Instrukcja obsługi SenderSMS

Z Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Wstęp

SenderSMS to aplikacja służąca do seryjnego wysyłania wiadomości SMS przy wykorzystaniu serwerów SLICAN. Jej głównym zadaniem jest zapewnienie skutecznej komunikacji SMS zarówno w kontaktach z kontrahentami, klientami lub też celach marketingowych oraz typowo informacyjnych z pacjentami, studentami czy centrami powiadamiania SMS(Urzędy Powiatowe, Gminne, Miejskie, Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

Aplikacja przeznaczona jest do pracy jednostanowiskowej z możliwością pracy sieciowej (wspólna baza danych) jednakże z pewnymi ograniczeniami. W przypadku pracy jednostanowiskowej operatorzy mogą mieć przypisane te same bramki przez które realizowana jest wysyłka natomiast w przypadku pracy sieciowej każde stanowisko musi mieć przypisaną indywidualną bramkę. Związane jest to z faktem utrzymywania tylko jednego połączenia sieciowego przez centrale.

UWAGA:

SenderSMS współpracuje z firmware centrali w wersji 6.22 lub wyższym.

Wymagania minimalne

W celu zainstalowania aplikacji SenderSMS spełnione muszą zostać następujące wymagania:

 • Komputer taktowany zegarem nie mniej niż 800MHz,
 • Pamięć RAM komputera nie mniej niż 1GB,
 • WindowsXP SP2 lub nowszy.

Funkcjonalność programu

 • Tworzenie kontaktów, grup kontaktów,
 • Szablony wiadomości(prywatne, publiczne),
 • Personalizowanie wiadomości na podstawie pól kontaktu,
 • Automatyczne rejestrowanie i wyrejestrowanie kontaktu na podstawie przesłanego kodu SMS,
 • Obsługa polskich znaków diakrytycznych,
 • Wiadomości typu "flash",
 • Rejestrowanie wiadomości przychodzących, wychodzących wraz z raportami doręczeń,
 • Zabezpieczenie przed wysłaniem wiadomości na wybrane numery (czarna lista),
 • Import/eksport kontaktów, maksymalnie do 1000 kontaktów,
 • Wielopoziomowy dostęp do aplikacji (administrator, zarządzający, obsługa),
 • Obsługa wielu bramek GSM.

Instalacja aplikacji

Działanie aplikacji SenderSMS jest licencjonowane i jej używanie wymaga wykupienia odpowiedniej licencji. Zakupiony kod licencji jest wprowadzany w trakcie konfiguracji centrali i decyduje o ilości bramek GSM, które mogą być wykorzystywane przez aplikację. Licencjonowanie aplikacji nie ma wpływu na jej instalację. Wersję instalacyjną programu można pobrać ze strony domowej Slican i zainstalować program na swoim komputerze, wprowadzając po instalacji odpowiednie, niezbędne do połączenia aplikacji z centralą dane.

Kreator pierwszego uruchomienia

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji startuje kreator, którego zadaniem jest utworzenie głównego nieusuwalnego operatora(administrator) oraz skonfigurowanie:

 • połączenia z centralą,
 • konfiguracja bramek GSM przeznaczonych dla systemu,
 • konfiguracja parametrów globalnych SMS oraz lokalnych administratora,
 • przydzielenie bramek GSM obsługiwanych przez administratora.

Kreator zawiera siedem kroków do wstępnej konfiguracji przedstawionych poniżej:

Kreator sendersms 1.png

- KROK 1: wstępne okno kreatora.


Kreator sendersms 2.png
 • KROK 2: w polu "Adres IP centrali"
  • Centrale IPx, MAC, CCT - podajemy adres IP sterownika centrali oraz konfigurujemy bramki GSM podając identyfikator bramki oraz PIN (pola ID i PIN arkusza Translacje/Ustawienia GSM w programie ConfigMAN, jeśli karta SIM nie posiada PIN to w centrali i aplikacji należy wpisać 0000)
  • Centrale NCP - podajemy adres IP Call Managera, PIN karty SIM oraz ID portu GSM. PIN - z zakładki Sprzęt/Gateway/Porty - Konfiguruj/ PIN kod karty SIM (jeśli karta SIM nie posiada PIN to w centrali i aplikacji należy wpisać 0000). ID - w zakładce Funkcje centrali/ Obsługa SMS, należy powołać nowy rekord z obsługą: Aplikacja Sender SMS, wybrać odpowiedni port GSM i zatwierdzić. W zakładce pojawi się ID skojarzony z portem GSM, np: [1-16 Bramka SMS: 2]. W tym wypadku ID=2.


