DPH - Programowanie bramofonu DPH.AB-KS16

Z Wiki
Wersja z dnia 09:25, 3 mar 2020 autorstwa Leszekj (dyskusja | edycje) (DPH16 - Programowanie przy użyciu kodów DTMF)

Skocz do: nawigacja, szukaj

Bramofon DPH może być zaprogramowany w dwojaki sposób:

 • Z menu DTMF po nawiązaniu połączenia z bramofonem z dowolnego telefonu - programowanie zdalne
 • Korzystając z klawiatury i wyświetlacza bramofonu - programowanie lokalne.

Korzystając z menu DTMF nie ma możliwości zaprogramowania wszystkich opcji, szczególnie opcji wymagających interakcji. Ponadto menu lokalne umożliwia programowanie zarówno opcji administratora, jak i opcji użytkownika - opcji ustawianych przez każdego użytkownika indywidualnie.

Kod PIN

Do bramofonu DPH można przypisać kod czterocyfrowy PIN. Domyślnie kod PIN nie jest zdefiniowany, może on zostać użyty do zabezpieczenia bramofonu przed nieautoryzowanym dostępem. Kod PIN może zostać zdefiniowany przy użyciu kodów DTMF opisanych w tabeli programowania.

Warning! Jeżeli kod PIN nie zostanie zdefiniowany, wejście do menu programowania jest możliwe jedynie po założeniu zwory SETUP.


DPH16 - Programowanie przy użyciu kodów DTMF

Budowa menu DTMF w DPH jest wzorowana na rozwiązaniu stosowanym w centrali PMS.

 • Wejście do menu programowania - w trakcie rozmowy wybranie 0987[1]
 • Wszystkie pola do programowania są zorganizowane w postaci tablicy XY
 • W każdym miejscu wciśnięcie * powoduje anulowanie wprowadzanego parametru i powrót do wyboru współrzędnej XY.
 • Wciśnięcie # powoduje zatwierdzenie wprowadzanego parametru.
 • Wciśnięcie 2x gwiazdka powoduje wyjście z menu programowania.
 • Wyjście z trybu programowania skutkuje rozłączeniem połączenia zestawionego dla celów programowania
 • Wybranie współrzędnej XY tablicy programowania (pola) powoduje wyemitowanie do telefonu sygnału potwierdzenia (wysoki ton) lub odrzucenia (niski ton) wyboru pola.
 • Wejście do menu programowania jest możliwe, gdy jest założona zwora SETUP.

Wejście w tryb programowania powoduje:

 • Zablokowanie działania klawiszy. Wciśnięcie klawisza generuje sygnał odrzucenia (niski ton).
 • Wyciszenie głośnika DPH.
 • Wartości w [ ] - wartości domyślne
Y/X 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Opis parametru


1 Numer

skrócony 0 [21]

Numer

skrócony 1 [brak]

Numer

skrócony 2 [brak]

Numer

skrócony 3 [brak]

Numer

skrócony 4 [brak]

Numer

skrócony 5 [brak]

Numer

skrócony 6 [brak]

Numer

skrócony 7 [brak]

Numer

skrócony 8 [brak]

Numer

skrócony 9 [brak]

Wybrany numer:
 • max 16 cyfr
 • brak numeru - przycisk wyłączony
2 Dodaj # do numeru [1]

1 - włączone 0 - wyłączone

Tylko podniesienie słuchawki [ ]

Numer skrócony, który tylko podnosi słuchawkę

Wartości 0..9, Brak - żaden numer

Max czas rozmowy [180]

10..360 sek

Zakończ połączenie [0]

0 - brak

1 - POD

2 - COD

Ustawienia fabryczne DPH

'#' zatwierdź Potem następuje reset DPH

Czas samozatwierdzenia [10]

0..60sek

Przycisk wybierania [0]

0 - brak

1 - POD

2 - COD

Powoduje wybranie numeru skróconego 0

Automatyczny odbiór [1]

0 - NIE

1 - TAK

Wybieranie tylko numeru skróconego [0]

0 - NIE

1 - TAK

Pokaż napis "Szukaj" [1]

0 - NIE

1 - TAK

Ustawienia
3 Czas otwarcia EZ [3]

1..60 sek

Tryb pracy EZ [0]

0 - elektrozaczep

1 - zwora elektromagnetyczna

Czas otwarcia STA [2]

1..360 sek

Odebranie DTMF * [3]

0 - brak akcji

1 - otwarcie EZ

2 - otwarcie STA

3 - otwarcie EZ i STA jednocześnie

Akcja RFID użytkowników [3]

0 - brak akcji

1 - otwarcie EZ

2 - otwarcie STA

3 - otwarcie EZ i STA jednocześnie

Tryb STA [0]

0 - tryb Brama

1 - tryb Światło

Czas trwania dźwięku po otwarciu EZ [60]

0..60 sek

Jeśli wartość >= czas otwarcia EZ, beep będzie generowany do zamknięcia EZ.

