo niedostępny, proszę zadzwonić później”, lub własny komunikat nagrany przez użytkownika. Na wyświetlaczu telefonu systemowego pojawia się napis: „nie przeszkadzać”.

Aktywacja usługi „Nie przeszkadzać” ma różne działanie zależnie od rodzaju wybranego numeru:

 • gdy abonent inicjujący wybiera numer grupy, to abonent z włączoną usługą DND, należący do tej grupy, traktowany jest jak zajęty,
 • gdy abonent inicjujący wybiera bezpośredni numer abonenta z włączonym DND, wówczas otrzymuje komunikat „Abonent jest czasowo niedostępny, proszę zadzwonić później”.

UWAGA! Gdy DND jest aktywna, nie działają przekierowania wykonywane na tego abonenta.

1 Przejdź do Menu >> Usługi >> Nie przeszkadzać >> Włącz / Wyłącz. Zatwierdź wybraną opcję, naciskając klawisz Dalej.
2 Wyjdź z Menu, np. naciskając CTS-330 SKP OFF.png lub 'ESC.
3 Aktywność usługi sygnalizowana jest napisem nie przeszkadzać na wyświetlaczu.

UWAGA! Gdy wybrany abonent ma aktywną usługę DND, to na wyświetlaczu telefonu systemowego inicjatora połączenia wyświetli się komunikat „proszę nie przeszkadzać”.

Parkowanie

Sposób pierwszy


1 Po nawiązaniu połączenia z rozmówcą lub odebraniu połączenia przychodzącego naciśnij klawisz Opcje, a następnie wybierz opcję Menu >> Usługi >> Parkowanie.
2 Po usłyszeniu komunikatu „Usługa została przyjęta”. System podstawi sygnał zgłoszenia centrali celem przeprowadzenia konsultacji. Można również odłożyć słuchawkę. Rozmowa będzie zaparkowana przez 3 minuty, a zaparkowany abonent usłyszy w słuchawce sygnał melodii na oczekiwaniu.
3 Aby powrócić do zaparkowanej rozmowy, należy ponownie przejść do Menu >> Usługi >> Parkowanie.
4 Czekaj na połączenie, które jest sygnalizowane na wyświetlaczu napisem Powrotny...

Sposób drugi


1 Po nawiązaniu połączenia z rozmówcą lub odebraniu połączenia przychodzącego naciśnij przycisk kontekstowy Parkuj.
2 Po usłyszeniu komunikatu „Usługa została przyjęta”. System podstawi sygnał zgłoszenia centrali celem przeprowadzenia konsultacji. Można również odłożyć słuchawkę. Rozmowa będzie zaparkowana przez 3 minuty, a zaparkowany abonent usłyszy w słuchawce sygnał melodii na oczekiwaniu.
3 Aby powrócić do zaparkowanej rozmowy, należy nacisnąć przycisk kontekstowy Odparkuj.
4 Czekaj na połączenie, które jest sygnalizowane na wyświetlaczu napisem Powrotny...

Blokada telefonu

„Blokada telefonu” jest nadaniem najniższych uprawnień dla danego telefonu. Użytkownik może wykonać tylko połączenia wewnętrzne i alarmowe (zgodnie z klasą uprawnień A nadaną w centrali). Na zablokowanym telefonie można przywołać konto chwilowe lub stałe. W czasie aktywności usługi nie ma dostępu do menu telefonu, klawiszy systemowych, książek telefonicznych czy spisu abonentów. Usługa „Blokada telefonu” jest aktywnado odwołania jej na telefonie.

Blokada telefonu może być również włączona z poziomu administratora centrali. Blokady takiej abonent nie może wyłączyć.