Kreator sendersms 3.png

- KROK 3: konfiguracja danych Administratora.


Kreator sendersms 4.png

- KROK 4: wybór bramki/bramek GSM dla Administratora


Kreator sendersms 5.png

- KROK 5: konfiguracja ustawień wiadomości SMS


Kreator sendersms 6.png

- KROK 6: ustawienie prefiksu kraju, w którym użytkowana jest aplikacja


Kreator sendersms 7.png

- KROK 7: podsumowanie konfiguracji powyższych kroków

Konfiguracja systemu

Konfiguracja kontaktów i grup

<b>Kontakt

Dodawanie kontaktów wykonuje się przez wybranie zakładki Kontakty i konfigurację kontaktu.

Kontakty dodawanie.jpgKontakt sendersms 1.pngKontakt sendersms 2.png

 • definiowanie głównych danych kontaktu takich jak: imię, nazwisko,numer GSM, przynależność do grupy oraz tytuł
 • definiowanie pozostałych dodatkowych informacji: dane adresowe, opis

Pole "Należy do grupy" umożliwia przypisanie kontaktu do dowolnej liczby grup zdefiniowanych w systemie. Wysyłanie wiadomości SMS jest tylko do kontaktów którzy mają włączoną opcję "Aktywny".

Grupa

Funkcjonalność ta umożliwia logiczny podział kontaktów w grupy. W systemie istnieje jedna nieusuwalna grupa "Wszyscy" do której należą wszystkie kontakty. W zależności od ustawień globalnych do grupy można przypisać kody, które umożliwiają automatyczne zapisywanie i wypisywanie się odbiorców na podstawie przesłanego SMS. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest automatyczne tworzenie bazy kontaktów.

Grupa sendersms.png

 • definiowanie nazwy grupy
 • przypisanie kodu aktywacyjnego i dezaktywacyjnego

Konfiguracja operatorów systemu

W zakładce Operatorzy definiujemy poszczególnych użytkowników aplikacji, nadając im odpowiednie uprawnienia. Nieusuwalny operator "admin" powoływany jest podczas kreatora pierwszego uruchomienia. Przy powoływaniu nowego operatora systemu nadawane jest tymczasowe hasło które należy zmienić przy pierwszym zalogowaniu. Poza tym należy pamiętać o przypisaniu odpowiedniego poziomu uprawnień oraz bramki/bramek GSM przez które będzie mógł wysyłać oraz odbierać wiadomości.

Operator sendersms.png

Wartości dla pola Uprawnienia

 • brak
 • zarządzający
 • obsługa

Uprawnienia w zależności od ustawień

Administrator

 • dodawanie/usuwanie operatorów typu zarządzający, obsługa oraz przydzielanie dozwolonych bramek GSM,
 • dostęp do konfiguracji globalnej,
 • dostęp do konfiguracji lokalnej,
 • konfiguracja czarnej listy,
 • tworzenie kontaktów, grup kontaktów, szablonów wiadomości,
 • personalizowanie wiadomości na podstawie pól kontaktu,
 • zlecanie wysłania wiadomości do dowolnie zdefiniowanej liczby grup, kontaktów,
 • zlecenie wysłania wiadomości do dowolnych numerów GSM wprowadzonych ręcznie,
 • przegląd wiadomości wysłanych, odebranych oraz raportów,
 • eksport danych, kontaktów do pliku csv,
 • import kontaktów z pliku csv.

Zarządzający

 • dodawanie/usuwanie operatorów typu obsługa oraz przydzielanie dozwolonych bramek GSM,
 • dostęp do konfiguracji lokalnej,
 • tworzenie kontaktów, grup kontaktów, szablonów wiadomości,
 • personalizowanie wiadomości na podstawie pól kontaktu,
 • zlecanie wysłania wiadomości do dowolnie zdefiniowanej liczby grup, kontaktów,
 • zlecenie wysłania wiadomości do dowolnych numerów GSM wprowadzonych ręcznie,
 • przegląd wiadomości wysłanych, odebranych oraz raportów,
 • eksport danych, kontaktów do pliku csv,
 • import kontaktów z pliku csv.

Obsługa

 • dostęp do konfiguracji lokalnej,
 • personalizowanie wiadomości na podstawie pól kontaktu,
 • zlecanie wysłania wiadomości do dowolnie zdefiniowanej liczby grup, kontaktów,
 • przegląd wiadomości wysłanych.

