MobilePhone

Z Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Charakterystyka usługi

 • MobilePhone - to rodzina funkcji związanych z integracją telefonu stacjonarnego z telefonem mobilnym (GSM lub DECT). Jednak sposób posługiwania się różni się dosyć znacznie w zależności czy telefonem mobilnym jest GSM czy też DECT.

Definicje

 • Telefon podstawowy lub macierzysty - to telefon "na biurku" systemowy, analogowy lub VoIP.
 • Telefon mobilny - MobilePhone - to numer przypisany w konfiguracji centrali do telefonu podstawowego.
 • Telefon podstawowy może mieć przypisany:
  • w centralach IPx, MAC, CCT wyłącznie jeden Telefon mobilny
  • w centralach NCP kilka Telefonów mobilnych

Licencje

Uwaga! Usługa MobilePhone jest licencjonowana

Opis funkcjonalności

Scenariusze działania

Osoba wybierająca numer użytkownika (nie ważne czy z miasta czy też wewnętrznie) MobliePhone spowoduje dzwonienie:

 • telefonu podstawowego a następnie telefonu mobilnego (docelowo będą dzwonić obydwa jednocześnie). Czas po jakim dojdzie do rozdzwonienia telefonu mobilnego może być ustrawiany.
 • tylko telefonu mobilnego.

Użytkownik usługi MobilePhone może:

 1. rozmowę odebraną na telefonie mobilnym a pochodzącą z centrali - przekazać ją na inny numer w centrali (tylko dla central IPx, MAC, CCT).
 2. zadzwonić do centrali - (w tym momencie otrzymuje uprawnienia i numer jak dla telefonu podstawowego)

W powyższych przypadkach centrala wie o rozmowie telefonu mobilnego - wtedy każdy dzwoniący na numer telefonu podstawowego usłyszy sygnał zajętości.

Zasady działania

MobilePhone: może nim być numer zewnętrzny lub wewnętrzny przy czym:

 • numer zewnętrzny np. telefon komórkowy - centrala realizuje ruch poprzez porty miejskie,
 • numer wewnętrzny np. telefon bezprzewodowy - centrala realizuje ruch poprzez porty wewnętrzne.

Konfiguracja , uprawnienia, ograniczenia

 • numer MobilePhone może być zmieniany tylko przez administratora centrali (ConfigMAN, ConfigWEB),
 • czas po którym nastąpi dzwonienie na MobilePhone może być zmieniany tylko przez administratora centrali,
 • podczas włączania usługi MobilePhone nie są sprawdzane uprawnienia do usług przekierowania,
 • jeśli aktywna jest usługa MobilePhone który ma dzwonić po czasie, to telefon podstawowy nadal dzwoni,
 • odebranie połączenia na dowolnym telefonie powoduje zaprzestanie wywołania na pozostałych,
 • odrzucenie połączenie na telefonie podstawowym lub MobilePhone wewnętrznym powoduje zaprzestania wywołania na pozostałych,
 • odrzucenie połączenia na MobilePhone zewnętrznym nie powoduje zaprzestania wywołania na telefonie podstawowym
 • po odebraniu połączenia na MobilePhone do czasu zakończenia rozmowy "telefon podstawowy" również jest zajęty
 • podczas przekazywania połączenia z MobilePhone do innego abonenta centrali "telefon podstawowy" jest zajęty

Aktywacja/Deaktywacja MobilePhone

Uwaga! Ustawienia numeru MobilePhone oraz opcje konfiguracji usługi wykonuje administrator

Na telefonie systemowym CTS

 1. Przycisk Menu → Usługi → MobilePhone → wybór wariantu usługi lub deaktywacja.
 2. Przycisk szybkiego wybierania (pod którym przypisana jest usługa) → wybór wariantu usługi lub deaktywacja.
 3. Za pomocą kodu cyfrowego jak dla aparatu analogowego

Kody usług dla central IPx, MAC, CCT

Na telefonie analogowym, CTS, SIP należy wybrać:

 • Gwiazdka.png7.jpg7.jpg 1.png - aktywacja usługi. Wariant: gdy nie odbiera lub gdy DND,
 • Gwiazdka.png7.jpg7.jpg 2.jpg - aktywacja usługi. Wariant: gdy nie odbiera,
 • Gwiazdka.png7.jpg7.jpg 3.png - aktywacja usługi. Wariant: gdy DND,
Uwaga! Przy aktywnej usłudze MobilePhone nigdy nie jest odtwarzana zapowiedź DND.