1 Przejdź do Menu >> Usługi >> Blokada telefonu.
2 Włącz lub wyłącz usługę. Podaj czterocyfrowy klucz blokady, np.6565 (pierwszy klucz jest nadawany przez serwis i użytkownik powinien go zmienić usługą #55).
3 Zatwierdź. Wyjdź z Menu.
4 Aktywność usługi sygnalizowana jest napisem BLOKADA na wyświetlaczu.
5 Aby odblokować telefon, należy wcisnąć klawisz Odblokuj, a następnie podać klucz blokady.

Konto stałe

„Konto stałe” jest przywołaniem uprawnień innego telefonu lub abonenta wirtualnegona telefon. Przywołanie konta na danym telefonie powoduje odwołanie go na innych telefonach, jeśli było powołane. Konto stałe można powołać także na zablokowanym telefonie.


1 Wybierz Menu >> Usługi >> Konto stałe. Uaktywnij lub odwołaj usługę.
2 Podaj numer konta.UWAGA! Jeśli nie znasz tego numeru naciskając klawisz Cts-220 przycisk dol.png uzyskujemy dostęp do spisu abonentów, z którego możemy dokonać wyboru numeru konta za pomocą strzałek lub wyszukując jena podstawie kilku pierwszych liter jego nazwy.
3 Zatwierdź.
4 Podaj czterocyfrowy PIN konta (klucz jest nadawany indywidualnie przez serwis, użytkownik może go zmienić za pomocą usługi #55). Zatwierdź.
5 Wyjdź z Menu. Aktywność usługi sygnalizowana jest napisem konto na wyświetlaczu.

Pilny dzwonek

Pilny dzwonek jest to usługa polegająca na dzwonieniu do abonenta z automatycznym wejściem w tryb interkomu na telefonie CTS odbierającego lub jest sygnalizowane charakterystycznym sygnałem w telefonach analogowych.

UWAGA! Opis innego sposobu wywołania usługi „Pilny dzwonek” znaleźć możnaw rozdziale Błąd: Nie znaleziono źródła odwołania.


1 Wybierz Menu >> Usługi >> Pilny dzwonek.
2 Wyjdź z Menu. Aktywność usługi sygnalizowana jest napisem PILNY DZWONEKna wyświetlaczu.
3 Usługa jest aktywna tylko dla numeru wybranego bezpośrednio po jej wybraniu.

Przekierowania

Przekierowania są usługami centrali polegającymi na skierowaniu połączeń przychodzących na inny telefon lub konto. Przekierowanie jest aktywne do momentu jego odwołania.


1 Wybierz Menu >> Usługi >> Przekierowanie.
2 Aktywuj lub anuluj przekierowanie.
3 Podaj numer, na który przekierowujesz połączenia, np. 123.UWAGA! Można również za pomocą strzałek dokonać wyboru rodzaju spisu telefonów, z którego chcemy wskazać numer, na który ma być przekierowane połączenie. Po wybraniu rodzaju spisu, danego abonenta można wyszukać, używając klawiszy Góra/Dół lub wpisując kilka pierwszych liter jego nazwy.
4 Zatwierdź i wybierz rodzaj przekierowania:
 • Wszystkie
 • Miejskie bezpośrednie
 • Wewnętrzne
 • Awizowane z miastem
 • Z grupy
5 Zatwierdź wybór i wybierz warunek przekierowania:
 1. Bezwarunkowo
 2. Gdy zajęty
 3. Gdy nie odpowiada
 4. Gdy DND
6 Zatwierdź i wyjdź z Menu.
7 Aktywność usługi sygnalizowana jest napisem Przekierowanie

UWAGA! Ponadto jeśli telefon dzwoni w związku z wywołaniem grupy, a nie indywidualnego abonenta, to działają tylko przekierowania „Z grupy” i „Bezwarunkowo”.

Połączenie złośliwe - MCID

Rejestracja połączenia jako złośliwego w centrali nadrzędnej i zaznaczenie go w buforze zdarzeń jako złośliwe.


1 Sposób wywołania usługi w trakcie połączenia


Naciśnij klawisz Opcje, a następnie wybierz Menu >> Usługi >> MCID.
Zatwierdź usługę.

