WebCTI

Z Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
WebCTI logo.png
WebCTI - instrukcja obsługi
wersja 1.01
Slican Sp. z o.o.
www.slican.pl
e-mail: office@slican.pl
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez uprzedniego powiadomienia.
Data ostatniej modyfikacji: 2015-09-28

Wstęp

Serwery telekomunikacyjne Slican posiadające firmware 6.01 lub nowszy oraz centrala Slican NCP-PBX umożliwiają korzystanie z aplikacji WebCTI.

Uwaga! Aplikacja WebCTI zawarta jest w firmware centrali.


Aplikacja ta jest dostępna z przeglądarki internetowej zainstalowanej na komputerze stacjonarnym lub przenośnym tablecie (wykaz przeglądarek możliwych do użycia na komputerze stacjonarnym, wraz z ich wersjami znajduje się poniżej):

 • Mozilla Firefox, wersja 4 lub nowsza
 • Safari, wersja 4 lub nowsza
 • Opera, wersja 9.80 lub nowsza
 • Chrome, wersja 16 lub nowsza
 • Micosoft Internet Explorer, wersja 8 lub nowsza

Dla starszych wersji tych przeglądarek mogą występować błędy. W przypadku korzystania z wersji mobilnej WebCTI zaleca się używanie najnowszej dostępnej wersji przeglądarki. Połączenie z aplikacją WebCTI następuje poprzez wpisanie w pasku adresu przeglądarki internetowej adresu IP interface'u LAN centrali. Możliwe jest również zdalne korzystanie z WebCTI(poza siecią LAN) przez:

 • centrale IPx, MAC , CCT
  • wprowadzenie w pasku adresu przeglądarki adresu IP interface'u WAN(jeśli jest to adres publiczny), pod warunkiem udostępnienia protokołów interface'u LAN na interface WAN (zaznaczenie pola EnPtl w arkuszu Sieć/Interfejsy WAN).
 • centrala NCP
  • przez bezpieczne połączenie z użyciem HTTPS przez konfigurację dostępu w sekcji Sieć->Serwer WWW->Tylko bezpieczne połączenia z WebCTI oraz dodanie reguły w zaporze sieciowej sekcja Siec->Zapora sieciowa->Bezpieczny serwer WWWW

Uruchomienie

Po wprowadzeniu w pasku przeglądarki odpowiedniego adresu IP na ekranie pojawi się poniższe okno:

WebCTI logowanie.png

W odpowiednich polach należy wprowadzić numer wewnętrzny abonenta oraz hasło ustawione dla tego abonenta.
I tak dla central Ipx, MAC, CCT:

 • w programie ConfigMAN: hasło to jest wprowadzane przez administratora systemu w polu Pss, w arkuszu Abonenci/Ustawienia CTI.

Dla centrali NCP:

 • z poziomu ConfigWEB: hasło konfigurowane jest w sekcji Numery wewnętrzne->Abonenci->CTI ustawienia

Jeżeli hasło logowania nie zostanie wprowadzone, to użytkownik nie ma możliwości korzystania z WebCTI. Jak widać na powyższym ekranie użytkownik ma zawsze możliwość pomocy w przypadku zapomnienia hasła. Jeżeli użytkownik poprosi o taką pomoc, system wyśle mu to hasło korzystając z adresu mailowego abonenta podanego w polu Email, w arkuszu Abonenci/Ustawienia CTI.

Warning! Jeżeli użytkownik nie posiada hasła wpisanego w polu Pss możliwe jest zalogowanie się poprzez podanie czterocyfrowego kodu PIN. Wówczas system zażąda wprowadzenia hasła, które zostanie zapisane w polu Pss. Od tego momentu zalogowanie poprzez czterocyfrowy kod PIN nie będzie już możliwe

Ponadto możliwe jest przełączenie z wersji pełnej na mobilną i na odwrót.

Warning! Wszystkie zrzuty ekranowe zawarte w poniższej instrukcji zostały wykonane dla wersji pełnej. Odpowiednie ekrany
dla wersji mobilnej zawierają identyczne informacje i różnią się od ekranów w wersji pełnej jedynie formatem graficznym.


