DPH - Programowanie bramofonu: Różnice pomiędzy wersjami

Z Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
(Uwagi końcowe)
(Tabela programowania)
Linia 134: Linia 134:
  
 
Gdy podana sekwencja ## - usunięcie PIN (brak PIN)
 
Gdy podana sekwencja ## - usunięcie PIN (brak PIN)
 
PIN w DTMF jest równy PIN administratora wprowadzony z klawiatury DPH16.
 
  
 
||
 
||

Wersja z 14:26, 27 lut 2020

Kod PIN

Do bramofonu DPH można przypisać kod czterocyfrowy PIN. Domyślnie kod PIN nie jest zdefiniowany, może on zostać użyty do zabezpieczenia bramofonu przed nieautoryzowanym dostępem. Kod PIN może zostać zdefiniowany przy użyciu kodów DTMF opisanych w tabeli programowania.

Warning! Jeżeli kod PIN nie zostanie zdefiniowany, wejście do menu programowania jest możliwe jedynie po założeniu zwory SETUP.


Połączenie

 • W celu zaprogramowania bramofonu DPH konieczne jest nawiązanie połączenia telefonicznego centrali z bramofonem.
 • Bramofon programuje się za pomocą tonów DTMF z telefonu który uzyskał połączenie z kasetą.

Tryb programowania: 0987

 • Wejście do trybu programowania - wybrać w trakcie połączenia: 0987[1] (gdy brak kodu PIN) lub 0987<PIN>
 • W trybie programowania:
  • nie działają klawisze bramofonu zaś wciśnięcie klawisza generuje sygnał odrzucenia (niski ton).
  • Głośnik jest wyciszony DPH.

Nawigacja

*(gwiazdka) Anuluj

 • W każdym miejscu wciśnięcie * powoduje anulowanie wprowadzanego parametru i powrót do wyboru współrzędnej XY.

# (hash)OK Zatwierdź

 • Wciśnięcie # powoduje zatwierdzenie wprowadzanego parametru.
 • Po wybraniu # bramofon odpowie sygnałem:
  • sygnału potwierdzenia (wysoki ton)
  • odrzucenia (niski ton) jeśli wprowadzony parametr był nieprawidłowy.

Wyjście z trybu programowania 2 x * (gwiazdka)

 • Wciśnięcie 2x gwiazdka powoduje wyjście z menu programowania.
 • Wyjście z trybu programowania skutkuje rozłączeniem połączenia zestawionego dla celów programowania

Tabela programowania

 • Wartości w [ ] - wartości domyślne
 • Wszystkie pola do programowania są zorganizowane w postaci tablicy współrzędnych XY.

Propozycja tabeli programowania DPH

Y\X 0 1 2 3 4 5 6 7 Znaczenie
1 Numer skrócony 0
Górny klawisz
[21]
Numer skrócony 1
Dolny klawisz [brak]

Numer który zostanie wybrany po naciśnięciu klawisza.

Max 16 cyfr Brak numeru - przycisk wyłączony

2 Wybieranie numeru zakończ #(Hash) [1]
1 - włączone
0 - wyłączone
Tylko podniesienie słuchawki [ ]

Zamknięcie pętli. W centrali musi być zadeklarowana gorąca linia.
0-przycisk górny
1-przycisk dolny
Brak - gorąca linia nieaktywna

Max czas rozmowy [180]

10..360 sek

Zakończ połączenie [0]

0 - brak

1 - POD

2 - COD

Ustawienia fabryczne DPH

# zatwierdź Potem następuje reset DPH

Czas samozatw. [10] 0..60sek[2] Przycisk wybierania [0]

0 - brak

1 - POD

2 - COD

Powoduje wybranie numeru skróconego 0

Automatyczny odbiór [1]

0 - NIE

1 - TAK

Ustawienia

3 Czas otwarcia EZ [3] 1..60 sek Tryb pracy EZ [0]

0 - elektrozaczep (NO)
1 - zwora elektromagnetyczna (NC)