Parametry EZ, STA


4 Głośność głośnika [3]

0..7

0 - minimalna głośność

Zmiana głośności głośnika

2 - zwiększ głośność

8 - zmniejsz głośność

W tym polu aktywny jest głośnik DPH

Czułość mikrofonu [1]

0 - mała

1 - średnia

2 - duża

Próg przełączenia [2]

0..8 Wartość minimalna progu przełączenia kierunku rozmowy

Parametry toru akustycznego
5 Karta RFID serwisowa

0000 - zapisz kartę serwisową

Karta serwisowa pozwala na wejście w menu programowania bramofonu

Usuń karty RFID

0000 - usuń wszystkie karty użytkowników

Karty RFID


6 Zmiana PIN

Wprowadzenie 4 cyfrowego numeru PIN Sposób wprowadzenia: PPPP#PPPP#, P- dowolna cyfra 0..9 PINu, # - hash w DTMF

Gdy podana sekwencja ## - usunięcie PIN (brak PIN)

PIN w DTMF jest równy PIN administratora wprowadzony z klawiatury DPH16.

Numer kontaktowy

Numer kontaktowy o długości maksymalnie 12 cyfr. Gdy skonfigurowany, prezentowany jest na wyświetlaczu w następujących sytuacjach:

 • próba wykonania połączenia z bramofonu, gdy uszkodzona linia analogowa
 • przyłożona niezaprogramowana karta RFID
 • awaria bramofonu
Pozostałe


Przykłady programowania

Poniżej znajdują się dwa przykłady programowania, wynikiem każdego przykładu jest sekwencja znaków jaką należy wybrać aby zaprogramować określony parametr:

 • Zaprogramowanie numeru wewnętrznego 53 jako numeru na który skierowany jest dzwonek generowany po naciśnięciu górnego przycisku
  • Nawiązanie połączenia z dowolnego telefonu z bramofonem, który chcemy zaprogramować
  • 0987<PIN> - Na telefonie połączonym z bramofonem - wejście do menu programowania
  • 01# - wprowadzenie i zaakceptowanie współrzędnych XY parametru
  • 53# - wprowadzenie i zaakceptowanie docelowego numeru wewnętrznego
  • ** - wyjście z menu programowania

Ostatecznie cały ciąg znaków programowania ma następującą postać:

0987<PIN>01#53#**
 • Zaprogramowanie czasu otwarcia elektrozaczepu na 5 sekund oraz oraz czułości mikrofonu jako duża:
  • Nawiązanie połączenia z dowolnego telefonu z bramofonem, który chcemy zaprogramować
  • 0987<PIN> - Na telefonie połączonym z bramofonem - wejście do menu programowania
  • 03# - wprowadzenie i zaakceptowanie współrzędnych XY pierwszego parametru
  • 5# - wprowadzenie i zaakceptowanie wartości czasu otwarcia elektrozaczepu
  • 24# - wprowadzenie i zaakceptowanie współrzędnych XY drugiego parametru
  • 2# - wprowadzenie i zaakceptowanie dużej czułości mikrofonu
  • ** - wyjście z menu programowania

Ostatecznie cały ciąg znaków programowania ma następującą postać:

0987<PIN>03#5#24#2#**

Uwagi ogólne dotyczące programowania w DTMF

 • Zaakceptowanie współrzędnej XY powoduje wygenerowanie tonu wysokiego (OK).
 • Możliwe jest wprowadzenie współrzędnej XY dłuższej niż 2 cyfry - użyte będą dwie ostatnie cyfry.
 • Zaakceptowanie współrzędnej XY - klawisz HASH (#)
 • Wprowadzanie parametru można zawsze przerwać klawiszem STAR (*). Powoduje to wygenerowanie sygnału niskiego (BAD) i skoczenie do wyboru współrzędnej XY
 • Zaakceptowanie dowolnego parametru - klawisz HASH (#). Gdy wartość parametru jest prawidłowa i został on prawidłowo zapisany w FLASH - wygenerowany jest ton wysoki (OK) i skoczenie do wyboru współrzędnej XY.
 • Gdy wartość parametru jest błędna - wygenerowany jest sygnał niski (BAD) i skoczenie do wyboru współrzędnej XY.
 • Max czas rozmowy - nowa wartość obowiązuje od następnego połączenia
 • Czas samozatwierdzenia - czas, po którym zostanie samoczynnie zatwierdzony wprowadzany numer. Gdy 0, po 20 sekundach wprowadzony numer zostanie anulowany
 • Parametr Próg przełączenia działa w następujący sposób: im większa jest jego wartość tym silniejszy musi być sygnał płynący z telefonu, aby był on słyszalny w bramofonie. Parametr ten jest środkiem zaradczym przy połączeniach, dla których szum tła w pomieszczeniach, gdzie znajduje się telefon, jest bardzo wysoki. Przy zbyt niskim progu przełączania może to powodować zrywanie głosu płynącego z bramofonu. Zakres regulacji wynosi od 0 do 8, wartością domyślną jest 2. Prawidłowa wartość musi zostać wyznaczona eksperymentalnie.
 • Jeżeli opcja Tryb STA ma wartość 0, aktywne są opcje wysterowania STA za pomocą RFID, PINu i DTMF, jeżeli ustawiono wartość 1, to jedynie naciśnięcie dowolnego przycisku oraz odebranie połączenia przychodzącego do bramofonu powodują wysterowanie STA.
 • Jeżeli opcja Automatyczny odbiór na wartość 0, połączenie przychodzące nie zostanie odebrane przez bramofon. W tym przypadku programowanie z menu DTMF jest możliwe jedynie po nawiązaniu połączenia z bramofonu do telefonu.