2 Sposób aktywacji usługi po zakończeniu połączenia przez inicjatora

W ciągu 30 sekund po odłożeniu słuchawki przez inicjatora połączenia należy nacisnąć klawisz MCID.
UWAGA! Słuchawki jako pierwszy nie może odłożyć abonent, do którego było wykonane połączenie złośliwe.

Połączenie trójstronne

Sposób pierwszy


1 Po nawiązaniu połączenia z pierwszym rozmówcą za pomocą FLASH zawieś połączenie.
2 Wybierz numer drugiego abonenta i w trakcie rozmowy wejdź w menu Opcje >> Zestaw 3PTY
3 Zatwierdź usługę. Połączenie trójstronne zostało zestawione.
4 W trakcie rozmowy inicjator połączenia trójstronnego ma możliwość przełączania się między rozmówcami. Wówczas jeden z nich jest zawieszony.


Sposób drugi


1 Po wybraniu numeru pierwszego abonenta i nawiązaniu połączenia za pomocą FLASH zawieś połączenie.
2 Wybierz numer drugiego abonenta i w trakcie rozmowy wciśnij FLASH#3.
3 Połączenie trójstronne zostało zestawione.

UWAGA! Inicjator połączenia trójstronnego może przełączać się między uczestnikami tego połączenia. W tym celu należy nacisnąć klawisz Opcje, a następnie za pomocą klawiszy nawigacyjnych wybrać abonenta, z którym chce się rozmawiać.


UWAGA! Połączenie trójstronne może być zakończone po wciśnięciu FLASH#0przez inicjatora połączenia.


UWAGA! Po odłożeniu słuchawki przez abonenta inicjującego następuje rozłączenie połączenia trójstronnego.


UWAGA! Przejście abonenta inicjującego do rozmowy tylko z jednym wywołanym abonentem (drugi słyszy w tym czasie w słuchawce melodię) następuje po wciśnięciu FLASH#1 lub FLASH#2 (gdzie: 1 - oznacza, że inicjator połączenia trójstronnego będzie rozmawiał z pierwszym wybranym przez siebie do tego połączenia uczestnikiem, 2 - oznacza, że inicjator połączenia trójstronnego będzie rozmawiał z drugim wybranymprzez siebie do tego połączenia uczestnikiem). Następnie wybranie FLASH#3 powoduje przywrócenie połączenia trójstronnego.

Przejęcie dzwonka w grupie PickUp

Usługa pozwala przejmować połączenia przychodzące do innego abonenta centrali,pod warunkiem, że abonent wywołujący usługę posiada odpowiednie uprawnienia (abonenci należą do tej samej grupy PickUp – grupy przechwytywania dzwonków).


1 Gdy chcesz przejąć wywołanie kierowane na inny telefon grupy PickUp, do której należy Twój aparat, wybierz Menu >> Usługi >> Przejęcie dzwonka.
2 Podnieś słuchawkę, aby odebrać przekazane Ci wywołanie.UWAGA! Przejęcie połączenia (wejście w stan rozmowy z pominięciem dzwonienia) można także zrealizować, podnosząc najpierw słuchawkę lub przyciskając klawisz SPK ON i wybierając z klawiatury #37.

CLIR chwilowy

Usługa powoduje wyłączenie prezentacji numeru na czas jednego wykonywanego przez nas połączenia.


1
Wybierz Menu >> Usługi >> CLIR chwilowy. Zatwierdź wybór.
2
Podnieś słuchawkę lub wciśnij SPK ON.
3
Wybierz żądany numer.

Uwaga Usługa musi być aktywna u dostawcy usług telekomunikacyjnych

Połączenie prywatne

Funkcja powoduje zmianę uprawnień do realizacji połączeń (uprawnienia prywatne abonenta) oraz zarejestrowanie w buforze centrali rozmowy jako prywatnej. Połączenia takie są identyfikowane przez program billingowy dla potrzeb rozróżniania połączeń służbowychi prywatnych.