Okno główne

Po wprowadzeniu prawidłowego numeru wewnętrznego, odpowiadającego mu hasła i naciśnięciu przycisku OK, nastąpi przeniesienie do kolejnego, widocznego poniżej ekranu:

WebCTI Start screen.png

Powyższy ekran zawiera pięć odrębnych paneli związanych z ruchem telefonicznym wychodzącym z i przychodzącym na numer danego abonenta.

Panel wyszukiwania i dzwonienia

Pierwszy z tych paneli, przedstawiony na poniższym rysunku umożliwia wyszukanie dowolnego telefonu w bazie kontaktów zgromadzonej w centrali telefonicznej, w książce publicznej (jeżeli użytkownik posiada uprawnienia dostępu do tej książki) oraz prywatnej danego abonenta.

WebCTI Search Dial.PNG

W panelu tym możliwe jest również wybranie wybranie dowolnego numeru. Po naciśnięciu przycisku Zadzwoń następuje wybranie wpisanego wcześniej numeru, zgodnie z regułami zdefiniowanymi w centrali programem ConfigMAN. Połączenie jest zestawiane pomiędzy wybranym numerem oraz numerem telefonu, do którego zalogowany jest WebCTI.

Panel połączeń nieodebranych

W kolejnym panelu znajduje się lista telefonów nieodebranych przez dany numer wewnętrzny:

WebCTI Missed call.PNG

Na liście tej widoczne są połączenia (maksymalnie 5) skierowane na dany numer, które nie zostały odebrane, z podaniem daty i godziny połączenia. W kolumnie Typ widoczna jest czerwona strzałka - WebCTI Missed 1.PNG - z ewentualną liczbą na czerwonym tle, jeżeli nieodebranych połączeń z tego samego numeru było więcej niż jedno. W kolumnie Data i czas znajduje się informacja o dacie i godzinie nieodebranego połączenia. Jeżeli połączeń z tego samego numeru było więcej niż jedno, pokazana tu data i godzina dotyczą ostatniego z tych połączeń. W kolumnie Nazwa znajduje się opis dzwoniącego numeru, jeżeli został on zdefiniowany w centrali. W ostatniej kolumnie znajduje się przycisk z numerem telefonu z jakiego zostało wykonane połączenie. Kliknięcie w ten przycisk spowoduje wyświetlenie na ekranie poniższego okna:

WebCTI Redial.JPG

W powyższym oknie abonent może podjąć decyzję, jakie połączenie ma zostać zestawione. Wybranie opcji Wewnętrzny spowoduje zestawienie połączenia pomiędzy wybranym numerem i numerem wewnętrznym, na jaki zalogowany jest WebCTI. Natomiast wybranie opcji MobilePhone spowoduje następujące działanie centrali:

 • centrala w pierwszej kolejności zadzwoni na numer zdefiniowany jako MobilePhone dla numeru wewnętrznego na jaki zalogowany jest WebCTI.
 • po odebraniu połączenia centrala automatycznie zadzwoni na numer wybrany w WebCTI.

Abonent może uniknąć pojawiania się powyższego okna poprzez zapamiętanie dokonanego wyboru. Od tego momentu powyższe okno nie będzie się ukazywać przy próbie oddzwonienia i oddzwanianie będzie następowało w wybrany sposób. Ponowne pojawianie się tego okna, a tym samym możliwość zmiany sposobu oddzwaniania, można wymusić poprzez odpowiednie zmiany w rozdziale Ustawienia-Aplikacja. Jak wspomniano powyżej w panelu wyświetlane jest maksymalnie 5 połączeń. Jeżeli abonent chciałby zobaczyć wszystkie nieodebrane połączenia może to zrobić klikając w napis więcej, znajdujący się u dołu omawianego panela.

Panel zrealizowanych rozmów

W następnym panelu znajduje się lista rozmów zrealizowanych z numerem, na który zalogowany jest WebCTI. Listę taką pokazano na poniższym rysunku:

WebCTI Last call.PNG

W kolumnie Typ widoczna jest niebieska lub zielona strzałka - WebCTI Call out.PNGlub WebCTI Call in.PNG, oznaczająca odpowiednio połączenie wychodzące lub przychodzące. W kolumnie Data i czas znajduje się informacja o dacie i godzinie danego połączenia. W kolumnie Nazwa znajduje się opis numeru, jeżeli został on zdefiniowany w centrali. W ostatniej kolumnie znajduje się przycisk z numerem telefonu z jakiego lub na jaki zostało wykonane dane połączenie. Numer ten znajduje się na przycisku, którego działanie jest identyczne, jak opisano w rozdziale Panel połączeń nieodebranych. Podobnie jak w przypadku połączeń nieodebranych, również w tym przypadku możliwe jest kliknięcie w znajdujący się u dołu panela przycisk więcej, aby przejść do historii połączeń i obejrzeć wszystkie znajdujące się w centrali połączenia zestawione z numerem, na który zalogowany jest WebCTI.