Ustawienia administratora

Ustawienia admin sendersms 1.png Ustawienia admin sendersms 2.png

Wartości dla pola Typ wiadomości

 • Normalny
 • Flash

Wartości dla pola Ważność wiadomości

 • Pięć minut
 • Kwadrans
 • Pół godziny
 • Jedna godzina
 • Sześć godzin
 • Jeden dzień
 • Trzy dni
 • Jeden tydzień
 • Czas maksymalny

Wartości dla pola Przechowuj wiadomości starsze niż:

 • Bez ograniczeń
 • Jeden miesiąc
 • Trzy miesiące
 • Pół roku
 • Rok
 • Dwa lata
 • Trzy lata
 • Pięć lat

Lista niedozwolonych prefiksów

Czarna lista sendersms.png

Czarna lista

W zakładce Czarna lista definiujemy listę prefiksów uniemożliwiających wysyłanie wiadomości na wybrane numery. Domyślnie powołanych jest pięć wpisów zabraniających wysyłanie wiadomości na numery zagraniczne oraz SMS premium.

Wysyłanie wiadomości

Główną funkcjonalnością aplikacji jest możliwość wysyłania wiadomości SMS do zdefiniowanej liczby odbiorców. Można to wykonać w oknie głównym aplikacji:

Okno glowne sendersms.png

Aplikacja umożliwia wysyłanie wiadomości tylko i wyłącznie na żądanie operatora. Wysłanie będzie możliwe w przypadku wypełnienia pola "Treść" oraz gdy aplikacja połączona jest z centralą. Maksymalna długość wiadomości wynosi 160 znaków. W przypadku długich wiadomości SMS aplikacja dzieli je przy wysyłaniu na części nadając im wspólny identyfikator. W przypadku użycia polskich znaków diakrytycznych długość pojedynczej wiadomości skraca się do 70 znaków.

Listę odbiorców można utworzyć na kilka sposobów:

 • 1 Poprzez wybór grupy

SendSMS group.jpg

 • 2 Poprzez wybór konkretnych kontaktów

SendSMS kontakt.jpg

 • 3 Dodatkowo listę odbiorców można uzupełnić dodając numery ręcznie rozdzielone znakiem ',' wybierając opcję "Dodaj do listy"

SendSMS pers.jpg

Szablon wiadomości

W przypadku częstego wysyłania tej samej treści wiadomości do odbiorców istnieje możliwość zdefiniowania szablonu. Szablony mogą być publiczne bądź prywatne. Szablony prywatne widoczne są tylko dla operatora który go stworzył. Dodatkowo każdy szablon można spersonalizować wybierając opcję "Dodaj pole". Polega to na wstawianiu do treści wiadomości wartości które są zdefiniowane w kontakcie do którego wysyłany jest SMS np.:

Szablon:

"{Tytul} {Imie} proszony jest o kontakt" podczas wysyłania może zostać zastąpiony treścią: "Pan Jan proszony jest o kontakt"

- tworzenie szablonu

Szablon wiad1.jpg

- dodatkowa personalizacja wiadomości

Szablon wiad2.jpg

Przeglądanie historii

Aplikacja utrzymuje historię wiadomości wysłanych i odebranych oraz raport dostarczenia.

Historia send.jpg

Eksport danych

Aplikacja umożliwia eksport danych do pliku z rozszerzeniem CSV z dowolnie parametryzowanym separatorem. Aplikacja umożliwia eksport: kontaktów, wiadomości wysłanych, wiadomości odebranych oraz raportów.

Krok 1 Wybór danych do eksportu.

Eksport sendersms 1.png

Krok 2 Parametry eksportu.

Eksport sendersms 3.png

Krok 4 Postęp eksportu danych.

Eksport sendersms 5.png

Import danych

Aplikacja umożliwia import kontaktów z plików CSV:

Import sendersms 1.png Import sendersms 2.png

Import sendersms 3.png

Praca sieciowa

Aplikacja umożliwia prace sieciową polegającą na współdzieleniu wspólnej bazy danych zainstalowanej na dedykowanym serwerze.

Licencjonowanie

Używanie aplikacji wymaga wprowadzenia licencji określającej liczbę bramek GSM, które będą współpracowały z aplikacją:

 • dla central typu IPx, MAC, CCT - Licencja xxx-SenderSMS (gdzie xxx to typ centrali - IPL, IPM, IPU, IPS, MAC, CCT)
 • dla central NCP - Licencja NCP.SenderSMS, lub
 • licencja czasowa MaxTrial