 • Gwiazdka.png7.jpg7.jpg 0.jpg - deaktywacja usługi

Kody usług dla central NCP

Na telefonie analogowym, CTS, SIP należy wybrać:

 • Gwiazdka.png7.jpg7.jpg - aktywacja usługi. Wariant: natychmiastowo lub gdy nie odbiera" (z opóźnieniem)
 • Gwiazdka.png7.jpg7.jpg Gwiazdka.png - deaktywacja usługi


 • Gwiazdka.png7.jpg8.jpg - aktywacja usługi. Wariant: gdy DND
 • Gwiazdka.png7.jpg8.jpg Gwiazdka.png - deaktywacja usługi

Z numeru MobilePhone

Należy wybrać numer publiczny na którym jest:

Uwagi i szczegóły dotyczące realizacji przekierowania na numer MobilePhone

Przekierowania na numer MobilePhone mają:

 • wyższy priorytet od pozostałych przekierowań,
 • niższy od usługi Czasowo jestem tutaj,

Oznacza to, że jeśli na telefonie podstawowym było:

 • aktywowane jakiekolwiek inne przekierowanie to włączenie usługi MobilePhone spowoduje że, przestanie ono działać,
 • wyłączenie usługi MobilePhone spowoduje automatycznie przywrócenie działania pierwotnie aktywnych przekierowań.
 • aktywowane "Czasowo jestem Tutaj" (*57PIN) powoduje zaprzestanie działania MobilePhone (jeśli był aktywny).

Transfer/Przekazanie połączenia MobilePhone za pomocą telefonu GSM na numer wewnętrzny (tylko dla central IPx, MAC, CCT)

Założenie: dzwoniący na telefon podstawowy został skierowany do MobilePhone. Po nawiązaniu połączenia, można przekazać połączenie na inny numer wewnętrzny.

Aby wykonać transfer/przekazanie rozmowy należy:

 1. poinformować rozmówcę aby się nie rozłączał i poczekał na połączenie z numerem wewnętrznym,
 2. na telefonie GSM zakończyć połączenie. Przez 15 sekund w słuchawce rozmówcy będzie cisza, a następnie pojawi się sygnał marszruty
 • z MobilePhone wybrać numer abonenta w centrali, od tej chwili rozmówca usłyszy komunikat "Proszę czekać na połączenie". Aby działanie tej funkcji było możliwe do abonenta, któremu chcemy przekazać rozmowę musi być bezpośredni numer miejski (w systemie ISDN DDI lub MSN, VoIP) bądź też musi być możliwość zadzwonienia na określoną linie miejską i wybrania numeru wewnętrznego na DISA.
  • Przekazanie na rozmowie: po konsultacji rozłączyć się - oczekujący rozmówca zostanie połączony
  • Przekazanie na wołaniu: po usłyszeniu sygnału wołania rozłączyć się - oczekujący rozmówca zostanie przełączony słysząc sygnał wołania na zgłoszenie się numeru wybranego z MobilePhone.

Przekazanie na zajętość

Jeśli w trakcie przekazania rozmowy z MobilePhone do innego abonenta wewnętrznego centrali pojawi się sygnał zajętości to przekazanie odbywa się w sposób nieco odmienny od opisanego powyżej.