DPH16 - Obsługa menu administratora

Dzięki wyświetlaczowi zainstalowanemu w bramofonie DPH.AB-KS16 oraz zainstalowanej klawiaturze numerycznej wraz z klawiszami nawigacyjnymi, możliwe jest programowanie sposobu funkcjonowania bramofonu bezpośrednio z klawiatury, bez wykorzystywania kodów DTMF opisanych w poprzednim akapicie.

Warning! Ponieważ obsługa bramofonu DPH odbywa się za pośrednictwem klawiatury pojemnościowej, każdorazowe naciśnięcie jednego z klawiszy jest potwierdzane sygnałem dźwiękowym.

Z menu bramofonu możliwe jest zaprogramowanie wszystkich opcji, dostępnych z telefonu poprzez kody DTMF oraz tych opcji, których zaprogramowanie z klawiatury telefonu (kodami DTMF) byłoby trudne lub wręcz niemożliwe. Przy opisie opcji menu administratora zaznaczono wyraźnie, które opcje nie są osiągalne z menu DTMF. Wejście w menu administratora odbywa się następująco:

 • Naciśnij dwukrotnie klawisz DPH16-Kluczyk.PNG.
 • Klawiszami nawigacyjnymi DPH16-Up.PNG i DPH16-Down.PNG wybrać menu "SERWISOWE".
 • Zatwierdzić wybór, naciskając klawisz DPH16-call.PNG.
 • Bramofon poprosi wówczas o wprowadzenie kodu PIN. Standardowo kod ten nie jest zdefiniowany. W celu wejścia do menu serwisowego należy założyć zworę SETUP[2]. Po wprowadzeniu czwartej cyfry - jeżeli wprowadzony kod PIN jest prawidłowy - na ekranie wyświetlacza pojawia się pierwsza opcja, pierwszego poziomu menu. Wszystkie poziomy menu i opcje na każdym z poziomów przedstawiono na rysunku zawartym w akapicie poświęconym konstrukcji menu. W przypadku wprowadzenia błędnego kodu PIN, sygnał potwierdzający wprowadzenie ostatniego, czwartego znaku ma inną (niższą) częstotliwość niż normalnie.

DPH16 - Konstrukcja menu

Jak wspomniano w poprzednim akapicie, po wprowadzeniu prawidłowego kodu PIN, na wyświetlaczu bramofonu pojawia się pierwsza opcja pierwszego poziomu menu - w tym przypadku jest to opcja "Nazwy". Za pomocą klawiszy DPH16-Up.PNG oraz DPH16-Down.PNG można przemieszczać się pomiędzy poszczególnymi opcjami danego poziomu menu. Wybranie danej opcji poprzez wciśnięcie klawisza DPH16-call.PNG powoduje przejście do kolejnego poziomu menu (zgodnie z poniższym schematem) lub edycji danej opcji (jeżeli z daną opcją nie jest związane menu niższego poziomu). Naciśnięcie klawisza DPH16-end.PNG powoduje powrót do menu wyższego poziomu lub wyjście z trybu edycji bez zapisywania wprowadzonych danych. Naciskając klawisz DPH16-C.PNG w trakcie edycji danej opcji, użytkownik usunie ostatni wprowadzony znak.

Poniższy rysunek prezentuje schemat menu bramofonu wraz ze wszystkimi opcjami znajdującymi się na każdym z poziomów. DPHMenuSevice1.253.png

Nazwy - opcja ta służy do zdefiniowania tekstu wyświetlanego na wyświetlaczu w stanie spoczynku, a także maksymalnie 50 nazw, do których przypisane będą numery (wewnętrzne lub zewnętrzne) wybierane przez bramofon po wybraniu określonej Nazwy.

 • Tekst ekranu - edytowalny napis, który będzie wyświetlany w stanie spoczynku bramofonu. Jeżeli jest uzupełniony to:
  • napis zostaje wyświetlony na ekranie, zamiast nazwy numeru skróconego,
  • brak możliwości dzwonienia zieloną słuchawką w stanie spoczynku (aby zadzwonić, należy wyszukać numer skrócony używając klawiszy DPH16-Down.PNG lub DPH16-Up.PNG, a następnie użyć klawisza DPH16-call.PNG, aby zadzwonić),
  • pod tekstem zostaje wyświetlony napis "Szukaj", pod warunkiem, że istnieje co najmniej jeden numer skrócony na liście oraz włączono wyświetlanie napisu "Szukaj" (patrz Ustawienia -> Napis "Szukaj").