1
Wybierz Menu >> Usługi >> Poł. prywatne. Zatwierdź wybór.
2
Podnieś słuchawkę lub wciśnij SPK ON.
3
Wybierz żądany numer.

Połączenie pilne

Połączenie pilne jest nadaniem specjalnej klasy dostępu w ruchu wychodzącym z centrali dla abonenta na czas jednego połączenia. Dzięki temu połączenie to może zostać wykonane inną drogą Usługa Połączenie pilne jest możliwa do zrealizowania, gdy abonent ma uprawnienia do uruchamiania tej usługi. Usługa jest powoływana na czas jednego wykonywanego z aparatu połączenia.


1
Wybierz Menu >> Usługi >> Poł. pilne. Zatwierdź wybór.
2
Podnieś słuchawkę lub wciśnij SPK ON.
3
Wybierz żądany numer.

Tryby pracy

Usługa ta umożliwia ręczną zmianę trybu pracy w centrali. Abonent musi mieć uprawnienia do zmiany trybu pracy centrali. Istnieje również możliwość zaprogramowania trybu pracypod klawisz telefonu systemowego.


1 Wybierz Menu >> Usługi >> Tryby pracy. Za pomocą klawiszy do nawigacji po menu należy wybrać żądany tryb pracy (np. Dzienny - tryb ręczny).
2 Po znalezieniu danego trybu pracy należy wcisnąć Dalej. Centrala poprosi o podanie klucza dostępu.
3 Po wpisaniu Klucza centrala poprosi o określenie godziny, do której ma obowiązywać włączony przez nas tryb pracy (jeśli nie określimy czasu, do którego ma obowiązywać dany tryb pracy, to zostanie on odwołany przy najbliższej zmianie trybu pracy zaprogramowanej w centrali).

Poczta głosowa

Usługa umożliwia inicjatorowi połączenia pozostawienie wiadomości głosowej dla danego abonenta.

UWAGA!

Aby abonent mógł korzystać z usługi, administrator centrali musi mu przydzielić skrzynkę głosową, w której będą przechowywane wiadomości, oraz podać numer katalogowy poczty głosowej, który jest wykorzystywany do aktywacji usługi, a także do informowania o nowych wiadomościach i zarządzania nimi.

Aktywacja usługi polega na ustawieniu przekierowania na numer katalogowy indywidualnej poczty głosowej:


1 Wybierz Menu >> Usługi >> Przekierowanie >> Uaktywnij. Zatwierdź wybór, naciskając klawisz Dalej.
2 Podaj numer katalogowy poczty głosowej (domyślnie 1000) i zatwierdź.
3 Wybierz rodzaj połączeń, które chcesz skierować na pocztę głosową:
 • Wszystkie
 • Miejskie bezpośrednie
 • Wewnętrzne
 • Awizowane z miastem
 • Z grupy

i zatwierdź.

5 Wybierz warunek przekierowania na pocztę głosową:
 1. Bezwarunkowo
 2. Gdy zajęty
 3. Gdy nie odpowiada
 4. Gdy DND


6 Zatwierdź i wyjdź z Menu.
7 Aktywność usługi sygnalizowana jest literą V w prawym górnym narożniku wyświetlacza.

Aby wyłączyć/włączyć aktywowaną wcześniej usługę (wyłączyć/włączyć ustalone wcześniej przekierowanie na skrzynkę głosową):


1 Przejdź do Menu >> Usługi >> Poczta głosowa >> Wyłącz / Włącz. Zatwierdź wybraną opcję, naciskając klawisz Dalej. Wyjdź z Menu, np. naciskając SPK OFF.
2 Włączona usługa sygnalizowana jest literą V w prawym górnym narożniku wyświetlacza.