Dzwoniąc ze zwykłego telefonu na linie miejskie podłączone do centrali, po usłyszeniu sygnału zajętości nie wiemy jaki jest tego powód. Przyczyną zajętości może być:

 • abonent do którego skierowane jest wywołanie z tej linii miejskiej jest zajęty
 • pomimo że abonent do którego chcemy się dodzwonić jest wolny to wszystkie linie miejskie do centrali są zajęte
 • abonent do którego skierowane jest wywołanie z tej linii ma włączoną funkcję DND

Z tego względu dla usługi MobilePhone zostały wprowadzone pewne modyfikacje w obsłudze połączeń przychodzących. W zależności czy przekazujemy połączenie dzwoniąc na numer bezpośredni czy też dodzwaniamy się do centrali na numer na którym uruchomiona jest zapowiedź słowna DISA różne może być zachowanie systemu i tak:


1. Jeśli przekazujemy połączenie z MobilPhone do innego abonenta dzwoniąc na numer z DISA, i usłyszymy sygnał zajętości oznacza to że wszystkie linie miejskie centrali są zajęte. Jeśli jest możliwość innego dodzwonienia się do centrali (na inny numer miejski) możemy spróbować ponownie. Dla centrali nie jest istotne na którą linię miejską dzwonimy w celu przekazania rozmowy. ważne jest jedynie to, że linie te muszą mieć czynną funkcję odbierania identyfikacji numeru dzwoniącego CLIP, aby centrala mogła rozpoznać nasz numer MobilePhone. Maksymalny czas na przekazanie połączenia ograniczony jest do 45sekund. Jeśli w ciągu tego czasu nie uda nam się dodzwonić do centrali oczekujące połączenie zostanie zrzucone, a oczekujący rozmówca usłyszy sygnał zajętości.


2. Jeśli przekazujemy połączenie z MobilePhone do innego abonenta dzwoniąc na jego numer bezpośredni (linie miejskie dołączone do centrali są typu ISDN) i otrzymamy sygnał zajętości, oznacza to, że albo wszystkie linie do centrali są zajęte, albo abonent do którego dzwonimy ma włączoną usługę DND. Należy wówczas jak podano w punkcie poprzednim spróbować przełączyć rozmowę korzystając z innej linii miejskiej, lub do innego abonenta wewnętrznego. W przeciwnym przypadku oczekujący na przełączenie rozmówca zostanie rozłączony po upływie 45 sekund.


3. Jeżeli przekazujemy połączenie z MobilePhone dzwoniąc na numer z DISA, po jej zgłoszeniu wybierzemy numer abonenta i dopiero wówczas usłyszymy sygnał zajętości możemy postąpić w jeden z następujących sposobów:

1) Rozłączyć się. Nasz rozmówca zostanie ustawiony w kolejkę do zajętego abonenta wewnętrznego, który:
a)Jeśli posiada telefon systemowy CTS to na wyświetlaczu zobaczy informację o połączeniu oczekującym wraz z numerem osoby oczekującej. Dodatkowo w słuchawce usłyszy sygnał "pukania" informujący o połączeniu oczekującym.
b) Jeśli posiada telefon analogowy usłyszy w słuchawce sygnał "pukania" informujący go o oczekującym połączeniu
2) Nacisnąć Gwiazdka.png na swoim telefonie, co spowoduje, że otrzymamy ponownie sygnał zgłoszenia centrali, aby przełączyć rozmowę na inny numer wewnętrzny.
3) Dwukrotnie nacisnąć Gwiazdka.png na swoim telefonie. Po pierwszym naciśnięciu usłyszymy ponownie sygnał zgłoszenia centrali (jak w punkcie powyżej), a po drugim naciśnięciu połączymy się z oczekującym na przekazanie rozmówcą. Możemy poinformować go o braku możliwości przekazania i zakończyć rozmowę, lub też rozpocząć procedurę przekazywania od początku.