Maksymalna długość tekstu wynosi 64 znaki. Napis jest domyślnie wyśrodkowany, ale można go wyrównać do lewej lub prawej strony, umieszczając na początku napisu odpowiednio \l (od ang. left) lub \r (od ang. right). Oprócz konfiguracji wyrównania tekstu, możliwe jest wymuszenie przejścia do kolejnej linii poprzez umieszczenie znaku \n. Gdy nie chcemy, aby taki znak był traktowany jako przejście do kolejnej linii, wpisujemy \\n.

 • Nazwa 0 .. Nazwa 49 - po wybraniu jednej z tych opcji możemy wprowadzić dowolną nazwę (zawierającą maksymalnie 20 znaków), której wybranie spowoduje wybranie przez bramofon określonego numeru. Wciśnięcie klawisza DPH16-call.PNG, w momencie gdy na wyświetlaczu widoczna jest określona nazwa, spowoduje przejście do jej edycji. Domyślnie na wyświetlaczu widoczna jest Nazwa 0.

Numer - opcja ta służy do określenia numerów, jakie będą wybierane przez bramofon, po wybraniu określonej Nazwy.

 • Numer 0 .. Numer 49 - po wybraniu jednej z tych opcji możemy wprowadzić dowolny numer(zawierający maksymalnie 16 cyfr), próba połączenia z tym numerem zostanie dokonana przy wyborze odpowiedniej Nazwy. Wybranie Nazwy 0 spowoduje próbę połączenia z numerem zapisanym jako Numer 0 itd.
 • Gorąca linia - wybranie jej opcji umożliwi zdefiniowanie gorącej linii jako jednego z Numerów. Np. Jeżeli w trybie edycji Gorącej linii wciśniemy klawisz 2, Numer 2 zostanie zdefiniowany jako gorąca linia. Oznacza to, że po wybraniu z klawiatury bramofonu Nazwy 2, nastąpi jedynie podniesienie słuchawki, natomiast numer zdefiniowany jako Numer 2 nie zostanie wybrany. Należy jednak pamiętać, że numer przypisany do Nazwy zdefiniowanej jako Gorąca linia musi zostać wprowadzony. Jeżeli numer ten nie zostanie wprowadzony, nie będzie możliwości wybrania Nazwy zdefiniowanej jako Gorąca linia.