Panel wiadomości głosowych

Kolejny panel zawiera listę (maksymalnie 5) połączeń na pocztę głosową. Widok tego panela przedstawia poniższy rysunek:

WebCTI Voice mail.PNG

W kolumnie Typ widoczna jest czerwona strzałka - WebCTI Missed 1.PNG, symbolizująca połączenie, które nie doszło do skutku. W kolumnie Data i czas znajduje się informacja o dacie i godzinie połączenia na pocztę głosową. W kolumnie Nazwa znajduje się opis dzwoniącego numeru, jeżeli został on zdefiniowany w centrali. W ostatniej kolumnie Odsłuchaj znajduje się przycisk, którego kliknięcie umożliwia zadzwonienie na numer poczty głosowej i odsłuchanie pozostawionej wiadomości. Kliknięcie w znajdujący się u dołu panela przycisk więcej, spowoduje pokazanie wszystkich połączeń na pocztę głosową.

Panel podsumowań

Ostatni wreszcie panel widoczny w oknie głównym programu WebCTI zawiera informacje o usługach uruchomionych dla danego numeru, wersji języka GUI programu WebCTI oraz kosztach połączeń wygenerowanych z danego numeru. Wygląd tego panelu prezentuje poniższy rysunek:

WebCTI Summary.PNG

W pierwszym wierszu prezentowanego panela znajduje się informacja o usługach aktywnych dla danego numeru wewnętrznego. Każda z widocznych tutaj usług to link do odpowiedniej zakładki opisanej w rozdziale Ustawienia. W tym miejscu można wyłączyć aktywną usługę, zmodyfikować ją lub włączyć inną, aktualnie nieaktywną. W drugim wierszu znajduje się informacja o języku interface'u GUI użytym w WebCTI. Zmiana dokonana w tym miejscu powoduje zmianę również na wszystkich terminalach podłączonych do centrali (np.CTS-202) - o ile informacja o języku terminala jest przechowywana w centrali. Ostatni wiersz panela zawiera informacje o kosztach połączeń zrealizowanych przez abonenta. Koszty te wyliczane są według ustawień dokonanych w centrali. Widoczne tutaj koszty połączeń stanowią link, którego kliknięcie powoduje przejście do ekranu opisanego w rozdziale Koszty.

Historia

Po wybraniu zakładki Historia na ekranie pojawia się lista wszystkich połączeń jakie zostały wykonane do i z numeru wewnętrznego na jaki zalogowany jest WebCTI. Przykład okna historii połączeń dla numeru 1011. Test WebCTI przedstawiono poniżej:

WebCTI Historia.PNG

W kolumnie Typ pojawia się jedna z czterech następujących ikonek:

 • WebCTI Call out.PNG- połączenie wychodzące
 • WebCTI Call in.PNG - połączenie przychodzące
 • WebCTI Missed 1.PNG - połączenie nieodebrane
 • WebCTI Answered by another.JPG - połączenie odebrane przez inną osobę

Znaczenie powyższych ikonek jest identyczne jak omówione w rozdziałach Panel połączeń nieodebranych i Panel zrealizowanych rozmów. Połączenia odebrane przez inną osobę to np. połączenia skierowane na grupę, której agentem jest dany numer wewnętrzny, które zostało odebrane przez innego agenta tej grupy. Kolejne kolumny to Data i czas , Nazwa oraz Numer - ich znaczenie jest identyczne jak opisane w rozdziałach Panel połączeń nieodebranych i Panel zrealizowanych rozmów. W kolumnie Czas trwania prezentowany jest czas trwania połączenia, jeżeli doszło ono do skutku. Wyjątkiem jest tutaj połączenie wykonane z danego numeru na numer poczty głosowej celem odsłuchania pozostawionych tam wiadomości. Czas trwania takiego połączenia nie jest rejestrowany. Na powyższym rysunku ostatni z prezentowanych wierszy, przedstawia połączenie na numer 1000, będący numerem poczty głosowej.