Pozostałe informacje na temat korzystania z usługi (nagrywanie własnego komunikatu powitalnego – usługa #79, powiadamianie o nowych wiadomościach i ich odsłuchiwanie) można znaleźć w instrukcjach obsługi centrali Slican

Konferencja

Usługa daje możliwość równoczesnego połączenia wielu osób i prowadzenia z nimi telefonicznej konferencji. Mogą w niej uczestniczyć osoby posiadające dowolny telefon, będące abonentami centrali, jak i abonenci „z miasta” (zewnętrzni). W konferencji może uczestniczyć maksymalnie 12 osób, przy czym nie ma znaczenia czy są to numery wewnętrzne czy zewnętrzne.

Abonent, który inicjuje konferencję, ma możliwość zarządzania nią (staje się jej opiekunem).


1. Wybierz Menu >> Usługi >> Konferencja. Na wyświetlaczu uzyskasz informacje jak na rysunku i od tej pory telefon jest traktowany jako zajęty - nie można się do niego dodzwonić.
2. Aby dodać do konferencji uczestnika, należy nacisnąć klawisz Opcje, a następnie wybrać opcję Dodaj uczestnika. Po jej wybraniu możliwe jest wskazanie nowego uczestnika konferencji w następujący sposób:

 • podanie jego numeru katalogowego lub miejskiego,
 • naciśnięcie klawisza Książka i wybór z odpowiedniej książki telefonicznej lub spisu numerów wewnętrznych. Dostęp do odpowiedniej książki lub spisu abonentów jest też możliwy przez naciskanie klawiszy nawigacyjnych – patrz rozdział 16 Menu telefonu (nawigacja po menu telefonu).
 • naciśnięcie przycisku szybkiego wyboru z zaprogramowanym abonentem/numerem.

Po dodaniu uczestnika przy użyciu klawisza Dodaj lub automatycznie (jeśli został naciśnięty klawisz z zaprogramowanym abonentem/numerem) ekran wraca do stanu pozwalającego dopisanie kolejnych osób do listy uczestników.
3. Naciśnij klawisz Wróć, jeśli zostały już dodane wszystkie osoby, z którymi chcemy przeprowadzić połączenie konferencyjne.Aby przejrzeć listę uczestników, należy nacisnąć klawisz Uczest., a następnie użyć przycisków Góra/Dół. Możliwe jest usunięcie składnika listy poprzez wybór opcji Usuń z menu kontekstowego Opcje.
4. Aby zestawić połączenie konferencyjne:

Sposób pierwszy

Podczas przeglądania listy uczestników , podnieść słuchawkę lub nacisnąć przycisk SPK ON. Telefony osób, które zostały wybrane do konferencji rozdzwaniają się, a po odebraniu połączenia jest im odtwarzana zapowiedź „Telekonferencja”.

Sposób drugi

W stanie opisanym w pkt 3 tej tabeli nacisnąć klawisz Opcje i wybrać Dzwoń.
Telefony osób, które zostały wybrane do konferencji rozdzwaniają się, a po odebraniu połączenia jest im odtwarzana melodia na oczekiwaniu, do momentu aż inicjator włączy się do rozmowy, czyli podniesie słuchawkę lub naciśnie klawisz SPK ON.
5. Gdy konferencja jest zestawiona (połączenie zostało odebrane przez przynajmniej jednego z uczestników i opiekun jest aktywnym uczestnikiem, tzn. ma podniesioną słuchawkę)
Po naciśnięciu klawisza Opcje dostępne są:

 1. Dodaj uczestnika – dodanie nowego uczestnika do zestawionej konferencji. Możliwe jest także dodanie uczestnika poprzez naciśnięcie klawisza FLASH, wybór jego numeru i naciśnięcie przycisku z zaprogramowaną usługą "Konferencja" w trakcie rozmowy z nim (lub wybór tej usługi z menu dostępnego na połączeniu z tym abonentem).
 2. Dzwoń – służy do powoływania konferencji „na zimno” (słuchawka inicjatora konferencji jest odłożona na widełki) – patrz [#Zestawianie połączenia konferencyjnego pkt 4 tej tabeli],
 3. Rozłącz wszyst. – zakończenie konferencji,
 4. Wycisz wszyst. – wyłączenie mikrofonów w telefonach wszystkich uczestników (głos ma tylko opiekun konferencji),
 5. Włącz wszyst. – włączenie mikrofonów w telefonach wszystkich uczestników,
 6. Opuść – opuszczenie konferencji bez jej rozłączania. Taki sam efekt uzyskuje się, odkładając słuchawkę na widełki lub naciskając klawisz SPK OFF. Po wybraniu tej opcji na wyświetlaczu telefonu pozostanie napis „Konferencja” informujący, że jeszcze się ona nie zakończyła.


W powyższym stanie możliwy jest powrót do połączenia konferencyjnego, który może odbyć się na 2 sposoby:

a) naciśnięcie klawisza Opcje, a następnie wybór opcji Konferencja daje dostęp do podglądu jej stanu (to samo można osiągnąć, naciskając klawisz szybkiego wyboru z zaprogramowaną usługą). Podniesienie słuchawki w tym momencie lub użycie przycisku SPK ON powoduje powrót do połączenia konferencyjnego. b) podniesienie słuchawki lub naciśnięcie przycisku SPK ON, a następnie klawisza z zaprogramowaną usługą „Konferencja”.


Przycisk Uczest. udostępnia listę uczestników, którą można przeglądać przy użyciu klawiszy Góra/Dół. Na wyświetlaczu są wtedy prezentowane informacje dotyczące poszczególnych osób.

Dla wybranego uczestnika mamy następujące Opcje:

 1. Usuń – usuwa uczestnika z konferencji,
 2. Mikrofon wył./wł. – wyłącza/włącza mikrofon danego abonenta Jego stan zmieni się na (MUTE)/(rozm.),
 3. Ma głos – włącza mikrofon tylko danemu uczestnikowi (mikrofony pozostałych zostają wyłączone),
 4. Rozm. prywatna – bezpośrednie połączenie z uczestnikiem.Po przeprowadzeniu rozmowy możliwe jest:
  a) ponowne dołączenie osoby do konferencji – nacisnąć klawiszz zaprogramowaną usługą „Konferencja” lub wybrać ją z menu dostępnego na połączeniu z tym abonentem,
  b) usunięcie uczestnika z konferencji – odłożyć słuchawkę lub nacisnąć klawisz SPK OFF.

Powrót opiekuna do połączenia odbywa się w sposób opisany przy opcji w pkt 5 tej tabeli.

Opiekun – przekazanie funkcji opiekuna - Abonent, któremu chcemy przekazać tą funkcję, musi posiadać dowolny telefon z serii CTS-202. |}

Wejście na „3-go”

Usługa ta umożliwia abonentowi, wyposażonemu w aparat systemowy CTS, włączenie się do rozmowy dwóch innych abonentów i jeżeli zachodzi taka potrzeba rozłączenia tego połączenia. Wchodzący na 3-go może również opuścić takie połączenie, pozostawiając w połączeniu pozostałych abonentów. Usługę można wykonywać, gdy posiada się stosowne uprawnienia oraz gdy żaden z dwóch abonentów, w których rozmowę chcemy wejść, nie ma włączonej ochrony przed wejściem na 3-go. Usługa dochodzi do skutku także w sytuacji, gdy jeden z dwóch abonentów, w których rozmowę chcemy wejść, nie jest abonentem wewnętrznym centrali.