4. Jeśli przekazujemy połączenie z MobilePhone do innego abonenta dzwoniąc na jego numer bezpośredni (linie miejskie dołączone do centrali są typu ISDN), to w przypadku gdy prowadzi on inną rozmowę i tak usłyszymy sygnał wołania przez pierwsze 10 sekund (dwa sygnały) tak jakby był on wolny. Jeśli rozłączymy się w czasie gdy centrala podstawia sygnał "wolne", oznacza to że łączymy rozmowę do abonenta nie interesując się czy jest on rzeczywiście wolny, czy też rozmawia i automatycznie ustawiamy mu połączenie jako oczekujące. Jeśli abonent, któremu chcemy przekazać połączenie zajęty jest inną rozmową i nie rozłączymy się w ciągu wspomnianego czasu 10 sekund, wówczas po dwóch sygnałach "wolne" usłyszymy sygnał zajętości. Możemy rozpocząć procedurę przekazywania połączenia od początku, wybierając innego abonenta, lub też ponownie tego samego tylko rozłączamy się przed upływem 10s co spowoduje automatyczne ustawienie rozmowy w kolejkę, lub też nie robić nic, co spowoduje że centrala po upływie 45 sekund spróbuje sama połączyć oczekującą rozmowę do abonenta, którego numer był zajęty przy pierwszej próbie, i ustawi mu ją jako połączenie oczekująceUwaga! Oczekujący rozmówca zostanie rozłączony jeśli przekroczony czas oczekiwania na zgłoszenie się numeru wybranego przez MobilePhone. Jeśli rozmowa jest przełączane przez MobilePhone nie działa powrót rozmowy do przekazującego gdy docelowy abonent nie odebrał.

Sygnalizacja połączeń

Rozmowy trafiające na telefon komórkowy będące wynikiem działania funkcji MobilePhone nie odróżniają się od innych połączeń. Prezentacja osoby dzwoniącej nie może być przeniesiona do telefonu komórkowego.

Dodatkową funkcjonalnością, jeśli w centrali zainstalowana jest bramka GSM, jest powiadamianie użytkownika MobilePhone o :

 • Nieodebranym połączeniu skierowanym na MobilePhone. Użytkownik otrzymuje SMS-a o przykładowej treści:
MobilePhone
Nieodebrane: 226509900 g.12:04

Ponowne powiadomienie via SMS o jednym lub więcej połączeniach nieodebranych z tego samego numeru będzie możliwe dopiero po określonym czasie (około 30 minut). Połączenie na numer MobilePhone z innego numeru powoduje zerowanie tego czasu i kolejne powiadomienie via SMS będzie natychmiastowe.


 • Odebranym połączeniu skierowanym na MobilePhone. Użytkownik otrzymuje SMS-a o przykładowej treści:
MobilePhone
Połączenie: 226509900 Warszawa g. 12:10

Wykorzystanie MobilePhone jako telefonu równoległego

Jeśli jako numer MobilePhone zostanie zadeklarowany inny numer wewnętrzny centrali ( np. telefon systemu DECT) wówczas uzyskamy rozbudowany system telefonu równoległego, który pozwala między innymi na:

 • Logiczne równoległe połączenie telefonu systemowego CTS z telefonem analogowym. Ze względu na różne sposoby porozumiewania się z centralą fizyczne równoległe połączenie nie jest możliwe.
 • Możliwa jest prezentacja jednym numerem (zarówno miejskim jak i wewnętrznym) dla obydwu telefonów.
 • W czasie gdy z dowolnego telefonu prowadzona jest rozmowa drugi jest również zajęty
 • Użycie MobilePhone "przykrywa" przekierowania abonenta, bez ich wyłączania. Dezaktywacja MobilePhone ponownie je przywraca.

Przykład:
Abonent chce używać w czasie godzin pracy telefonu bezprzewodowego, a po godzinach jego rozmowy powinny być przekierowane na komórkę. Jeśli jako MobilePhone zostanie wpisany telefon bezprzewodowy, i wpisane zostanie przekierowanie połączeń na komórkę to w czasie gdy MobilePhone jest włączony przekierowanie nie działa, a wyłączenie MobilePhone powoduje automatyczne uruchomienie przekierowania. Nie ma potrzeby każdorazowej zmiany czy wpisywania numeru i aktywowania usługi.

Inne funkcje z wykorzystaniem MobilePhone

Inną funkcją wykorzystującą numer zapisany w systemie jako MobilePhone jest funkcja Callback. Opis działania tej funkcji można przeczytać Tutaj