Książka

Po wybraniu tej opcji na ekranie pojawi się następujące okno:

WebCTI Książka.JPG

Okno książki telefonicznej podzielone jest na dwa panele. W panelu po lewej stronie okna znajduje się lista grup, na które podzielone są numery wewnętrzne i numery znajdujące się w publicznej oraz prywatnej książce telefonicznej. Grupy, do których należą numery wewnętrzne są definiowane w programie ConfigMAN i jedynie tam mogą być zmieniane (włącznie z przyporządkowaniem numerów wewnętrznych do poszczególnych grup). Domyślnie nowotworzone grupy są umieszczane w prywatnej książce telefonicznej, a jeżeli użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia to nowa grupa może zostać umieszczona w publicznej książce telefonicznej. W panelu tym znajduje się pole umożliwiające wpisanie dowolnego numeru oraz przyciski umożliwiające jego wyszukanie (wynik wyszukiwania ukazywany jest w panelu po lewej stronie okna) lub zadzwonienie na ten numer. Działanie przy dzwonieniu następuje według procedury opisanej w rozdziale Panel połączeń nieodebranych. Po prawej stronie okna znajduje się lista numerów telefonów, przy czym zawartość tej listy zależy od grupy wskazanej w panelu po lewej stronie okna. Mogą to być wszystkie kontakty, jedynie numery wewnętrzne, kontakty z publicznej książki telefonicznej, kontakty z prywatnej książki telefonicznej, kontakty należące do określonej grupy kontaktów. W pierwszej kolumnie na liście kontaktów znajduje się checkbox umożliwiający zaznaczenie danego kontaktu. Po zaznaczeniu możliwe jest usunięcie danego kontaktu (nie dotyczy to numerów wewnętrznych, których nie można usuwać w programie WebCTI) - kontakty z publicznej książki telefonicznej mogą być usuwane jedynie, gdy użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia zdefiniowane w ConfigMANie. Zaznaczenie kontaktu umożliwia też przypisanie tego kontaktu do jednej z grup istniejących w prywatnej (oraz publicznej, jeżeli użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia) książce telefonicznej. W panelu po prawej stronie okna znajduje się również przycisk Narzędzia, umożliwiający import i eksport kontaktów. Po kliknięciu tego przycsku pojawia się na ekranie poniższe menu:

WebCTI Import Export.JPG

Po wybraniu opcji Import... na ekranie pojawi się kolejne okno:

WebCTI Import1.JPG

Okno to pozwala na wybór formatu importowanego pliku, rodzaju książki (prywatna lub publiczna) oraz wskazanie pliku do importu. Okno to pojawia się jedynie wówczas, gdy użytkownik programu WebCTI posiada uprawnienia do edycji publicznej książki telefonicznej. Jeżeli nie posiada on takowych uprawnień to powyższe okno będzie miało nieco inny wygląd:

WebCTI Import.JPG

W tym przypadku import będzie dokonywany zawsze do prywatnej książki telefonicznej. Wyjaśnienia wymaga jeszcze jedna opcja - jeżeli importowany plik został wcześniej wyeksportowany z programu WebCTI, to import nastąpi stosownie do przynależności poszczególnych kontaktów do prywatnej lub publicznej książki telefonicznej. Oczywiście sytuacja taka będzie miała miejsce jedynie wówczas, gdy użytkownik programu posiada uprawnienia do edycji publicznej książki telefonicznej. Niezależnie od rodzaju uprawnień, po dokonaniu ustawień i kliknięciu w przycisk OK, nastąpi import kontaktów.

Po wybraniu opcji Export... na ekranie pojawi się poniższe okno:

WebCTI Export.JPG

W oknie tym możemy zdefiniować zakres eksportowanych danych oraz format tworzonego pliku. Wyeksportowane mogą zostać wszystkie kontakty lub jedynie kontakty należące do określonej grupy. W obecnej wersji firmware eksportowane dane zapisywane są do jednego rodzaju pliku - pliku w formacie CSV, zgodnego z Microsoft Outlook.