Ustawienia - opcja ta umożliwia ustawienie szeregu parametrów pracy bramofonu

 • Czas wybierania - parametr ten określa czas w sekundach po jakim nastąpi wybranie numeru wprowadzonego z klawiatury, nawet jeżeli wprowadzenie to nie zostanie potwierdzone wciśnięciem klawisza DPH16-call.PNG. Domyślnie czas ten ustawiony jest na 10s.
 • Czas rozmowy - opcja ta umożliwia ustawienie maksymalnego czasu rozmowy nawiązanej pomiędzy bramofonem, a dowolnym innym telefonem. Standardowo czas ten ustawiony jest na 180s. Należy tu zaznaczyć, że bramofon DPH jest wyposażony w detektor sygnału zajętości i połączenie zostanie automatycznie rozłączone po odłożeniu słuchawki przez telefon, z którym to połączenie jest zestawione.
 • Dodaj # - opcja ta umożliwia dodanie znaku # po numerze wybranym przez bramofon. Jest to istotne w przypadku, gdy centrala pracuje w trybie wolnej analizy numerów i po wprowadzeniu ostatniego znaku numeru musi upłynąć czas wolnej analizy numeru, zanim numer ten zostanie wybrany. Znak # dodany na końcu numeru eliminuje ten czas oczekiwania.
 • Tylko numery skrócone - włączenie tej opcji powoduje, że dostępne do wyboru stają się tylko numery numery skrócone (z przypisanymi numerami docelowymi). Pierwsze 10 numerów dostępnych jest z klawiatury, natomiast kolejne pozostałe są możliwe do wyszukania klawiszami DPH16-Up.PNG oraz DPH16-Down.PNG.
 • Auto odbiór - włączenie opcji spowoduje, że każde połączenie przychodzące na bramofon, zostanie automatycznie odebrane wraz z zestawieniem akustyki w dwie strony.
 • Napisz "Szukaj" - opcja związana z tekstem ekranu (patrz Ustawienia -> Tekst ekranu). W przypadku, gdy tekst ekranu jest ustawiony, wyłączenie tej opcji spowoduje, że napis "Szukaj" nie będzie wyświetlany. Wyłączenie wyświetlenia napisu "Szukaj" zalecane jest w przypadku, gdy "tekst ekranu" nie mieści się w 3 liniach wyświetlacza.
 • Czas EZ - opcja ta umożliwia ustawienie czasu (w sekundach) otwarcia elektrozamka podłączonego do bramofonu, po wysłaniu znaku 1 lub * (jeżeli otwarcie elektrozamka zostało zdefiniowane jako "Akcja DTMF"). Standardowo czas ten wynosi 3s.
 • Czas dźwięku EZ - określa czas trwania dźwięku symulującego dźwięk elektrozamka. Jeżeli "Czas EZ" będzie krótszy od podanego czasu trwania dźwięku EZ, to ten dźwięk nie będzie trwał dłużej niż "Czas EZ".
 • Tryb EZ - opcja ta umożliwia ustawienie trybu pracy elektrozamka. Możliwe są dwa tryby pracy:
  • Elektrozaczep - w przypadku tej opcji, przez czas określony parametrem "Czas EZ", na zaciski elektrozamka podawane jest napięcie 12V.
  • Zwora elektromagnetyczna - w przypadku tej opcji, napięcie 12V podawane jest stale na zaciski elektrozamka, natomiast przez czas określony parametrem "Czas EZ", napięcie to nie jest podawane na zaciski elektrozamka.
 • Czas STA - opcja ta umożliwia ustawienie czasu (w sekundach) wysterowania dodatkowego przekaźnika podłączonego do bramofonu, po wysłaniu znaku 2 lub * (jeżeli wysterowanie przekaźnika zostało zdefiniowane jako "Akcja DTMF"). Standardowo czas ten wynosi 2s.
 • Tryb STA - opcja ta określa rodzaj urządzenia podłączonego do wyjścia STA. Jeżeli wartość tej opcji wynosi 0, wyjście STA jest wyzwalane za pomocą karty RFID, PINu lub kodu DTMF, w przeciwnym przypadku, jeżeli wartość tej opcji wynosi 1, jedynie naciśnięcie dowolnego przycisku na klawiaturze bramofonu lub odebranie połączenia przychodzącego wyzwala wyjście STA.
 • Test EZ&STA - jest to opcja typowo serwisowa, umożliwiająca sprawdzenie czy bramofon wysterowywuje wyjścia EZ oraz STA. Po wybraniu tej opcji na wyświetlaczu pojawia się menu niższego poziomu, które zawiera trzy następujące opcje:
  • Wyjście EZ - wybranie tej opcji spowoduje wysterowanie wyjścia, do którego podłączany jest elektrozamek
  • Wyjście STA - wybranie tej opcji spowoduje wysterowanie wyjścia STA
  • Wyjście EZ&STA - wybranie tej opcji spowoduje równczesne wysterowanie wyjśćia EZ i STA
 • Akcja DTMF - opcja ta umożliwia określenie rodzaju działania jakie zostanie podjęte przez bramofon po wysłaniu * do bramofonu. Po wybraniu tej opcji na wyświetlaczu pojawia się menu niższego poziomu, które zawiera cztery następujące opcje:
  • Brak - brak reakcji na wysłanie * do bramofonu
  • Otwarcie EZ - po wysłaniu * do bramofonu nastąpi wysterowanie wyjścia EZ
  • Otwarcie STA - po wysłaniu * do bramofonu nastąpi wysterowanie wyjścia STA
  • Otwarcie EZ&STA - po wysłaniu * do bramofonu nastąpi wysterowanie wyjść EZ i STA
 • Akcja RFID - opcja ta umożliwia określenie rodzaju działania jakie zostanie podjęte przez bramofon po przyłożeniu do bramofonu zarejestrowanej karty RFID. Po wybraniu tej opcji na wyświetlaczu pojawia się menu niższego poziomu, które zawiera cztery następujące opcje:
  • Brak - brak reakcji na przyłożenie do bramofonu zarejestrowanej karty RFID
  • Otwarcie EZ - po przyłożeniu do bramofonu zarejestrowanej karty RFID nastąpi wysterowanie wyjścia EZ
  • Otwarcie STA - po przyłożeniu do bramofonu zarejestrowanej karty RFID nastąpi wysterowanie wyjścia STA
  • Otwarcie EZ&STA - po przyłożeniu do bramofonu zarejestrowanej karty RFID nastąpi wysterowanie wyjść EZ i STA
 • Zakończenie połączenia - opcja ta umożliwia zakończenie połączenia z bramofonem w wyniku akcji lokalnej, niezależnie od stanu telefonu połączonego z bramofonem. Po wybraniu tej opcji na wyświetlaczu pojawia się menu niższego poziomu, które zawiera cztery następujące opcje:
  • Brak - połączenie z bramofonem zostanie zakończone jedynie po odłożeniu słuchawki telefonu połączonego z tym bramofonem lub po upływie czasu określonego parametrem "Czas rozmowy".
  • POD - połączenie z bramofonem zostanie zakończone po odłożeniu słuchawki telefonu połączonego z tym bramofonem, po upływie czasu określonego parametrem "Czas rozmowy" lub po naciśnięciu przycisku otwarcia drzwi.
  • COD - połączenie z bramofonem zostanie zakończone po odłożeniu słuchawki telefonu połączonego z tym bramofonem, po upływie czasu określonego parametrem "Czas rozmowy" lub po zadziałaniu czujnika otwarcia drzwi.
  • POD lub COD - połączenie z bramofonem zostanie zakończone po odłożeniu słuchawki telefonu połączonego z tym bramofonem, po upływie czasu określonego parametrem "Czas rozmowy", po naciśnięciu przycisku otwarcia drzwi lub po zadziałaniu czujnika otwarcia drzwi.
 • Język - po wybraniu tej opcji możliwe jest ustawienie języka w jakim bramofon będzie komunikował się z użytkownikiem. Możliwy do wyboru jest język Polski i Angielski.
 • Kontrast LCD - wybranie tej opcji umożliwia ustawienie kontrastu wyświetlacza LCD, w skali 11-to stopniowej. Domyślnie ustawiony jest stopień 6.
 • Ustawienia domyślne - wybranie tej opcji umożliwia przywrócenie ustawień fabrycznych bramofonu. Przed przywróceniem ustawień fabrycznych, bramofon poprosi o potwierdzenie tego wyboru.
 • O programie - wybranie tej opcji umożliwia zaprezentowanie wersji programu znajdującego się w bramofonie, dacie jego powstania oraz autorze.