Czas otwarcia STA [2]

1..360 sek

Odebranie DTMF * [3]

0 - brak akcji
1 - otwarcie EZ
2 - otwarcie STA
3 - otwarcie EZ i STA jednocześnie

Akcja RFID użytkowników [3]

0 - brak akcji
1 - otwarcie EZ
2 - otwarcie STA
3 - otwarcie EZ i STA jednocześnie

Tryb STA [0]

0 - tryb Brama
1 - tryb Światło

Tryb SHK [0]

0 - brak SHK
1 - Przycisk 1 - SHK
2 - Przycisk 2 - SHK
3 - Przycisk 1 i 2 - SHK

Ustawienia wyjść

 • EZ - elektrozaczep,
 • STA - sterowanie automatyką
4 Głośność głośnika [3]
Dozwolone wartości 0..7,
0 - minimalna głośność
Zmiana głośności głośnika
2 - zwiększ głośność
8 - zmniejsz głośność

Podczas regulacji aktywny jest głośnik DPH

Czułość mikrofonu [1]

0 - mała
1 - średnia
2 - duża

Próg przełączenia [2]

0..8 Wartość minimalna progu przełączenia kierunku rozmowy

Ustawienia toru akustycznego

5 KartaRFID serwisowa 0000 - zapisz kartę serwisową
Karta serwisowa umożliwia
przypisywanie nowych kart RFID.
Usuń karty RFID
0000- usuń wszystkie karty RFID

Karty RFID

6 Zmiana PIN

Wprowadzenie 4 cyfrowego numeru PIN Sposób wprowadzenia: PPPP#PPPP#, P- dowolna cyfra 0..9 PINu, # - hash w DTMF

Gdy podana sekwencja ## - usunięcie PIN (brak PIN)

PIN

Przykłady programowania

Poniżej znajdują się dwa przykłady programowania, wynikiem każdego przykładu jest sekwencja znaków jaką należy wybrać aby zaprogramować określony parametr:

 • Zaprogramowanie numeru wewnętrznego 53 jako numeru na który skierowany jest dzwonek generowany po naciśnięciu górnego przycisku
  • Nawiązanie połączenia z dowolnego telefonu z bramofonem, który chcemy zaprogramować
  • 0987<PIN> - Na telefonie połączonym z bramofonem - wejście do menu programowania
  • 01# - wprowadzenie i zaakceptowanie współrzędnych XY parametru
  • 53# - wprowadzenie i zaakceptowanie docelowego numeru wewnętrznego
  • ** - wyjście z menu programowania

Ostatecznie cały ciąg znaków programowania ma następującą postać:

0987<PIN>01#53#**
 • Zaprogramowanie czasu otwarcia elektrozaczepu na 5 sekund oraz oraz czułości mikrofonu jako duża:
  • Nawiązanie połączenia z dowolnego telefonu z bramofonem, który chcemy zaprogramować
  • 0987<PIN> - Na telefonie połączonym z bramofonem - wejście do menu programowania
  • 03# - wprowadzenie i zaakceptowanie współrzędnych XY pierwszego parametru
  • 5# - wprowadzenie i zaakceptowanie wartości czasu otwarcia elektrozaczepu
  • 24# - wprowadzenie i zaakceptowanie współrzędnych XY drugiego parametru
  • 2# - wprowadzenie i zaakceptowanie dużej czułości mikrofonu
  • ** - wyjście z menu programowania

Ostatecznie cały ciąg znaków programowania ma następującą postać:

0987<PIN>03#5#24#2#**

Uwagi końcowe

 • Zaakceptowanie współrzędnych XY spowoduje wygenerowanie tonu wysokiego (OK).
 • Możliwe jest wprowadzenie współrzędnej XY dłuższej niż 2 cyfry - użyte będą dwie ostatnie cyfry.
 • Zaakceptowanie współrzędnej XY - klawisz HASH (#)
 • Wprowadzanie parametru można zawsze przerwać klawiszem STAR (*). Powoduje to wygenerowanie sygnału niskiego (BAD) i skoczenie do wyboru współrzędnej XY
 • Zaakceptowanie dowolnego parametru - klawisz HASH (#). Gdy wartość parametru jest prawidłowa i został on prawidłowo zapisany w FLASH - wygenerowany jest ton wysoki (OK) i powrót do wyboru współrzędnej XY.
 • Gdy wartość parametru jest błędna - wygenerowany jest sygnał niski (BAD) i skoczenie do wyboru współrzędnej XY.
 • Max czas rozmowy - nowa wartość obowiązuje od następnego połączenia
 • Dla DPH.AB-KS1 aktywny numer skrócony 0
 • Dla DPH.AB-KS2 aktywny numer skrócony 0 (górny przycisk), 1 (dolny przycisk)
 • Dla DPH.AB-KS1,2RF aktywne jest pole 05 (Karty RFID)
 • Jeżeli opcja Tryb STA ma wartość 0, aktywne są opcje wysterowania STA za pomocą RFID, PINu i DTMF, jeżeli ustawiono wartość 1, to jedynie naciśnięcie dowolnego przycisku oraz odebranie połączenia przychodzącego do bramofonu powodują wysterowanie STA.
 • Jeżeli opcja Automatyczny odbiór na wartość 0, połączenie przychodzące nie zostanie odebrane przez bramofon. W tym przypadku programowanie jest możliwe jedynie po nawiązaniu połączenia z bramofonu do telefonu.


Adaptacja DPH do warunków otoczenia

Rozmowa z bramofonu prowadzana jest w trybie simplex - rozmawiający muszą mówić na przemian, czyli jeśli osoba przy bramofonie mówi to osoba przy telefonie słucha i odwrotnie, jeśli osoba przy telefonie mówi to osoba przy bramofonie słucha. Ważne są również warunki w jakich zawieszony został bramofon, w zależności od poziomu natężenia hałasu będzie się on inaczej zachowywał i może zajść potrzeba przeprowadzenia jego regulacji, czyli zmiany progu przełączania. Ogólnie im poziom hałasu przy bramofonie jest większy tym próg przełączenia powinien mieć ustawioną wyższą wartość.


Zmiana progu przełączania

 • w bramofonie ustawić czułość mikrofonu na minimum (niska - 0), głośność na środek (3)


Jeśli bramofon znajduje się:

 • w odizolowanym pomieszczeniu należy wartość progu przełączania ustawić na 0
 • w cichym pomieszczeniu - wartości 1-2,
 • w pomieszczeniach z normalnym hałasem - rozmowy, muzyka w tle - 3-4,
 • w pomieszczeniach z podwyższonym poziomem hałasu - korytarz, przedszkole - 5-6,
 • w hali fabrycznej, na budowie, bezpośrednio przy ulicy - 7-8


Dodatkowe uwagi:

 • po przeprowadzonej adaptacji w przypadku chwilowego wystąpienia hałasu/szumu o większym natężeniu niż zazwyczaj podczas normalnej pracy bramofonu, może zajść potrzeba głośniejszego mówienia do słuchawki telefonu w celu zadziałania progu przełączania.
 • zwiększanie czułości mikrofonu pozwala głośniej słyszeć osobę przy bramofonie ale jednocześnie wpływa to na poziom progu przełączania
 • poziom głośności głośnika bramofonu zasadniczo nie powinien wpływać na działanie bramofonu jednak w zamkniętych pomieszczeniach lub korytarzach należy zwrócić uwagę na możliwość występowania pogłosu lub echa

Powrót

Przypisy

 1. Jeżeli kod PIN nie jest zdefiniowany, założona musi być zwora SETUP.
 2. Opcja ta nie jest wykorzystywana w tym typie bramofonu.