Koszty

Po wybraniu tej opcji na ekranie pojawi się następujące okno:

 • centrale IPx, MAC,CCT
WebCTI Koszty.JPG
 • centrala NCP
Koszty ncp.png

W oknie tym widoczne są aktualne koszty jakie zostały wygenerowane przez abonenta numeru, na który zalogowany jest WebCTI. Koszty te mogą zostać wyzerowane jedynie w programie ConfigMAN lub ConfigWEB. W programie WebCTI można jedynie obserwować wielkość tych kosztów. Ponadto widoczne są również: dopuszczalny dla danego numeru limit kosztów oraz wielkość i sposób doładowania.

Ustawienia

Ta opcja menu grupuje kilka opcji, które pozwalają abonentowi na zarządzanie usługami dostępnymi dla niego, definiowanie różnych ustawień aboneneta, odczyt statusu centrali w zakresie decydującym o uprawnieniach abonenta oraz definiowanie parametrów interface'u użytkownika.

Ustawienia-Usługi

Po wybraniu tej opcji na ekranie pojawi się następujące okno:

 • centrale IPx, MAC, CCT
WebCTI Ustawienia Usługi.JPG
 • centrala NCP
Uslugi ncp.png

Korzystając z pól znajdujących się w tym oknie możliwa jest aktywacja następujących usług:

 • blokada telefonu/uprawnień
 • przywołanie konta (włącznie z podaniem numeru konta oraz jego PINu)
 • ustawienie budzenia (włącznie z określeniem jego czasu)
 • dzwoń jako(tylko NCP)
 • zastrzeżenie prezentacji dzwoniącego(tylko NCP)
 • połączenie oczekujące(tylko NCP)

Ustawienia-Przekierowania

Centrala IPx, MAC, CCT

Po wybraniu tej opcji na ekranie pojawi się poniższe okno:

WebCTI Przekierowanie.JPG

W pierwszym panelu możliwe jest włączenie usługi MobilePhone i przekierowanie na MobilePhone gdy rozmowa nie została odebrana lub gdy na telefonie włączona jest usługa DND. W panelu tym widoczny jest także numer telefonu użytego jako MobilePhone.

Warning! Numeru MobilePhone nie można zmieniać (jego ustawienie może nastąpić jedynie w programie ConfigMAN). Użytkownik w programie WebCTI ma jedynie możliwość włączenia lub wyłączenia usługi MobilePhone. Wyjątkiem jest tutaj sytuacja, gdy użytkownik ma uprawnienia zarządzającego - w tym przypadku może ustawiać dane dla numerów wewnętrznych należących do działów, którymi zarządza.

Jeżeli numer telefonu MobilePhone nie został zdefiniowany w programie ConfigMAN, omawiany panel przybiera następujący wygląd:

WebCTI No MobilePhone.JPG

W kolejnym panelu użytkownik może zdefiniować i uaktywnić przekierowanie, jeżeli jest ono niezbędne. Następny panel umożliwia włączenie usługi DND, oraz wybranie wiadomości jaka zostanie odtworzona dzwoniącemu przy ustawieniu na danym numerze wewnętrznym uługi DND. Po rozwinięciu menu widocznego polu Wiadomość ukaże się lista wiadomości znajdujących się w centrali. Użytkownik, jeżeli posiada odpowiednie uprawnienia, może też nagrać własną wiadomość. Ostatni wreszcie panel umożliwia skonfigurowanie usługi "Jestem tam" dla danego numeru wewnętrznego.

Centrala NCP

Po wybraniu tej opcji na ekranie pojawi się poniższe okno:

Fwd ncp web.png

W pierwszej kolejności możliwe jest włączenie usługi MobilePhone i przekierowanie rozmów na zdefiniowany przez administratora numer widoczny powyżej. Użytkownik w programie WebCTI ma jedynie możliwość włączenia lub wyłączenia usługi MobilePhone. Dodatkowo istnieje możliwość dzwonienia na MobilepPhone gdy główny numer, do którego jest on przypisany jest niedostępny tzn. niezalogowane konto lub terminal SIP. W kolejnych panelach użytkownik może uaktywnić przekierowanie wraz z wskazaniem numeru na jaki ma być przekierowanie wykonane.
Następny panel umożliwia włączenie usługi DND. Ostatni panel umożliwia skonfigurowanie usługi "Jestem tam" dla danego numeru wewnętrznego wskazując cel na jaki mają być kierowane połączenia. Dodatkowo funkcjonalność centrali NCP zezwala na korzystanie z zaawansowanych opcji przekierowań przez wybranie przycisku: Ustawienia zaawansowane:

Fwd ncp adv.png

Konfigurację danego przekierowania wykonujemy w następujących krokach:

 • wchodząc w opcje zaawansowane wybieramy Dodaj przekierowanie i wybieramy odpowiedni stan dla jakiego dane przekierowanie ma być wykonane:
Fwd ncp stan.png
 • następnie wybieramy rodzaj połączenia przychodzącego dla którego powinno wykonać się przekierowanie:
Fwd call.png
 • w kolejnym kroku określamy dla jakiej prezentacji dzwoniącego dane przekierowanie powinno się wykonać:
Fwd clip.png
 • ostatecznie wskazujemy cel przekierowania, którym może być numer, poczta głosowa, bramka fax2mail:
Fwd target.png
 • ostatecznie aktywujemy przekierowanie
Fwd active.png

Ustawienia-Abonent

Po wybraniu tej opcji na ekranie pojawi się poniższe okno:

WebCTI Ustawienia abonent.JPG

W panelu ustawień abonenta widoczny jest numer wewnętrzny oraz komentarz abonenta, na którego zalogowany jest program WebCTI - dane te mogą być ustawiane jedynie w programie ConfigMAN - w tym miejscu powyższe informacje są jedynie wyświetlane. Ponadto panel ten zawiera dwa edytowalne pola, umożliwiające wprowadzenie dowolnego opisu abonenta oraz jego adresu mailowego - na adres ten centrala wyśle hasło do aplikacji WebCTI, jeżeli użytkownik tego zażąda (patrz rozdział dotyczący uruchomienia programu).

Ustawienia-Telefon Systemowy

Opcja ta pojawia się jedynie wówczas, gdy zalogowany abonent posiada telefon systemowy. Działanie tej opcji zostało szczegółowo omówione w rozdziale Drukowanie etykiet przycisków telefonu systemowego.

Ustawienia-Aplikacja

Po wybraniu tej opcji na ekranie pojawi się poniższe okno:

WebCTI Ustawienia Aplikacja.JPG

W oknie tym można ustawić nastepujące opcje:

 • Język aplikacji. Możliwe są następujące opcje:
  • Polski
  • Angielski
  • Niemiecki - w obecnej wersji funkcjonalność ta nie jest zrealizowana; po wybraniu tej opcji ustawiony zostanie język angielski, jednakże na telefonach CTS pojawią się napisy w języku niemieckim.
 • Wersja uruchamianej na danym urządzeniu aplikacji. Możliwe są następujące opcje:
  • Automatyczna - przy wyborze tej wersji uruchamiana jest wersja odpowiednia do informacji przesłanych przez przeglądarkę.
  • Pełna - jest to wersja uruchamiana na komputerach klasy PC (oferuje ona wszystkie funkcjonalności aplikacji WebCTI).
  • Mobilna - jest to wersja uruchamiana na smartfonach (w wersji tej nie jest możliwa edycja danych, brak jest też pewnej ilości usług).

Pobieranie Slican PhoneCTI

Po wybraniu tej opcji na ekranie pojawi się poniższe okno(tylko centrale IPx, CCT, MAC):

WebCTI Pobierz.JPG

Kliknięcie w widoczny na ekranie link powoduje pobranie na komputer aplikacji PhoneCTI.

Zarządzanie

Użytkownik Manager(tylko centrale IPx, CCT, MAC) powoływany jest przede wszystkim w celu nadzorowania podległych mu numerów wewnętrznych, usystematyzowanych w odpowiednich działach. Poza tym, tak jak wszyscy inni użytkownicy, posiada dostęp do własnych ustawień.


Przykładowe okno użytkownika o uprawnieniach Managera:


WebCTI - okno manager.png


Poszczególne opcje podrzędne są identyczne jak dla każdego numeru wewnętrznego z uprawnieniami User. Dodatkowo dla abonenta posiadającego uprawnienia Manager dostępna jest dodatkowa opcja - Zarządzanie. Grupuje ona kilka opcji, które pozwalają na:

 • w ramach przydzielonych przez administratora działów - zarządzanie związanymi z nimi numerami wewnętrznymi,
 • dodawanie nowych numerów wewnętrznych do obsługiwanych działów - z puli nieprzypisanych do żadnego innego działu,
 • konfiguracja komentarzy, opisów, adresu mailowego, ustawiania informacji o połączeniach odebranych i nieodebranych,
 • dostęp do historii połączeń, salda oraz limitu kosztów nadzorowanych użytkowników,
 • przeglądanie stanu poszczególnych abonentów, nadawanie im przywilejów i konfiguracja niektórych usług, np. budzenia, MobilePhone, przekierowania, DND, przywołania konta, "jestem tam", blokady telefonu, zestawów zapowiedzi, powiadomień o połączeniach, tymczasowego hasła,
 • dodawanie znaczników VIP oraz zastrzeganie numeru,
 • tworzenie grup kontaktów, dodawanie nowych kontaktów w publicznej książce telefonicznej oraz organizowanie istniejących w grupy.


Opcja Zarządzanie pojawia się jedynie w przypadku, gdy użytkownik zalogowany do WebCTI posiada uprawnienia Managera. Konfiguracja takiego użytkownika dotyczy zarówno ustawień w ConfigMANie, jak i odpowiednich uprawnień nadanych przez Administratora (użytkownika posiadającego aktywny znacznik w zakładce Abonenci/Ustawienia CTI pole WebCTI - Uprawnienia administratora do WebCTI)

Powoływanie Managera w systemie

 • ConfigMAN - przypisanie licencji Manager w zakładce Abonenci/Ustawienia CTI pole CTI - Poziomy dostępu do transmisji CTI
 • WebCTI - nadanie przez Administratora uprawnień do zarządzania Działami
WebCTI - okno administrator - pracownicy.png


 • WebCTI - przypisanie przez Administratora pracowników do odpowiednich Działów. Manager również może to wykonać, ale tylko z puli pracowników nieprzypisanych do żadnego innego Działu.


WebCTI - okno administrator - wybór pracowników.png


WebCTI - okno manager - wybór pracowników2.png


Zastrzeżenie numeru abonenta i ustawienie statusu VIP

Jeśli abonent wewnętrzny posiada dodatkowe numery telefonów to Manager ma możliwość ich zastrzeżenia lub ustawienia statusu VIP. Dostęp do takich ustawień uzyskujemy w gałęziach:

 • Start/Książka/Edycja kontaktu lub
 • Zarządzanie/Pracownicy/Książka/Edycja kontaktu


WebCTI - okno manager - ustawienie VIP.png

Administracja

Ta opcja menu widoczna jest jedynie dla abonenta posiadającego uprawnienia administratora i grupuje kilka opcji, które pozwalają administratorowi na:

 • odczyt statusu centrali w zakresie informacji niezbędnych do administrowania centralą
 • wybieranie i wysyłanie do centrali pliku instalacyjnego PhoneCTI(tylko centrale IPx, CCT, MAC)
 • konfigurowanie klienta SMTP, wykorzystywanego przez centralę do wysyłania informacji mailowych(tylko centrale IPx, CCT, MAC)
 • tworzenie grup kontaktów, dodawanie nowych kontaktów w publicznej książce telefonicznej oraz organizowanie istniejących w grupy
 • tworzenie działów i dodawanie do nich numerów wewnętrznych(tylko centrale IPx, CCT, MAC)
 • przeglądanie stanu poszczególnych abonentów i nadawanie im przywilejów(tylko centrale IPx, CCT, MAC)

Administracja - O centrali

Po wybraniu tej opcji na ekranie pojawi się poniższe okno:

WebCTI O centrali.JPG

W oknie tym widoczne są informacje dotyczące centrali w jakiej znajduje się abonent zalogowany do aplikacji WebCTI. Danych widocznych w tym oknie nie można edytować, służą one wyłącznie celom informacyjnym.

Administracja - Plik instalacji

Po wybraniu tej opcji(tylko centrale IPx, CCT, MAC) na ekranie pojawi się poniższe okno:

WebCTI Plik instalacji.JPG

Jeżeli w centrali zainstalowany został nośnik danych to w oknie tym możemy wybrać plik instalacyjny programu Slican PhoneCTI i przesłać go do centrali. Jeżeli plik taki zostanie przesłany, to w dolnym panelu widoczna jest jego nazwa. Najechanie wskaźnikiem myszki na wiersz zawierający tę nazwę, spowoduje pojawienie się widocznego poniżej przycisku usuwania tego pliku z centrali.

