Zmiana stawki VAT w programach Slican

Z Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

W związku z wprowadzoną od 1.01.2011 zmianą stawek VAT, konieczne jest wykonanie stosownych zmian w programach Slican, które używane są do jakichkolwiek czynności taryfikacyjnych usług telekomunikacyjnych. Zmiana stawki VAT powinna nastąpić w dwóch programach:

  • ConfigMAN
  • BilingMAN

W programie ConfigMAN wartość stawki VAT znajduje się w polu VAT, w arkuszu Globalne ustawienia/Opłaty. Nieco bardziej skomplikowana i wymagająca większej ilości pracy jest zmiana stawki VAT w programie BilingMAN. W programie tym po wybraniu opcji Tabele taryf - Bieżąca z menu Tabele ukaże się następujące okno:

Zmiana VAT - Taryfy.PNG

W ostatniej kolumnie prezentowanej tabeli znajduje się stawka VAT. Widoczna tabela zawiera wszystkie taryfy dla danego operatora. Operator widoczny jest w nazwie zakładki prezentowanej nad tabelą. W przedstawionym przykładzie operatorem zawartych w tabeli taryf jest TP. Dla każdego operatora istnieje podobna tabela taryf. W celu zmiany stawki VAT konieczne jest wyedytowanie każdej z taryf -każdego wiersza prezentowanej tabeli oraz tabel taryf pozostałych operatorów. Po wyedytowaniu określonej taryfy ukazuje się poniższe okno:

Zmiana VAT - Edycja taryfy.PNG

W oknie tym, w polu Vat możemy zmienić obowiązującą stawkę i zaakceptować klawiszem Ok. Jak nietrudno stwierdzić, zmiana stawki VAT wykonywana tym sposobem jest niezwykle żmudna i wymaga wielu operacji. Możemy to nieco uprościć w następujący sposób:
1. Z menu Tabele należy wybrać opcję Tabela operatorów - pojawi się poniższe okno:

Zmiana VAT - Tabela operatorów.PNG

Wybierając operatora i klikając ikonkę Edytuj przejdziemy do kolejnego okna:

Zmiana VAT - Edycja operatora.PNG

Wybranie w tym oknie przycisku Eksportuj do pliku spowoduje zapisanie we wskazanym miejscu pliku tekstowego z rozszerzeniem .trf, zawierającego wszystkie taryfy danego operatora. Operację eksportu musimy powtórzyć dla wszystkich operatorów, nadając odpowiednie nazwy tworzonym plikom. Następnie wyeksportowany plik należy otworzyć w dowolnym edytorze tekstów, np. Notatniku. Przykładowy, plik taryf danego operatora przedstawia poniższy rysunek:

Zmiana VAT - Plik taryf.JPG

Widoczny na rysunku plik składa się z trzech części:

  1. Przypisanie wybieranym prefiksom numerów taryf
  2. Wiersz rozdzielający składający się z napisu ARK 33 X Y - liczby X i Y są nieistotne, gdyż zależą od ilości wpisanych taryf i mogą być różne, wspólny jest zawsze napis ARK 33
  3. Szczegółowe zdefiniowanie taryf - te dane były widoczne w oknie jakie pojawiało się po wybraniu opcji Tabele taryf - Bieżąca z menu Tabele

Zwróćmy uwagę, że każdy wiersz kończy się liczbą 220 - jest to interesujący nas fragment oznaczający 22,0% VAT. Aby zmodyfikować stawkę VAT należy zmienić tę właśnie liczbę. Przykładowo, aby wpisać stawkę 23% należy zmienić istniejący napis na 230. Zmiana końcówek każdego wiersza jest oczywiście czasochłonna, ale zapewne mniej aniżeli zmiana dokonywana w programie. Nie jest też wykluczona zmiana stawki dla wszystkich taryf za pomocą wbudowanego w edytorze mechanizmu zamiany tekstów. W tym celu wybrać opcję Zamień i w polu tekstu źródłowego wpisać ;220, a w polu tekstu docelowego ;230. W tym przypadku należy jednak pamiętać, że taka zmiana jest możliwa pod warunkiem, jeżeli w żadnym innym polu nie wpiszemy wartości przedstawianej w pliku jako 220. Przykładowo, jeżeli dla pewnej taryfy mamy zdefiniowaną godzinę rozpoczęcia jej obowiązywania jako 22:00, to w pliku tekstowym pojawi się zapis ;2200. W tym przypadku zamiana automatyczna spowoduje nie tylko zamianę stawki VAT, ale także godzinę rozpoczęcia obowiązywania tej taryfy na 23:00.
Po dokonaniu stosownych zmian w pliku tekstowym, należy w programi BilingMAN wybrać ponownie opcję Tabela operatorów z menu Tabele i wyedytować każdego z operatorów. Nastęnie w prezentowanym już oknie nacisnąć przycisk Importuj z pliku i wskazać zmodyfikowany plik taryf tego operatora. Stawka VAT zostanie zmodyfikowana dla wszystkich taryf danego operatora. Operację importu należy powtórzyć dla wszystkich operatorów.

Warning! Zmiana stawki VAT poprzez eksport i import danych nie jest zalecana, gdyż może przez nieuwagę spowodować poważne błędy w systemie taryf. Jeżeli jednak operacja taka jest dokonywana, należy koniecznie przechowywać kopię wyeksportowanych danych sprzed ich zmiany. Umożliwi to odtworzenie poprawnego systemu taryf w przypadku błędu.

Powrót