Akustyka - opcja ta służy do ustawieniu parametrów akustycznych bramofonu.

 • Głośność głośnika - opcja ta służy do ustalenia głośności głośnika bramofonu w skali 7-mio stopniowej. Domyślnie ustawiony jest stopień 3.
 • Czułość MIC - opcja ta służy do ustalenia czułości mikrofonu bramofonu, w trójstopniowej skali Niska, Średnia, Wysoka. Domyślnie ustawiona jest czułość Średnia.

Konta - wybranie tej opcji umożliwia tworzenie i usuwanie kont użytkowników oraz prezentacje parametrów, jakie posiadają te konta. Po wybraniu tej opcji na wyświetlaczu pojawia się menu niższego poziomu, które zawiera następujące opcje:

 • Pokaż - wybranie tej opcji powoduje pojawienie się na wyświetlaczu napisu "Ilość kont" oraz liczby utworzonych już kont. Taki stan wyświetlacza trwa przez ok. 2 sekundy, a następnie na wyświetlaczu pojawia się pierwsze z zarejestrowanych kont oraz menu kontekstowe "Opcje" i "Wróć". Naciśnięcie klawisza DPH16-end.PNG powoduje powrót do menu "Konta", natomiast po naciśnięciu klawisza DPH16-call.PNG na wyświetlaczu pojawia się kolejne menu. Zawiera ono następujące opcje:
  • Nowy PIN - opcja ta pozwala na zmianę kodu PIN dla danego użytkownika. Po wybraniu tej opcji, bramofon poprosi o wprowadzenie nowego kodu PIN, a następnie po jego zatwierdzeniu klawiszem DPH16-call.PNG, poprosi o jego powtórzenie. Po powtórnym wprowadzeniu, jeżeli obydwa wprowadzenia są identyczne, bramofon zapamięta nowy PIN danego konta, natomiast jeżeli wprowadzenia są niezgodne, bramofon zasygnalizuje ten fakt niskim dźwiękiem oraz napisem na wyświetlaczu - "Niezgodny PIN"
  • Nowa RFID - opcja ta umożliwia przypisanie do konta karty RFID, za pomocą której użytkownik będzie miał możliwość wykonania akcji zdefiniowanej opcją "Akcja RFID". Po wybraniu tej opcji bramofon poprosi o zbliżenie karty RFID.
   Uwaga! Karta zarejestrowana w bramofonie musi mieć unikalny identyfikator, to znaczy nie jest możliwe przypisanie tej samej karty do dwóch różnych kont. Analogicznie nie jest możliwe przypisanie dwóch różnych kart do jednego konta. Karta przypisywana jako druga, zastąpi kartę wcześniej przypisaną do danego konta.
  • Usuń RFID - opcja ta umożliwia usunięcie przypisania karty RFID do określonego konta. Po wybraniu tej opcji bramofon zażąda potwierdzenia chęci usunięcia karty klawiszem DPH16-call.PNG, potwierdzenie powoduje usunięcie przypisania. Natomiast naciśnięcie klawisza DPH16-end.PNG powraca do opcji "Usuń RFID" bez usuwania istniejącego przypisania.
  • Usuń konto - opcja ta umożliwia usunięcie wybranego konta użytkownika wraz z przypisanymi do niego danymi. Po wybraniu tej opcji bramofon zażąda potwierdzenia chęci usunięcia konta klawiszem DPH16-call.PNG, potwierdzenie powoduje usunięcie konta. Natomiast naciśnięcie klawisza DPH16-end.PNG powraca do opcji "Usuń konto" bez usuwania istniejącego konta.
  • Dodaj konto - opcja ta umożliwia dodanie konta, w sytuacji gdy wśród pokazanych kont nie istnieje jeszcze interesujące nas konto. Konta zdefiniowane w bramofonie DPH.AB-KS16 mają ściśle określoną zasadę ich nazewnictwa. Nazwa konta składa się zawsze ze słowa "Konto" oraz numeru z zakresu 1..9999, zawierającego maksymalnie cztery cyfry. Łączna ilość kont zdefiniowanych w bramofonie nie może przekroczyć 512. W momencie wybrania tej opcji bramofon proponuje utworzenie konta o numerze o 1 większym od najwyższego zdefiniowanego już numeru konta. Użytkownik dodający nowe konto może oczywiście zmienić proponowany numer (słowo "Konto" nie może zostać zmienione), ale jeżeli konto o podanym numerze już istnieje, bramofon o tym poinformuje. W przypadku, gdy konto o najwyższym numerze (9999) już istnieje, bramofon zaproponuje utworzenie konta o najwyższym wolnym numerze. Po ewentualnej zmianie proponowanego przez bramofon numeru tworzonego konta należy je utworzyć, naciskając klawisz DPH16-call.PNG. Bramofon poinformuje o zrealizowaniu polecenia komunikatem "Konto xxxx utworzone" gdzie xxxx jest numerem utworzonego konta. Jeżeli konto o wprowadzonym numerze istnieje, to bramofon zgłosi to komunikatem "Podane konto istnieje". Jeżeli ilość zdefiniowanych kont przekracza 512, na wyświetlaczu pojawi się napis "Zbyt dużo kont".
  • Dodaj - opcja ta pozwala na stworzenie nowego konta. Zasady oznaczania oraz tworzenia nowych kont przy wykorzystaniu tej opcji są identyczne jak w opisano w powyższym paragrafie.
  • Usuń - opcja ta pozwala na usunięcie błędnie wprowadzonego lub niewykorzystywanego już konta. Po wybraniu tej opcji na ekranie pojawia się lista zdefiniowanych kont. Można je wybierać klawiszami DPH16-Up.PNG oraz DPH16-Down.PNG, po wybraniu konta do usunięcia, naciskamy klawisz DPH16-call.PNG, co spowoduje usunięcie konta potwierdzone komunikatem "Konto xxxx usunięte".
  • Nr Tabeli PIN - w momencie dodawania konta opisanego powyżej, bramofon generuje dla każdego konta czterocyfrowy kod PIN, który służy zarówno do otwierania bramy, jak i wejścia w menu użytkownika. Numer kodu PIN użytkownika generowany jest na podstawie nr tabeli kodów PIN, zapisanego w tej właśnie opcji. Należy pamiętać, że możliwe jest wygenerowanie części kodów PIN w oparciu o pewien numer tabeli, druga część natomiast może zostać wygenerowana w oparciu o inny nr tabeli. Nr tabeli jest zawsze czterocyfrowy, jeżeli użytkownik korzystając z tej opcji wprowadzi mniej cyfr niż cztery, bramofon automatycznie uzupełni ten numer poprzez dodanie odpowiedniej ilości zer nieznaczących.Standardowo numer ten jest określony jako 1234.
  • Generuj - opcja ta pozwala na automatyczne wygenerowanie większej ilości kont, wraz z przypisaniem im kodów PIN na podstawie tabeli o numerze zdefiniowanym poprzednią opcją.