WebCTI Usuń.JPG

Po naciśnięciu powyższego przycisku i potwierdzeniu chęci usunięcia, plik zostanie usunięty z centrali. Jeżeli w centrali znajduje się już plik instalacyjny, to wysłanie następnego pliku spowoduje zastąpienie istniejącego.

Administracja - Klient SMTP

Po wybraniu tej opcji(tylko centrale IPx, CCT, MAC) na ekranie pojawi się poniższe okno:

WebCTI SMTP.JPG

W oknie tym możemy wybrać, aby do wysyłania maili z przypomnieniem o haśle do programu WebCTI, jako serwer SMTP, używany był serwer zarządzany przez firmę Slican lub dowolny inny serwer - w tym drugim przypadku konieczne jest zdefiniowanie parametrów tego serwera. W dolnym panelu możliwe jest zdefiniowanie adresu e-mail na jaki zostanie wysłany mail testowy, sprawdzający poprawność ustawienia parametrów serwera SMTP.

Administracja - Książka Publiczna

Po wybraniu tej opcji na ekranie pojawi się poniższe okno:

WebCTI Książka Publiczna.JPG

W oknie tym możliwe jest dodawanie grup w publicznej książce telefonicznej - działy zawierające numery wewnętrzne są definiowane w programie ConfigMAN lub w innym miejscu w programie WebCTI i nie mogą być tutaj zmieniane.

Administracja - Działy

Po wybraniu tej opcji(tylko centrale IPx, CCT, MAC) na ekranie pojawi się poniższe okno:

WebCTI Działy.JPG

Okno to służy do dodawania, usuwania i zmieniania nazw działów występujących w centrali, do których przydzielani są abonenci.

Administracja - Pracownicy

Po wybraniu tej opcji(tylko centrale IPx, CCT, MAC) na ekranie pojawi się poniższe okno:

WebCTI Pracownicy.JPG

W oknie tym możliwe jest przeglądanie i zmienianie pewnych danych dotyczących poszczególnych numerów wewnętrznych (pracowników). Zmiany ustawień poszcególnych numerów wewnętrznych można dokonać w dwojaki sposób:

 • Po kliknięciu w komentarz numeru wewnętrznego na ekranie pojawia się poniższe okno:
  WebCTI Administracja Pracownicy.PNG
 • Poprzez zaznaczenie odpowiedniego numeru wewnętrznego i wybieranie opcji z menu pojawiających się po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku widocznego w górnym rzędzie.
  WebCTI Pracownik Menu.JPG

Naciśnięcie przycisku Ustaw licencje spowoduje pojawienie się poniższego menu:

WebCTI Licencja Max.JPG

Okno to pojawi się w momencie wpisania licencji MaxTrial w centrali. Po wprowadzeniu licencji CTI na ekranie pojawi się nieco inne okno:

WebCTI Lic CTI.JPG

W każdym z powyższych przypadków, wybranie jednej z opcji upoważnia dany numer wewnętrzny do korzystania (lub nie) z określonej funkcjonalności zdefiniowanej przez licencję. Naciśnięcie przycisku Nowe hasło spowoduje pojawienie się poniższego okna:

WebCTI Pracownik haslo.JPG

Po kliknięciu w przycisk OK nastąpi wykasowanie dotychcasowego hasła abonenta i wygenerowanie nowego, zgodnie z mechanizmem wbudowanym w programie ConfigMAN. Naciśnięcie przycisku Dostęp do kontaktów spowoduje pojawienie się poniższego menu:

WebCTI Pracownik Książka.JPG

W tym przypadku istnieje możliwość ustawienia dla określonego numeru wewnętrznego przywilejów dostępu do publicznej książki telefonicznej. Kolejny przycisk to menu pozwalające na określenie dla danego numeru wewnętrznego przywilejów dostępu do nagrań.

WebCTI Pracownik Nagrania.JPG

Następny przycisk pozwala na przypisanie numeru wewnętrznego do jednego ze zdefiniowanych wcześniej działów:

WebCTI Pracownik Dział.JPG

Ostatni wreszcie z przycisków pozwala na zdefiniowanie abonenta o danym numerze wewnętrznym jako zarządzającego określonymi działami:

WebCTI Pracownik Zarządzanie.JPG

Jak wynika z powyższych dwóch rysunków, o ile abonent o danym numerze wewnętrznym może należeć do jednego działu, o tyle może być zarządzającym dla kilku.