Jeśli po wybraniu numeru wewnętrznego usłyszysz sygnał zajętości to scenariusz realizacji usługi wygląda następująco:

Aby wejść na 3-go, wybierz We. na 3 za pomocą prawego klawisza kontekstowego. Po wejściu na trzeciego w rozmowę można rozłączyć połączenie pomiędzy uczestnikami.W tym celu należy wybrać Rozłącz, używając lewego przycisku kontekstowego. Aby wyjść z połączenia i umożliwić abonentom dalszą rozmowę, należy odłożyć słuchawkę lub wcisnąć przycisk SPK OFF.

Automatyczne oddzwanianie - AutoRD

Jeżeli abonent, do którego dzwonimy:

 • jest zajęty,
 • nie podnosi słuchawki

lub

 • gdy wszystkie linie w naszej centrali są obecnie zajęte

, to wybranie usługi spowoduje, że gdy będzie on:

 • wolny (był sygnał zajętości),
 • będzie dostępny przy aparacie (wcześniej nie odbierał połączenia)

lub

 • gdy zwolni się linia w centrali,

zostaniemy powiadomieni o tym dzwonieniem aparatu, a po podniesieniu słuchawki wybrany zostanie automatycznie numer abonenta, z którym chcieliśmy uzyskać połączenie. Usługa jest dostępna zarówno dla połączeń wewnętrznych, jak i miejskich.


Czas aktywności usługi jest ograniczony do:

 • 90 minut w przypadku wywołań wewnętrznych (zarówno gdy abonent jest zajęty, jak i gdy nie odpowiada),
 • 60 minut w przypadku wywołań numerów miejskich, gdy abonent docelowy nie odpowiada,
 • 30 minut w przypadku zajętości linii centrali,
 • 10 minut w przypadku wywołań numerów miejskich, gdy abonent docelowy jest zajęty.


UWAGA:W kolejkę można się zapisać do:

 • abonenta centrali wyposażonego w telefon analogowy,
 • abonenta centrali wyposażonego w aparat systemowy ,
 • abonenta miejskiego osiąganego poprzez translację ISDN,
 • abonenta miejskiego osiąganego poprzez translację GSM
  lub
 • do dowolnej zajętej translacji w centrali.

Realizacja usługi przebiega następująco:


1. Gdy abonent docelowy nie odpowiada, to po ok. 5-10 sekundach pojawi się AutoRD dla przycisku kontekstowego (lewy dolny róg ekranu), co pozwala aktywować usługę. (Napis ten nie pokazuje się na telefonie CTS-102.HT)
2. Gdy abonent docelowy jest zajęty, od razu dostępna jest opcja AutoRD dla przycisku kontekstowego (lewy dolny róg ekranu), co pozwala aktywować usługę.
3. Gdy usługa zostanie przyjęta, na wyświetlaczu pojawi się informacja oraz prezentowany będzie czas, przez jaki usługa będzie jeszcze aktywna. Wybierając przycisk kontekstowy Stop, możemy zrezygnować z usługi.
4. Gdy abonent, do którego ustawiliśmy się w kolejce do oddzwonienia, jest jużprzy telefonie czy też nie jest już ”zajęty”, telefon poinformuje nas o tym dzwonkiem,a na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Już jestem”dla kolejki gdy abonent nie odpowiadał, lub „Kolejka” gdy abonent był „zajęty”


Jeżeli widząc jeden z powyższych komunikatów, podniesiemy słuchawkę, wybrany zostanie ponownie numer abonenta, do którego ustawiliśmy się w kolejkę.

Usługa MobilePhone

Dzięki tej opcji menu możliwe jest włączenie i wyłączenie usługi MobilePhone, pod warunkiem, że numer telefonu zdefiniowanego jako MobilePhone dla danego abonenta oraz wszelkie parametry tej usługi zostały zdefiniowane w programie ConfigMAN.


1
Wybierz Menu >> Usługi >> Mobile Phone. Zatwierdź wybór.
2
Wybierz opcję Uaktywnij lub Anuluj.
3
Zatwierdź wybór.

Więcej o działaniu funkcji MobilePhone


Powrót do instrukcji