Serwis - opcja ta pozwala na zmianę parametrów, które pozwalają na wejście w menu administratora. Po wybraniu tej opcji na wyświetlaczu pojawia się menu niższego poziomu, zawierające trzy opcje:

 • Zmień PIN - wybranie tej opcji pozwala na zmianę kodu PIN pozwalającego na wejście do menu serwisowego. Po wybraniu tej opcji bramofon poprosi o wprowadzeniu nowego kodu PIN. Po wprowadzeniu czwartej cyfry kodu PIN (kod musi posiadać cztery cyfry) konieczne jest ponowne wprowadzenie tego kodu. Jeżeli obydwa wprowadzone kody są identyczne, kod PIN zostanie zmieniony, co zostanie potwierdzone odpowiednim komunikatem na wyświetlaczu. Jeżeli wprowadzone kody nie są identyczne, na wyświetlaczu bramofonu pojawi się napis "Niezgodny PIN" i kod PIN nie zostanie mieniony
 • Ustaw RFID - po wybraniu tej opcji bramofon poprosi o zbliżenie karty RFID i zarejestruje ją jako kartę serwisową. Od tego momentu możliwe będzie wchodzenie do menu administratora w wyniku przyłożenia do bramofonu tej karty, bez potrzeby podawania kodu PIN administratora.
 • Usuń RFID - po wybraniu tej opcji, bramofon poprosi o potwierdzenie chęci usunięcia karty RFID. Po potwierdzeniu klawiszem DPH16-call.PNG, zarejestrowana karta zostanie usunięta.

DPH16 - Obsługa menu użytkownika

Wejście w menu użytkownika odbywa się następująco:

 • Naciśnij dwukrotnie klawisz DPH16-Kluczyk.PNG.
 • Klawiszami nawigacyjnymi DPH16-Up.PNG i DPH16-Down.PNG wybrać menu "UŻYTKOWNIKA".
 • Zatwierdzić wybór, naciskając klawisz DPH16-call.PNG.
 • Bramofon poprosi wówczas o wybranie konta użytkownika, którego parametry chcemy zmieniać. Za pomocą klawiszy nawigacyjnych DPH16-Up.PNG i DPH16-Down.PNG należy wybrać żądane konto. Na wyświetlaczu widoczne są jedynie konta, które zostały wprowadzone uprzednio w menu administratora.

Jedynie administrator ma możliwość tworzenia kont użytkowników. Po wybraniu konta użytkownika bramofon zażąda wprowadzeniu kodu PIN dla danego konta. Po raz pierwszy numer PIN konta użytkownika jest nadawany podczas tworzenia konta, na podstawie numeru tabeli kodów PIN określonego również w menu serwisowym. Administrator ma możliwość wygenerowania tabeli z nadanymi użytkownikom kodami PIN korzystając z generatora zawartego na stronie Generator kodów BRAMOFON SLICAN DPH. Użytkownik ma oczywiście możliwość zmiany przypisanego do jego konta kodu PIN za pomocą jednej z poniższych opcji. Opcje dostępne w menu użytkownika to:

 • Nowy PIN - wybranie tej opcji pozwala na zmianę kodu PIN pozwalającego na wejście do menu użytkownika oraz wykonanie akcji identycznej jak wykonywana po naciśnięciu znaku * na telefonie, z którym zestawiona jest rozmowa z bramofonem (wysterowanie EZ, wysterowanie STA lub wysterowanie obydwu wyjść). Po wybraniu tej opcji bramofon poprosi o wprowadzeniu nowego kodu PIN. Po wprowadzeniu czwartej cyfry kodu PIN (kod musi posiadać cztery cyfry) konieczne jest ponowne wprowadzenie tego kodu. Jeżeli obydwa wprowadzone kody są identyczne, kod PIN zostanie zmieniony, co zostanie potwierdzone odpowiednim komunikatem na wyświetlaczu. Jeżeli wprowadzone kody nie są identyczne, na wyświetlaczu bramofonu pojawi się napis "Niezgodny PIN" i kod PIN nie zostanie zmieniony.
 • Nowa RFID - po wybraniu tej opcji bramofon poprosi o zbliżenie karty RFID i zarejestruje ją jako kartę użytkownika. Od tego momentu możliwe będzie wykonywanie akcji określonej jako "Akcja RFID", w wyniku przyłożenia do bramofonu tej karty.
 • Usuń RFID - po wybraniu tej opcji, bramofon poprosi o potwierdzenie chęci usunięcia karty RFID. Po potwierdzeniu klawiszem DPH16-call.PNG, karta przypisana do konta danego użytkownika zostanie usunięta.

Adaptacja DPH do warunków otoczenia

Rozmowa z bramofonu prowadzana jest w trybie simplex - rozmawiający muszą mówić na przemian, czyli jeśli osoba przy bramofonie mówi to osoba przy telefonie słucha i odwrotnie, jeśli osoba przy telefonie mówi to osoba przy bramofonie słucha. Ważne są również warunki w jakich zawieszony został bramofon, w zależności od poziomu natężenia hałasu będzie się on inaczej zachowywał i może zajść potrzeba przeprowadzenia jego regulacji, czyli zmiany progu przełączania. Ogólnie im poziom hałasu przy bramofonie jest większy tym próg przełączenia powinien mieć ustawioną wyższą wartość.


Zmiana progu przełączania

 • w bramofonie ustawić czułość mikrofonu na minimum (niska - 0), głośność na środek (3)


Jeśli bramofon znajduje się:

 • w odizolowanym pomieszczeniu należy wartość progu przełączania ustawić na 0
 • w cichym pomieszczeniu - wartości 1-2,
 • w pomieszczeniach z normalnym hałasem - rozmowy, muzyka w tle - 3-4,
 • w pomieszczeniach z podwyższonym poziomem hałasu - korytarz, przedszkole - 5-6,
 • w hali fabrycznej, na budowie, bezpośrednio przy ulicy - 7-8


Dodatkowe uwagi:

 • po przeprowadzonej adaptacji w przypadku chwilowego wystąpienia hałasu/szumu o większym natężeniu niż zazwyczaj podczas normalnej pracy bramofonu, może zajść potrzeba głośniejszego mówienia do słuchawki telefonu w celu zadziałania progu przełączania.
 • zwiększanie czułości mikrofonu pozwala głośniej słyszeć osobę przy bramofonie ale jednocześnie wpływa to na poziom progu przełączania
 • poziom głośności głośnika bramofonu zasadniczo nie powinien wpływać na działanie bramofonu jednak w zamkniętych pomieszczeniach lub korytarzach należy zwrócić uwagę na możliwość występowania pogłosu lub echa

Przypisy

 1. Jeżeli kod PIN nie jest zdefiniowany, założona musi być zwora SETUP.
 2. Jeżeli zwora SETUP jest zainstalowana i kod PIN nie został zdefiniowany, DPH.AB-KS16 znajduje się zawsze w menu serwisowym i nie ma możliwości jego normalnego działania.